REACH etablerer skandinavisk samarbeid

2. juni 2020 møttes forskere, barnehageansatte og representanter fra barnehageadministrasjon i København, Malmø og Oslo i et digitalt seminar kalt “Partnermöte om förskolan / barnehagen som institution i en flerkulturell storstadskontext och barndommer i storbyen”. Målet var å identifisere utfordringer, problemstillinger og kunnskapsbehov som et utgangspunkt for samarbeid om forskning.

REACH samler og utnytter den tverrfaglige kompetansen som finnes ved OsloMet og det fortrinnet universitetet har i å utdanne og forske på velferdsstatens profesjoner og forhold som påvirker barndommen. København, Malmø og Oslo er alle storbyer med en mangfoldig befolkningssammensetning, og landene har alle en sterk velferdsstat. Også idegrunnlaget om barndom og oppvekst er felles, og derfor også en barnehage som bygger på dette idegrunnlaget, ofte omtalt som «Den nordiske barnehagemodellen».

Sammensetningen av forskere fra flere disipliner, og fra ulike nivåer i det kommunale arbeidet rundt barndom i de tre byene, gjør det mulig å ta utgangspunkt i og studere faktiske situasjoner, muligheter og problemstillinger som er viktige for barn, familier og systemene rundt dem. REACH-samarbeidet har et særlig fokus på barnehagen og tidlig barndom. En tverrfaglig tilnærming er nødvendig og nyttig fordi problemstillingene er komplekse og griper over flere ulike deler av barns liv, flere kommunale tjenester og politiske områder.

Møtet mellom de tre byene viste at det var flere felles interesser og problemstillinger:

  • en høy grad av barnefattigdom i storbyene
  • flerspråklighet som en ressurs i barnehagene
  • barns språkutvikling og leken
  • tidlig innsats rettet mot de reelle utfordringene familiene kan ha
  • inkludering, likestilling, demokrati og bærekraft i brede termer
  • foreldresamarbeid og hjelp til barna der de er
  • blikk på kvalitetsbegrep i barnehagene i storbyene
  • barndom og barnehagens normative idégrunnlag i lys av en flerkulturell barndom
  • rekruttering av personale og hvordan utdanningene kan ta opp i seg relevante problemstillinger
  • den offentlige og politiske diskursens betydning for oppvekst i storby

Forskning på tvers av tre storbyer kan bidra til økt forståelse av barndom og barnehager i storbyen. Dette er viktig for ansatte i barnehagene, universiteter og høgskoler og policy- utviklere, og er kunnskap som kommer barn og familier til gode i en flerkulturell storbykontekst.

Seminaret vil bli fulgt opp med en ny samling i oktober 2020 hvor vi skal jobbe oss nærmere konkrete problemstillinger som kan føre frem til samarbeidsprosjekter.

Lenke til innkalling

Deltakere på det skandinaviske møtet