Hvordan har koronapandemien påvirket barns oppvekst i storbyen? Bli med REACH på Storbykonferansen 2021

REACH deltar på Storbykonferansen i oktober. Her skal vi legge fram funn og refleksjoner fra studier som ble gjennomført under koronapandemien. Et hovedspørsmål vi stiller er hvordan pandemien påvirket barn og foreldre sitt hverdagsliv i storbyen. Vi inviterer forskere, ansatte i barnehagene og alle som er opptatt av barn og barns oppvekst i storbyen, til å delta på vår sesjon. 

Barn i familier med levekårsutfordringer ekstra utsatt under korona.

I april og juni 2020 gjennomførte REACH to spørreundersøkelser blant foreldrene i bydel Søndre Nordstrand i Oslo for å finne ut av hvordan foreldrene og barna opplevde at alt plutselig stengte ned. Resultatene viste at dette hang sammen med levekårsutfordinger som trangboddhet og lav inntekt. 

Disse familiene hadde færre muligheter for digitale møter og nettbruk (digitale skiller), aktivisering og livsutfoldelse for barna, mobilitet, isolasjon fra naboer og bekjente og økt familiestress knyttet til trengsel og økonomiske bekymringer. Samtidig fant vi at de nærmeste familie- og vennebåndene ble aktivert og styrket mer hos de trangbodde familiene enn de øvrige i en situasjon med nedstengning av velferdsstatens tilbud (Brattbakk 2020, Myrvold 2020).

Barnehagen fikk økt betydning under pandemien

Koronaepidemien har vist hvordan barnefamiliers tilværelse blir påvirket både av faktorer på makro- og mikronivå. Barnehagens rolle som samfunnsinstitusjon og pedagogisk arena er tydeliggjort og barnehagen har fått, og har tatt, ansvar for at viktige samfunnsoppgaver kan gjennomføres i en krisetid (Os et al., 2021). Koronasituasjonen har på mange måter skapt bro mellom det private og det offentlige (jf. Kernan, 2010).

Koronaen satte barndommen på vent

Den mangfoldige storbyen er motsetningsfylt. Kjerneverdier i vårt samfunn og for hvordan barndommen skal leves er satt på vent. Sentrale spørsmål er: Gir pandemien et mulighetsrom, eller vil sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller forsterkes? Når vi oppsummerer pandemien. Var det barn og unge først og hvordan slo dette ut for storbyene?

Les mer om REACH-sesjonen «Konsekvenser av koronapandemien for barns oppvekst i storbyen»
Send inn ditt bidrag/abstract til Mette Tollefsrud innen 27.8.21
Finn alle REACH-publikasjonene om korona her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *