Pågående prosjekter

Emneevaluering/ EvaluationKIT   
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet har vist at det er behov for et verktøy for gjennomføring av elektroniske emneevalueringer. De studenttillitsvalgte har i lang tid ønsket et bedre verktøy for gjennomføring av emneevalueringer med mer enhetlig og anonym evalueringsform og bedre tilgang til resultater. Prosjektet har som mål å innføre en standardisert emneevaluering i Canvas ved bruk av verktøyet EvaluationKIT.    

Prosjektet ledes av Merete Helle, i Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling, UTD.   
 
Curipod  
Curipod er verktøy, som skal styrke samhandlingen mellom studentene, studenter og undervisere/studentassistent(er) i et sosialt læringsmiljø. Verktøyet er utviklet med fellestrekk fra sosiale medier, men satt inn i en læringskontekst og med en pedagogisk tilnærming. I Curipod kan studentene spørre, stemme, svare, diskutere og lære. Dette gjør terskelen for å bidra lavere, og læringsmiljøet bedres uavhengig av tilstedeværelse på campus eller ikke.   

Institutt for naturvitenskapelige helsefag (NVH) skal studieåret 2021/2022 igangsette en pilot i samarbeide med Curipod slik at verktøyet skreddersys i forhold til behovene.  

Gitt gode resultater fra studenter og undervisere kan Curipod være aktuell for implementering i OsloMet for øvrig. Prosjektet ledes av Mathilde Haraldsen Normann, Radiografi.  

Bedre læringsmiljø på Master i regnskap og revisjon  
På Handelshøyskolen ved OsloMet skal det prøves ut et nytt pedagogisk opplegg i ett av emnene innunder Master i regnskap og revisjon (ØARR 4300 Offentlig regnskap), våren 2022.   

Målet er å bedre læringsmiljøet i et studium hvor mange av studentene jobber full tid. Det skal gjennomføres tre fysiske seminarer med gruppeaktiviteter, digitale forelesninger og digitale virkemidler. Gjennom tiltaket vil studentene få muligheten til å etablere en sosial relasjon med sine medstudenter slik at de sammen med underviserne blir aktive deltagere i etablering og utvikling av læringsmiljøet.   

Erfaringene som gjøres i denne utprøvingen, kan overføres til andre emner på dette studiet, og andre studier ved OsloMet. Prosjektet ledes av Marie Viken, Handelshøyskolen ved OsloMet.  

DigiLang 
DigiLang skal tilby tysklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs i samarbeid med partnere ved universitetet i Freiburg, samt Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet retter seg således inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Ledes av Sissil Lea Heggernes på LUI. 

Mangfold på EST 
Gjennom faglige og fysiske kollokvier og veiledning ledet av studentassistenter og faglige ansatte, ønsker vi å gi flere studenter et sosialt rom for faglig utvikling. Det kan gi rom for at studentens særegne perspektiv bringes inn i det faglige arbeidet i større grad. Ledes av Petter William Hansen på TKD. 

Ukestart 
Prosjekt «Ukestart: innsjekk på Masteroppgaven» har til hensikt å legge til rette for å utvikle et samlingspunkt for studenter som er i gang med å skrive masteroppgaven. På de samlingspunktene kan studentene møtes for å løfte fram generelle utfordringer i startfasen, underveis og i sluttfasen av arbeidet med masteroppgaven. Møtene legges opp til å være tverrfaglige, og fasilitert av undervisere. Ledes av Marianne Dæhlen på LUI. 

Geitmyra Læringsmiljø 
Naturfagseksjonen ved barnehagelærarutdanninga disponerer i dag en parsell i Geitmyra skolehager der studenter får erfaring med å dyrke parsellhagen, som et ledd i undervisning i bærekraft. Dette prosjektet skal øke engasjementet blant studentene rundt Geitmyra. I tillegg inviteres alle studenter i barnehagelærerutdanningen til å bruke Geitmyra som læringsmiljø for bærekraftig utvikling. Ledes av Unni Vik på LUI. 

Perspektiver på ledelse 
Emnet Perspektiver på ledelse er ett av basisemnene som inngår i det nylig vedtatte erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Handelshøyskolen. Formålet med prosjektet er å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter. Ledes av Torill Schia på SAM, School of Management. 

Kreativ læring for medieproduksjon 
Prosjektets hovedmål er å videreutvikle Institutt for journalistikk og mediefag sin publiseringsplattform «Journalen» til en aktiv og inspirerende læringsarena. Første fase av prosjektet omhandler skjæringspunktet mellom det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet, med redesign av et av våre redaksjonelle spesialrom i P48 slik at det inviterer til et aktivt og medvirkende læringsmiljø der uformell og formell læring kan skje sømløst. Ledes av Anne Hege Simonsen på SAM. 

Språkmentorer og digitale ressurser ved Studieverkstedet 
Tilbudet vil gi studenter som sliter med sitt norsk som andrespråk en mulighet til å utvikle sitt akademiske skriftlige språk. Språkmentorene vil selv være studenter, og prosjektet skal derfor også utvikle et digitalt støttemateriell til bruk i de fysiske veiledningene, en «Startpakke i oppgaveskriving og studieteknikk for studenter med norsk som andrespråk». Ledes av Ingunn Nilsen ved UB. 

Læringsmiljøtiltak ved MIED 
Ved Master in International Education ønsker vi å sette fokus på læringsmiljøtiltak som kan øke læringsutbyttet for studentene og øke gjennomføringsgraden i Masterprogrammet. Ledes av Tom Griffiths på LUI. 

Nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter 
Prosjektet utvikler et nettbasert norskkurs for sykepleierstudenter med et annet førstespråk enn norsk. Kurset vil gå over ett semester og ha 15 fellessamlinger på nett. Mellom samlingene skal studentene, under veiledning, arbeide med fagstoff individuelt og i grupper. I forbindelse med kurset skal det også etableres et nettsted der studentene finner læringsressurser og oppgaver, og der de kan kommunisere med hverandre og dele erfaringer og kunnskap. Prosjektet ledes av Kari Mari Jonsmoen ved Universitetsbiblioteket.  

Utvikle studiegruppeledere – peer assisted learning  
PAL er et veletablert engelsk opplegg som går ut på at viderekomne studenter leder studiegrupper (er studiegruppeledere) for førsteårsstudenter i samme fag. På denne måten kan nye studenter lettere lære om studiets oppbygning, krav og tankegang. Prosjektet ledes av Grethe Moen Johansen ved studieverkstedet, UB. 

Språklig kvalitetssikring av minoritetsspråklige studenter  
Prosjektet skal tilby fag – og praksisnær en til en- veiledning av den språklige siden ved arbeidskrav og den språklige siden ved deltagelse i de ulike undervisningsformene studentene møter på Barnehageutdanningen. Prosjektet ledes av Eivind Karlsson ved Barnehageutdanningen, Institutt for barnehagelærerutdanning.

Spillmodul for kritisk tenkning- Bak overskriftene 
En spillmodul for å øve studentene i kritisk tenkning. Prosjektet ledes av Marianne Molin ved Fakultet for helsevitenskap.

Digitalt lese- og skrivekurs 
Tiltaket skal utvikle et digitalt lese- og skrivekurs på OsloMets emner MBH4000 og BSSB6000 der studentene jobber sammen i grupper eller par med oppgaver knyttet til å lese og skrive akademiske tekster. Arbeidet foregår i Canvas, på Zoom og eventuelt i ulike samskrivingsprogram. Tiltaket ledes av Nina Gram Garmann, Norskseksjonen, BLU, LUI 

The measure – participatory design. Nye måter å undervise 
Tiltaket har som mål å etablere ny digital praksis, rettet mot studenter på Produktdesign og Handelshøyskolen ved OsloMet og Design UNESP, Bauru, Brasil (Coil-kurs). Prosjektet er delt inn i fire arbeidsblokk; (i) Participatory design and activities – Utvikling og testing av nye pedagogiske metoder som kobler analoge og digitale verktøy, (ii) Course developement – utvikling av kurs, (iii) 3D Print (utvikling av pedagogiske metoder som involverer 3Dprint teknologi) og (iv) Glass board – Utvikling av verktøy for å kunne kommunisere  mer intuitivt på digitale plattformer.​ Tiltaket ledes av Astrid Heimer, Produktdesign, Handelshøyskolen 

Mikroemner på Makerspace 
Tiltaket har som mål å utvikle moduler studentene gjennomfører og «samler opp» over tid. En student som har gjennomført et bestemt sett med moduler vil gis uttelling i form av studiepoeng. Disse modulbaserte emnene vil være små, fra 2.5 til 5.0 studiepoeng. Modulene skal i hovedsak bygge på kursene som allerede tilbys i Makerspace, men det kan være aktuelt å utvikle helt nye moduler. Vi ønsker at modulene skal være tilgjengelig for alle studenter ved OsloMet. Modulene skal ikke kreve forkunnskaper og skal kunne tas i tillegg til obligatoriske emner i studieprogrammene. Tiltaket ledes av Kari Saasen Strand, TKD / Makerspace 

Digital læringsstøtte/ressurser for prosjektledelse 
Formålet med prosjektet er å utvikle gode digitale læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter​Handelshøyskolen/School of Management. Ledes av Torgeir Skyttermoen, SAM Handelshøyskolen.

Digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag 
Ledes av Peter Haakonsen. EIK/EST 

Digitalisering av deler av etter- og videreutdanningen innen ledelse i den norske arbeidslivsmodellen 
Arbeidsforskningsinstituttet 

Emneintegrert PAL-læring ved livslang læring 
Ledes av Ellen Nygard. Handelshøyskolen ved OsloMet 

Klar for arbeidslivet – karrierelæring på timeplanen 
Prosjektet ønsker å utvikle et helhetlig program for utvikling av studentenes karrierekompetanse. Prosjektet ledes av Bodil Innset, UTD