Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT)

Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) er et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og Seksjon for Ungdomsforskning ved forskningsinstituttet NOVA. Andre samarbeidspartnere er Redd Barna Norge og Det Norske Wergelandsenteret.

Bakgrunn og hensikten med forskningsprosjektet


Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell? Målet med DEMOCIT er å bidra til å redusere utviklingen av et «civic empowerment gap» i det norske demokratiet. ICCS 2016-undersøkelsen (udir.no) viser oss at ungdommers tro på egen framtidig deltagelse i demokratiet i stor grad er påvirket av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn. I de nye læreplanene for grunnskolen (udir.no) er demokrati og medborgerskap et av tre fagovergripende tema. Det er derfor behov for økt kunnskap og nytenkning om demokratiopplæring i alle skolens fag, ikke minst i samfunnsfag, som har et særskilt ansvar for demokratiopplæringen i skolen.
Formålet med DEMOCIT er å utvikle nye tilnærminger til demokratiundervisningen i skolen, slik at elevenes handlingskompetanse stimuleres uavhengig av elevenes bakgrunn. En viktig del av studien er å inkludere elevenes hverdagsopplevelser av innflytelse og medbestemmelse i deres utvikling av demokratisk mestringstro og handlingskompetanse.

Foreliggende data

Det foreligger allerede betydelige data i prosjektet og interesserte studenter kan benytte seg av disse. I tillegg tar prosjektet utgangspunkt i eksisterende og svært omfattende undersøkelser: ICCS 2016 og Ungdom i endring.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til forskningsprosjektet

Etter nærmere avtale.

Aktuelle fag

Samfunnsfag

Søknadsfrist

Studenter som ønsker å skrive oppgave tilknyttet DEMOCIT bes skrive en søknad med en kort presentasjon av seg selv, motivasjon for å delta i prosjektet, samt forslag til problemstilling, metode og utvalg. Frist for innsendelse av søknad er 29. september 2022.

Kontaktpersoner

Evy Jøsok (evjo@oslomet.no)

Anders G. Kjøstvedt (angrkj@oslomet.no)

Mer informasjon finner du på prosjektets nettside:

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/demokrati-lering-mobilisering-unge-medborgere