PUBLIKASJONER


Prosjektet «Flere språk i barnehagen»

I prosjektet «Flere språk i barnehagen» har barnehagelærerstudenter undersøkt det flerspråklige miljøet på en avdeling de kjenner godt, gjennom å fylle ut et spørreskjema og skrive en praksisfortelling. Dette arbeidet har forskerne ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet brukt som del av undervisningen. I tillegg har forskerne brukt data fra studentene til å undersøke deres læringsutbytte av å være involvert i et forskningsprosjekt (1), forskernes utbytte av å involvere studentene i forskningen (2) og barnehagelærernes flerspråklige praksiser (3). Forskerne planlegger også å skrive mer om språkmangfoldet blant barn og ansatte i barnehager på Østlandet.

 1. Å involvere barnehagelærerstudenter i forskning – muligheter for flerspråklighetsforskningen. NOA – Norsk som andrespråk.
  Les hele artikkelen: http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1991 
  Forfattere: Garmann, N. G., Romøren, A. S. H. & Tkachenko, E. (2021) 
 2. Hva kan profesjonsstudenter lære av å bli involvert i et forskningsprosjekt? – et eksempel fra barnehagelærerutdanningen. OsloMet Skriftserie. Oslo Metropolitan University.
  Forfattere: Romøren, A. S. H., Garmann, N. G., & Tkachenko, E. (2021).
  Les hele artikkelen (PDF)
 3. Translanguaging strategies in superdiverse mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for home language support. Journal of Home Language Research, 4(1), 1, 1−13. 
  Forfattere: Tkachenko, E., Romøren, A. S. H. & Garmann, N. (2021). 
  Les artikkelen DOI: http://doi.org/10.16993/jhlr.41 

Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager gjennom 2019 og 2020 og ble gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler i Oslo, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som vi ser på sammenhengen mellom struktur og kvalitet. Målet for oppdraget var å få økt kunnskap om kvaliteten i kommunale barnehager, med spesiell vekt på relasjoner og lekens vilkår. Videre ønsket kommunen at sammenhengen mellom lek, relasjoner og strukturell kvalitet skulle belyses. Analysene avdekker behov for kvalitetsutvikling på flere områder, og rapporten anbefaler tiltak på flere nivåer.

Last ned hele rapporten
Les «Ny rapport om Oslo-barnehager: Barna bør få mer støtte i leken» på OsloMet.no

Samarbeidsrapport NIBR/BLU 2021:2: Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager
(25.1.2021)
Forfattere: Ellen Os (BLU), Trine Monica Myrvold (NIBR), Ole Andreas Danielsen (NIBR), Leif Hernes (BLU), Nina Winger (BLU)

Høsten 2020 gjennomførte forskerne ved OsloMet med forankring i STORBYBARN (da REACH), en nasjonal studie knyttet til barnehagenes håndtering og konsekvenser av koronapandemien. Rapporten, som ble skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført intervjuer og samtaler med barnehagelærere, foreldre og barn i seks barnehager. Hovedinntrykket er at det er gjort en stor innsats i sektoren, og at det er tilfredshet med myndighetenes og egen håndtering av krisen. Erfaringer fra organiseringen under korona kan ha relevans for videre utvikling av barnehagene.

Last ned hele rapporten
Les Kunnskapsdepartementets pressemelding om rapporten
Les sak på Utdanningsforskning

 

Notat 1/2021: Barnehageansattes situasjon etter gjenåpning av barnehagene i koronaperioden
(18.1.2021)
Forfatter: Trine Myrvold, NIBR

Etter nedstengning av barnehagene i forbindelse utbruddet av Covid-19 i mars, 2020, åpnet barnehagene delvis opp igjen før sommeren. REACH gjennomførte en ny undersøkelse av de ansatte i Bydel Søndre Nordstrand sine barnehager opplevelse av situasjonen ved gjenåpning. Dette notatet oppsummerer denne undersøkelsen.

Last ned REACH-notat 1/2021 


2020


Artikkel: Trangboddhet og barnefamiliers hverdagsliv i koronaens tid, Tidsskrift for boligforskning, 01 / 2020 (Volum 3)
Forfatter: Ingar Brattbakk, Arbeidsforskningsinstituttet

Sammendrag
Artikkelen tar utgangspunkt i REACH-studiene gjennomført i april 2020, og undersøker hvordan barnefamiliene opplevde situasjonen da barnehagene var stengt, hvordan restriksjonene preget hverdagslivet til barna og foreldrene, og hvilken betydning trangboddhet og andre typer ressurser har hatt. Funnene viser en tydelig opphopning av levekårsutfordringer hos trangbodde familier og at de skiller seg fra øvrige hushold på en uheldig måte. Samtidig ble de næreste familie- og vennebåndene aktivert og styrket mer hos de trangbodde familiene enn de øvrige i en situasjon med nedstengning av velferdsstatens tilbud.

Nøkkelord: trangboddhet, lavinntektsfamilier, koronapandemi, familiestress

Les hele artikkelen på Idunn


Notat 1/2020: Barnehageansattes situasjon under koronakrisen (27.04.2020)
Forfatter: Trine Myrvold, NIBR

Notatet belyser hvordan barnehageansatte i Bydel Søndre Nordstrand opplevde situasjonen under koronakrisen, og ser spesielt på om ulike grupper ansatte har ulik opplevelse av situasjonen.

Last ned REACH-notat 1/2020


Notat 2/2020: Barnefamilier og trangboddhet under korona (24.04.2020)
Forfatter: Ingar Brattbakk, AFI

Notatet analyserer hvordan familienes størrelse og økonomi spiller inn på deres opplevelser av tiltakene som ble satt inn under korona-krisen, og baserer seg på en nettbasert undersøkelse til barnefamilier i Bydel Søndre Nordstrand i perioden 3.-16. april 2020.

Last ned REACH-notat 2/2020


Notat 3/2020: Barnehagenes oppfølging av barna og familiene hjemme når barnehagen er koronastengt (27.04.2020)
Forfatter: Trine Myrvold, NIBR

Notatet analyserer hvordan barnehagene i Bydel Søndre Nordstrand fulgte opp barn og familier hjemme under koronasituasjonen. Den tar blant annet for seg bruk av digitale kanaler for å følge opp familiene.

Last ned REACH-notat 3/2020


Notat 4/2020: Barnehagenes oppfølging av sårbare barn og familier under koronakrisen (27.04.2020)
Forfatter: Trine Myrvold, NIBR

Notatet beskriver hvordan de ansatte i barnehagene i Bydel Søndre Nordstrand opplevde at barnehagene fulgte opp de sårbare barna og familiene under koronakrisen.

Last ned REACH-notat 4/2020


Notat 5/2020: Minoritetsspråklige barnehageansattes rolle under koronakrisen (27.04.2020)
Forfatter: Trine Myrvold, NIBR

Notatet analyserer funn fra undersøkelsen blant barnehageansatte under koronakrisen, med et spesielt blikk på hvordan de minoritetsansatte opplevde sin egen rolle i denne tiden.

Last ned REACH-notat 5/2020