Studentombudets praksistips!

Skal du ut i praksis i løpet av studiet ditt? Her kan du lese Studentombudets ti beste praksistips!

1. Forbered deg godt og vær engasjert.

Les alt du får av informasjon før du går ut i praksis, under praksis og etter at du er ferdig. I tillegg til det praktiske, som når og hvor du skal møte opp, hva du skal ha med deg og hva du skal gjøre hvis noe går galt, vil du få informasjon om hva som forventes av deg, og hva du kan forvente av praksisstedet og av OsloMet. På student.oslomet.no finner du en oversikt over det regelverket som gjelder for din praksisperiode. Hvis det er vanskelig å finne informasjonen du leter etter, kontakt praksiskontoret på ditt fakultet.

2. Si ifra!

Hvis du føler deg dårlig behandlet, enten av praksisstedet eller av praksislæreren på OsloMet – si ifra med en gang. Det er alltid lettere å gjøre noe med et problem hvis du har tatt det opp så tidlig som mulig. Hvis du venter kan det være for sent. Forsøk å kontakte læreren som har ansvaret for deg i praksis først. Hvis det ikke fungerer, eller du ønsker å snakke fortrolig med en uavhengig person før du tar opp problemet ditt med noen, kan du kontakte Studentombudet.

3. Du har krav på jevnlig vurdering og tilbakemelding mens du er i praksis.

Du skal ikke brukes som ordinær arbeidskraft. Gjennom veiledning og tilbakemelding skal du få vite hvordan du fungerer i forhold til kravene for å bestå praksisstudiet. Du skal ha midtveisvurdering og avsluttende vurdering. Ved disse midtveisvurderingen skal du få vite hvordan du ligger i forhold til målene for praksisperioden. Husk at jo lenger du kommer i studiet, jo mer forventes det av deg. Disse vurderingene skal gjøres skriftlig, og du har krav på å få en kopi av dem.

4. Krav til tilstedeværelse eller oppmøte kan normalt ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner.

Det vil fremgå av programplanen hvor mye du kan være borte fra praksis. Dette kravet kan normalt ikke fravikes. Det betyr at hvis du blir syk under praksisperioden kan det hende at du må ta den på nytt. Husk alltid å få legeerklæring hvis du er syk. Legeerklæring kan bli viktig dersom programplanen legger opp til at du kan ta igjen noen dager der du har vært syk, eller hvis du skal søke om tredje forsøk (se punkt 8).

5. Du kan ikke klage på resultatet av praksisen.

I motsetning til vanlige skriftlige eksamener, der du kan klage på karakteren, kan du ikke klage på resultatet i praksis. Det betyr at dersom du får «ikke bestått» kan du ikke klage på resultatet, uansett hvor håpløs du mener vurderingen er. Du kan imidlertid klage på formelle feil ved praksisen (se punkt 10).

6. Hvis det er fare for at du ikke består skal du kalles inn til et møte og du skal få skriftlig varsel. 

Slikt varsel skal gis senest tre uker før praksisperiodens slutt. For praksisperioder på fem uker eller mindre skal varsel gis halvveis i perioden. Meldingen skal angi hva du ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet. Kravet om varsel kan fravikes hvis du i løpet av praksisperioden handler eller viser atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke bestå praksisstudiet.

7. Hvis du ikke består praksis må du normalt sett ta hele praksisperioden på nytt. 

Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av programplanen.

8. Du har to forsøk på å bestå en praksisperiode.

Etter disse to forsøkene kan du, hvis det foreligger særskilte grunner, søke om et tredje forsøk. Særskilte grunner betyr at det er noe spesielt i ditt tilfelle som ikke gjelder for alle andre som har fått ikke bestått, og som tilsier at du bør få en sjanse til. Dette kan for eksempel være sykdom eller andre sosiale/ personlige årsaker, som dødsfall eller sykdom i nær familie, særlig ansvar for familiemedlemmer, eller noe annet.

9. Du kan klage på formelle feil ved praksisen.

Formelle feil er hvis det har skjedd noe i praksis som ikke er i samsvar med regelverket eller retningslinjene for praksis. Dette kan for eksempel være at du ikke har fått beskjed om at du stod i fare for å stryke, at du ikke har hatt midtveisvurdering, at du ikke har fått tilstrekkelig veiledning i praksis, eller at det har oppstått en annen situasjon som kan innebære en formell feil. Det er fakultetet som behandler klager på formelle feil, og vedtaket kan påklages til klagenemnda. Selv om du får medhold i at det er skjedd formell feil vil ikke resultatet bli at du består, men du kan få annullert forsøket.

Dersom du får annullert praksisperioden på grunn av formelle feil skal det tilrettelegges for ny praksisperiode så raskt som mulig. Er du usikker på om det er skjedd formelle feil, eller ønsker du å diskutere saken med en uavhengig bistandsperson – ta kontakt med Studentombudet.

10. Du kan klage på praksisstedet. 

Uansett om du har bestått eller ikke kan det være at du er misfornøyd med praksisstedet. Det finnes retningslinjer for hvordan du kan klage for hvert enkelt studie, så sjekk nettsiden eller ta kontakt med praksiskontoret for å få en lenke til disse. Gode praksisplasser er avgjørende for at OsloMet skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet, derfor er studentenes tilbakemeldinger viktige. Hvis du ønsker å varsle om forhold på praksisplassen eller om tilsatte som oppfører seg på en måte som ikke er greit – ta kontakt med Studentombudet. Ombudet er uavhengig og har taushetsplikt og kan hjelpe deg med å finne ut av hva dine muligheter er videre.