Project summary

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) is a research project that aims to provide new analytical and methodological perspectives that will support researchers and practitioners in meeting the challenge of making productive use of research in education. In REPOSE, we will perform a philosophical inquiry of to what extent teachers’ professional knowledge base and agency can and should be informed by research evidence, a historical analysis of the development of Norwegian society’s expectations about the practical relevance of ‘pedagogical research’ from the 1930s onwards, and we will conduct several empirical analyses of contemporary structures and practices of research use. REPOSE is an important project as it will tackle an issue in that is highly contested and debated, and where contested knowledge claims tend to blur fundamental epistemological questions about the characteristics of the knowledge base of education, including questions about how and to what extent research can inform professional practice for it to best meet the needs and rights of students. A recurring problem in current research is for example that many studies fail to acknowledge both how practitioners use of research is often implicit and how practitioners integrate different knowledge sources in their work and decision-making. Not least, it is an ambiguous term difficult to operationalize for researchers Also, there is a frequent failure of mutual understanding concerning what research use ‘is’ among different actors in the education sector. Therefore, in REPOSE, we ask questions such as: What kind of knowledge can and should teachers use in their work? What role does research play in combination with other knowledge sources, and how does this vary in different national and local contexts? What about actors such as school leaders and municipal administrators? How has policy initiatives and established structures affected research use over time?

Prosjektsammendrag

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte. REPOSE er et tverrfaglig prosjekt og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av ‘pedagogisk forskning’ fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning. REPOSE er et viktig prosjekt fordi det vil ta for seg et tema som er omstridt og omdiskutert i utdanningsfeltet, og der motstridende syn på kunnskap har en tendens til å gjøre mer grunnleggende spørsmål om kunnskapsgrunnlaget i skolen utydelig, inkludert spørsmål om hvordan og i hvilken grad forskning kan og bør informere lærernes praksis for at den skal dekke studentenes behov og rettigheter. Et tilbakevendende problem i forskningen er for eksempel at mange studier ikke anerkjenner både hvordan læreres bruk av forskning ofte er implisitt og hvordan de typisk vil integrere forskjellige kunnskapskilder i praksis og i beslutninger de tar. Ikke minst er forskning et tvetydig begrep som er vanskelig å operasjonalisere for forskere. Det er ofte en lite gjensidig forståelse av hva bruk av forskning ‘er’ blant forskjellige aktører i sektoren. I REPOSE stiller vi derfor spørsmål som: Hva slags kunnskap kan og bør lærere bruke i arbeidet sitt? Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder, og hvordan varierer dette i forskjellige nasjonale og lokale konteksten? Hva med aktører som skoleledere og kommunale ledere? Hvordan har politiske initiativer og etablerte strukturer påvirket bruken av forskning over tid?

Leave a comment

Your email address will not be published.