Utlysning av midler

Har du ideer til hvordan studentenes læringsmiljø kan bli bedre? Neste søknadsfrist til «Den gode studentopplevelsen» er 24. september.

OsloMet er avhengige av akkurat dine innspill til å skape den gode studentopplevelsen, til å svare ut OsloMets strategier og de føringene som kommer både fra sektoren og fra våre eiere. I forrige søknadsrunde mottok programmet mange gode søknader, og flere prosjekter og tiltak har allerede levert resultater for studentene våre.

Se hvilke tiltak som fikk støtte i 2020 (uni.oslomet.no)

Denne høsten vil vi gjennomføre en ny søknadsrunde for å få nye initiativer under programmet. Har du en god idé, kan tidspunktet for å realisere den være nå.

Søknadsskjema finner du her.
Søknadsfrist i denne runden er 24. september 2021. 

Prioriterer læringsmiljøtiltak

Denne gangen vil programmet ha særlig fokus på initiativer som kan bidra til et bedre læringsmiljø. 

I ny UH-lov defineres læringsmiljø slik «§4-3 Læringsmiljø: (2) Læringsmiljøet er de forholdene som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykososiale helse. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, digitale, organisatoriske, pedagogiske og psykososiale forhold som del av det helhetlige læringsmiljøet.» Videre deler Læringsmiljøutvalget ved OsloMet, i likhet med Universell, læringsmiljø inn på følgende måte:

  • Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser – universell utforming
  • Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold – trivsel og samhandling
  • Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning – kvalitetssystem
  • Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi
  • Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring

Alle de ulike elementene av læringsmiljø er relevante i utlysningen.

Søknadsprosess og søknadsfrist

Du søker på midlene ved å fylle ut dette søknadsskjemaet innen 24. september 2021.

Alle som vurderer å søke midler inviteres til å delta på informasjonsmøte, som omhandler utlysning og søknad, tidlig i september. Møtet gjennomføres 9. september kl. 14.30-15.15 på teams og du kobler deg opp via denne lenken. Du kan også melde deg på informasjonsmøtet ved å sende en epost til studentopplevelsen@oslomet.no.

Videre tilbyr programmet sparring og veiledning i forbindelse med søknadsprosessen. Ta kontakt på studentopplevelsen@oslomet.no dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning. Eller ta direkte kontakt med en av våre områdeledere:

Etter at søknadsfristen er utløpt vil søknadene bli behandlet av to eksterne fagpersoner og programkontoret, som sammen gir en anbefaling til programmets styringsgruppe i oktober.

Prosjekter og tiltak under Den gode studentopplevelsen

Prosjekter og tiltak som får midler under Den gode studentopplevelsen vil få støtte av programmet. Et prosjekt/ tiltak tilknyttes et av programmets tre områder og følges opp av en områdeleder. Som en del av Den gode studentopplevelsen må prosjektet/tiltaket levere dokumentasjon og rapportering iht. programmets rutiner.