Mulighetenes barnehage – kvalitet i Oslo kommunes barnehager

Hvordan kan vi forstå fenomenet «barnehagekvalitet»? Dette var utgangspunktet for en undersøkelse gjennomført av en forskergruppe tilknyttet REACH, med representanter fra NIBR og institutt for barnehagelærerutdanning, der resultatene nylig ble publisert. Forskerne anbefaler at Oslo kommune øker grunnbemanningen; fortsetter å satse på kompetanse, rekruttering og ledelse; sørger for tilstrekkelig lekeareal, godt lekemateriell og gode romløsninger; vurderer å gjeninnføre kjøkkenassistent; og styrker arbeidet med å etablere gode vikarløsninger.

Undersøkelsen er gjennomført av Leif Hernes (BLU), Trine Monica Myrvold (NIBR), Tona Gulpinar (BLU), Ellen Os (BLU), Nina Winger (BLU) og Hilde Hatleskog Zeiner (NIBR) som har samarbeidet om dette arbeidet gjennom 2019 og 2020.

Forside rapport Mulighetenes barnehage

Med bakgrunn i en forståelse av at kvalitet i denne sammenhengen handler om struktur og prosess, har forskerne gitt Oslo kommune viktig innsikt og kunnskap om kvaliteten i kommunale barnehager, med spesiell vekt på relasjoner og lekens vilkår. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler i Oslo, har forskerne belyst kvaliteten i samspill og lek, samtidig som de ser på sammenhengen mellom struktur og kvalitet. Målet for oppdraget var å få økt kunnskap om kvaliteten i kommunale barnehager, med spesiell vekt på relasjoner og lekens vilkår. Videre ønsket kommunen at sammenhengen mellom lek, relasjoner og strukturell kvalitet skulle belyses.

Analysene avdekker behov for kvalitetsutvikling på flere områder, og trekker frem resultater på følgende områder: strukturelle forhold av betydning for barnehagene:

  • samspillskvalitet
  • tilrettelegging for barnas lek og aktiviteter
  • kvalitative analyser av lek og samspill
  • kvalitative analyser av involvering og fysiske forutsetninger

I rapportens sammendrag kan vi lese:

«Våre analyser viser resultater som forenklet kan sammenfattes i tre grupper av viktige forhold for kvaliteten i barnehagene: Styring og ledelse av barnehagen, barnehagens ressurser, institusjonelle rammer og fysiske forutsetninger, og de ansattes kompetanse. På bakgrunn av våre undersøkelser, vil vi trekke frem følgende mål som vesentlige for å øke barnehagekvaliteten:

  • En kommune som ivaretar og sørger for at det er nok hender og egnede rom i barnehagene
  • Barnehageledere som jobber med faglig utvikling og kompetanseheving for hele personalet i den enkelte barnehage
  • Tilstrekkelig og riktig kompetanse hos barnehagelærerne. Her må barnehagelærerutdanningene også ta et ansvar
  • Ansatte som forstår og ønsker å være en del av den lekende barnehagemodellen

Oslo kommune har allerede en rekke satsinger for å bedre kvaliteten i barnehagene. Vi anbefaler kommunen å øke grunnbemanningen, fortsatt satse på kompetanse, rekruttering og ledelse, sørge for tilstrekkelig lekeareal, godt lekemateriell og gode romløsninger, vurdere å gjeninnføre kjøkkenassistent, og styrke arbeidet med å etablere gode vikarløsninger. I særlig utsatte områder kan det være nødvendig å tilføre ekstra ressurser på permanent basis.»

Last ned rapporten
Les OsloMets nyetssak om rapporten

Kontaktperson: Mette Tollefsrud, Leif Hernes, Trine Myvold, Ellen Os