Pågående prosjekter

Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring
Å kunne gi tilbakemelding er nyttig både i studieløpet, i arbeidslivet og i livslang læring. Studiebarometeret for 2021 viser fortsatt at studentene ønsker mer tilbakemelding. Derfor har DIGIN og DGS satt i gang dette prosjektet.
Prosjektet handler om å utnytte potensialet for læring ved å ta i bruk egen- og medstudentvurdering som studentaktive læringsformer. Studentene skal lære hvordan de kan gi, motta og bruke tilbakemeldinger konstruktivt. Med verktøyet FeedbackFruits er det enklere å gjennomføre ulike former for tilbakemelding.
Prosjektperiode: desember 2020-desember 2023. Ledes av Irene Lona, DIGIN.

Emneevaluering/ EvaluationKIT   
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved OsloMet har vist at det er behov for et verktøy for gjennomføring av elektroniske emneevalueringer. De studenttillitsvalgte har i lang tid ønsket et bedre verktøy for gjennomføring av emneevalueringer med mer enhetlig og anonym evalueringsform og bedre tilgang til resultater. Prosjektet har som mål å innføre en standardisert emneevaluering i Canvas ved bruk av verktøyet EvaluationKIT.   EvaluationKIT er en sektorløsning som innebærer standardisering og systematisering av emneevalueringer. Verktøyet vil gjøre gjennomføring og rapportering enklere og mer forutsigbart for både studenter og faglig ansatte. Intensjonen er at studentene skal oppleve evalueringene som hensiktsmessige, og at tjenesten skal sikre dem anonymitet og lettere tilgang til resultater i etterkant av evalueringer. Verktøyet vil være integrert med læringsplattformen Canvas. På den måten vil alle studenter automatisk få tilgang til evalueringen når den blir opprettet, sammen med øvrig informasjon i emnet. Tjenesten EvaluationKIT er levert av Watermark. Prosjektet igangsettes som en pilot våren 2022, som skal evalueres, før en eventuell videre utrulling. Prosjektperiode: august 2020-desember 2023. Prosjektet ledes av Merete Helle/Kyrre Matias Goksøyr, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling, UTD.   

DigiLang 
DigiLang tilbyr tysk-, spansk- og fransklærerutdanning gjennom fleksible og hybride etter- og videreutdanningskurs. Tiltaket er rettet inn mot et emne på 30 studiepoeng for tysklærere i full jobb. I tiltaksbeskrivelsen pekes det på at det er mangel på kvalifiserte fremmedspråklærere i norsk skole, og at tiltaket vil bidra inn mot OsloMets strategiske mål om å tilby etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Prosjektperiode: januar 2022 – desember 2023. Ledes av Sissil Lea Heggernes, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(LUI). 

Mangfold på EST 
Tiltaket ønsker å styrke mangfoldet ved institutt for estetiske fag. Det skal etableres faglige og fysiske kollokvier, enkeltforelesninger og veiledning ledet av studentassistener og faglige ansatte. Dette skal gjennomføres med fire ulike studentgrupper gjennom tre semestre. Ifølge tiltaksbeskrivelsen skal studentene totalt sett få et tilbud om å møtes nesten hver uke. Møtene vil kunne gi flere studenter et sosialt rom for faglig utvikling og bidra til en inkluderingsprosess. Prosjektperiode: desember 2020 – september 2023. Ledes av Petter William Hansen, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Ukestart 
«Ukestart: innsjekk på Masteroppgaven» har til hensikt å legge til rette for å utvikle et samlingspunkt for studenter som er i gang med å skrive masteroppgaven. På de samlingspunktene kan studentene møtes for å løfte fram generelle utfordringer i startfasen, underveis og i sluttfasen av arbeidet med masteroppgaven. Studentene skal møtes hver uke for å diskutere små og store utfordringer og gleder knytte til det å skrive masteroppgave, med overordnet formål å øke trivsel og samhandling. Møtene legges opp til å være tverrfaglige og driftes av studenter, men med veiledning fra lærer. Prosjektperiode: september 2021-mai 2023. Ledes av Marianne Dæhlen//Roar Bakken Stovner, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). 

Geitmyra Læringsmiljø 
Naturfagseksjonen ved barnehagelærarutdanninga disponerer i dag en parsell i Geitmyra skolehager der studenter får erfaring med å dyrke parsellhagen, som et ledd i undervisning i bærekraft. Hensikten med tiltaket er å øke engasjement og erfaring knyttet til bærekraftig utvikling for studenter ved barnehagelærerutdanningen. For å nå dette målet er det søkt om midler til en ressursgruppe som skal arbeide aktivt med og rundt en parsell i Geitmyra skolehager. Tanken er å gi studenter erfaring med å dyrke som et ledd i undervisningen om bærekraft. I tillegg inviteres alle studenter i barnehagelærerutdanningen til å bruke Geitmyra som læringsmiljø for bærekraftig utvikling. Prosjektperiode: juni 2020 – september 2023. Ledes av Unni Vik, Fakultet for lærerutdanning og internasjonalestudier (LUI). 

Perspektiver på ledelse 
Emnet Perspektiver på ledelse er ett av basisemnene som inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i ledelse ved Handelshøyskolen. Formålet med prosjektet er å utvikle gode læringsressurser som setter studentene bedre i stand til læring i en situasjon hvor de som oftest kombinerer kompetansehevingstiltakene med full jobb og andre aktiviteter. Dette er et emne på 10 studiepoeng som skal kunne gjennomføres av studenter som er i full jobb. Emnet tilbys for første gang høst 2022. Prosjektperiode: januar 2021 – september 2023. Ledes av Torill Schia på SAM, School of Management. 

Kreativ læring for medieproduksjon 
Prosjektets hovedmål er å videreutvikle Institutt for journalistikk og mediefag sin publiseringsplattform «Journalen» til en aktiv og inspirerende læringsarena. Første fase av prosjektet omhandler skjæringspunktet mellom det fysiske og det psykososiale læringsmiljøet, med redesign av et av våre redaksjonelle spesialrom i P48 slik at det inviterer til et aktivt og medvirkende læringsmiljø der uformell og formell læring kan skje sømløst. Prosjektperiode: desember 2021-desember 2022. Ledes av Anne Hege Simonsen på SAM. 

Språkmentorer og digitale ressurser ved Studieverkstedet 
Tiltaket skal igangsette en språkmentor-veiledning i Studieverkstedet for studenter som sliter med norsk som andrespråk. I tiltaksbeskrivelsen pekes det på at erfaringer fra Studieverkstedet viser at de studentene som har utfordringer med norsk som andrespråk sliter blant annet fordi OsloMet har få tilbud til denne studentgruppen. Veiledningen er ment å skulle støtte studentenes utvikling i akademisk skriving. Det vises til at språkmentorene skal være studenter, og for å støtte mentorene i veiledningen, skal det utvikles et digitalt støttemateriell kalt “Startpakke i oppgaveskriving og studieteknikk for studenter med norsk som andrespråk”. Dette støttematerialet skal brukes i de fysiske veiledningsmøtene. Tilbudet vil gi studenter som sliter med sitt norsk som andrespråk en mulighet til å utvikle sitt akademiske skriftlige språk. Språkmentorene vil selv være studenter, og prosjektet skal derfor også utvikle et digitalt støttemateriell til bruk i de fysiske veiledningene, en «Startpakke i oppgaveskriving og studieteknikk for studenter med norsk som andrespråk». Prosjektperiode: desember 2020 – desember 2022. Ledes av Ingunn Nilsen ved Universitetsbiblioteket (UB).

Læringsmiljøtiltak ved MIED 
Master i International Education and Development (MIED) har søkt om midler til læringsmiljøtiltak som kan øke læringsutbyttet for studentene samt øke gjennomføringsgraden i masterprogrammet. Studiet i sin nåværende programplan startet opp høsten 2018. Dette programmet rekrutterer studenter fra hele verden, og i prosjektbeskrivelsen pekes det på at studentene derfor kommer med stor variasjon i faglig bakgrunn og forutsetninger for å gjennomføre et masterløp. Studentene har hatt en lavere gjennomstrømming enn ønsket. Ved å ta tak i læringsmiljøet, ønsker de å forbedre studiet, utvikle gode tiltak som kan bidra til bedre læring og at studentene kommer seg gjennom Masteroppgaven på en god måte. Strategier for å bedre læringsmiljøet: økt studentinvolvering, innføring av progresjonskrav og arbeidskrav i emnene, samt flere kontaktpunkt mellom faglærere og studenter. I tillegg vurderes det å vektlegge økt bruk av studentaktive læringsformer, økt bruk av medstudentveiledning, kollokviegrupper, «Shut up and write»-grupper, seminargrupper og halvveis-presentasjoner underveis i arbeidet med masteroppgaven. Prosjektperiode: januar 2022 – desember 2023. Ledes av Hilde Arntsen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). 

Peer Assisted Learning – kvalitetssikrede studiegrupper ledet av opplærte studentledere 
Tiltaket bistår utdanninger ved OsloMet som ønsker å starte opp med Peer Assisted Learning. Peer Assisted Learning er en ordning der viderekommende studenter leder studiegrupper for førsteårsstudenter i samme fag. På denne måten kan nye studenter lettere lære om studiets oppbygning, krav og tankegang. Studieverkstedet fem års erfaring fra å støtte enkeltutdanninger i å utvikle en slik ordning. Utdanninger som ønsker å starte opp med Peer Assisted Learning kan søke midler og veiledning fra Studieverkstedet. Tre utdanningsprogrammer tatt i bruk studiegruppeledere, i henholdsvis utdanningene for vernepleie, paramedisin, og tegnspråk og tolkning. Prosjektperiode: desember 2020 – juni 2023. Prosjektet ledes av Grethe Moen Johansen ved studieverkstedet, UB. 

Digitalt lese- og skrivekurs 
Tiltaket skal utvikle et digitalt lese- og skrivekurs på OsloMets emner MBH4000 og BSSB6000. Studentene jobber sammen i grupper eller par med oppgaver knyttet til å lese og skrive akademiske tekster. Arbeidet foregår i Canvas, på Zoom og eventuelt i ulike samskrivingsprogram. Prosjketperiode: desember 2020 – desember 2023. Tiltaket ledes av Nina Gram Garmann, Norskseksjonen, BLU, LUI 

The measure – participatory design. Nye måter å undervise 
Tiltaket har som mål å etablere ny digital praksis, rettet mot studenter på Produktdesign og Handelshøyskolen ved OsloMet og Design UNESP, Bauru, Brasil (Coil-kurs). Prosjektet er delt inn i fire arbeidsblokk; (i) Participatory design and activities – Utvikling og testing av nye pedagogiske metoder som kobler analoge og digitale verktøy, (ii) Course developement – utvikling av kurs, (iii) 3D Print (utvikling av pedagogiske metoder som involverer 3Dprint teknologi) og (iv) Glass board – Utvikling av verktøy for å kunne kommunisere  mer intuitivt på digitale plattformer.​ Prosjektperiode: desember 2020 – desember 2022. Tiltaket ledes av Astrid Heimer, Produktdesign, Handelshøyskolen. 

Mikroemner på Makerspace 
Tiltaket har som mål å utvikle moduler studentene gjennomfører og «samler opp» over tid. En student som har gjennomført et bestemt sett med moduler vil gis uttelling i form av studiepoeng. Disse modulbaserte emnene vil være små, fra 2.5 til 5.0 studiepoeng. Modulene skal i hovedsak bygge på kursene som allerede tilbys i Makerspace, men det kan være aktuelt å utvikle helt nye moduler. Tiltaket ønsker at modulene skal være tilgjengelig for alle studenter ved OsloMet. Modulene skal ikke kreve forkunnskaper og skal kunne tas i tillegg til obligatoriske emner i studieprogrammene. Prosjektperiode: januar 2022 – august 2023.
Tiltaket ledes av Kari Saasen Strand, TKD / Makerspace 

Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen 
Tiltaket retter seg mot styrket digitalisering av EVU-emnet «Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen»(LINA). Det skal utvikles ulike digitale verktøy (bilde, video, skriftlig) som skal brukes forutfor, og mellom, fysiske samlinger. Intensjonen er også å tilrettelegge for interaktiv læring i form av diskusjoner og oppgaveløsning mellom de fysiske samlingene, slik at studentene får en opplevelse av kontinuitet i studieløpet.
Prosjektperiode: desember 2020-desember 2022. Tiltaket ledes av Arne Bygdås, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Emneintegrert PAL-læring ved facility management 
Tiltaket skal utvikle et nettbasert emne for etter-og videreutdanningsstudenter innenfor fagfeltet Facility Managment. Emnet skal være ett av i alt to emner innen Facility Managment, som tilbys ved Handelshøyskolen ved OsloMet. Emnet heter BALV3700 Pedagogisk ledelse og ressursutvikling, og skal gi studentene ferdigheter i å lede læringsarbeid samt å gi opplæring. Emnet utvikles spesielt med tanke på studenter som studerer ved siden av full jobb. Som del av tiltaket prøves det også ut bruk av Peer Assisted Learning (PAL).Studieverkstedet har støttet dette arbeidet i første gjennomføring. Prosjektperiode: desember 2020-september 2023.
Ledes av Ellen Nygard, Handelshøyskolen ved OsloMet.  

Klar for arbeidslivet – karrierelæring på timeplanen 
Prosjektet ønsker å designe et helhetlig program for utvikling av karrierekompetanse hos studenter ved OsloMet. Prosjektet skal bidra til å inkludere karrierelæringsperspektivet i OsloMet sin karrieretjeneste og i OsloMet sine utdanninger –i tråd med anbefalinger i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning (2020). Prosjektperiode: august 2020-desember 2023.
Prosjektet ledes av Bodil Innset, Avdeling for utdanning.

Studentgalla ved OsloMet
Studentparlamentet skal våren 2022 gjennomføre en gallamiddag for klassetillitsvalgte, studentforeninger og studentdemokratiet. Gallamiddagen skal være åpen for minst 500 studenter. Målet med arrangementet er å skape høyere engasjement og bedre oppslutning om studentfrivilligheten ved OsloMet. Prosjektet ønsker å bidra til å bygge en kultur der OsloMet-studenten ønsker å engasjere seg, viser stolthet og glede over å bidra. Dette vil føre til et økt tilbud av arrangementer og aktiviteter som igjen fører til et bedret psykososialt læringsmiljø. Prosjektperiode: januar 2023-mai 2023.
Ledes av Studentparlamentet.

EST oppgraderingsprosjekt
Studentene på EST har i flere år savnet faglige og sosiale møteplasser. Prosjektet handler om å ferdigstille en rehabilitering av de sosiale områdene i bygget der bachelor- og masterstudenter ved Institutt for estetiske fag holder til. Prosjektet skal gi studentene sitteområder som skal fungere som faglige og sosiale møteplasser – en plass for å lese og ta en rask matbit, eller en plass for samarbeid og samhandling. Prosjektperiode: november 2022-desember 2022.
Ledes av Victoria Skogsletten Dalen, student ved Institutt for estetiske fag.

MA Conference
Prosjektet er en konferanse og et tverrfaglig nettverk, der masterstudenter på Fakultet for samfunnsvitenskap presenterer sine oppgaver og får tilbakemelding fra andre masterstudenter. Prosjektet har potensiale til å oppskaleres til å omfatte alle masterstudentene ved OsloMet. Prosjektperiode: november 2022-desember 2023.
Ledes av Nathalie Hyde-Clarke, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Gründergarasjen Bootcamp på OsloMet
Prosjektet ønsker å gjennomføre Gründergarasjen Bootcamp på OsloMet i 2023, og arbeide for at Bootcamp blir et fast studietilbud ved OsloMet. Prosjektet skal sikre at OsloMets studenter får anledning til å utvikle innovasjonsprosjekter sammen med personer fra ulike fagretninger og nivåer i et oppmuntrende og støttende miljø. Prosjektet vil knytte studenter tettere sammen, og knytte studenter med forskere og næringsliv. Prosjektet er en etterutdanning som ønsker å involvere egne studenter og eksterne deltakere. Prosjektperiode: november 2022- desember 2023.
Ledes av Even Haug Larsen, Fakultet for teknologi, kunst og design og Handelshøyskolen på Fakultet for samfunnsvitenskap.

Sosial skriving
Dette prosjektet skal bidra til utvikling av bærekraftige skrivepraksiser for studenter som skriver masteroppgave. Det finnes i dag mange ressurser for de mer tekniske elementene rundt skriving for eksempel kurs og nettsider om kildebruk, ulike referansesystemer, litteratursøk og oppgavestruktur. Det finnes derimot færre ressurser for det som mange studenter kanskje finner mest krevende: det å få ord og setninger ned på papiret, altså selve skriveprosessen. Gjennom å legge til rette for at en aktivitet som mange opplever som ensom kan flyttes inn i en sosial ramme, ønsker dette prosjektet å øke sjansen for at studentene føler at de er en del av et større fellesskap. Prosjektet tematiserer studentenes psykososiale læringsmiljø i en faglig kontekst. Prosjektperiode: november 2022-desember 2023.
Ledes av Kristin Solli, Universitetsbiblioteket.