Frister for sensur og klage

Frister for sensur og klage

Du skal være kjent med dine plikter og rettigheter for studiet, men her får du en kort oppdatering om fristene for sensur og klage, inkludert fristene som universitetet skal overholde.

Sensur

Etter eksamen har du krav på å få sensur innen tre uker etter eksamen. Hvis sensurfristen utløper en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til neste arbeidsdag.

Unntaket for fristen på tre uker er hvis det foreligger «særlige grunner». Det skal være enkeltstående uforutsette krisesituasjoner. Studentene skal varsles dersom det ikke er mulig å publisere sensur etter tre uker.

Styret kan beslutte lengre sensurtid for enkelte eksamner. Hvis det ikke er mulig å skaffe tilstrekkelig antall sensorer kan styret godkjenne en midlertidig forskrift som gir mulighet til å bruke lengre tid.

Sensurfrist for masteroppgaver er seks uker etter innleveringsfristen.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker etter at du mottok sensur. Klagen skal være skriftlig.

Hvis du klager over formelle feil løper klagefristen fra det tidspunktet du ble eller burde vært kjent med forholdet som begrunner feilen, eller fra du mottok begrunnelse. Her kan du lese mer om formelle feil.

Begrunnelse

I etterkant av eksamen kan du be om begrunnelse. Fristen for når du kan be om begrunnelse er avhengig av hvilken type eksamen du har hatt. Ved muntlig eksamen må du fremsette krav om begrunnelse samtidig med at du får vite karakteren. Hvis du får vite karakteren elektronisk, og kan be om begrunnelse elektronisk, så er fristen for å be om begrunnelsen uke etter at karakteren ble kunngjort. Hvis karakteren blir kunngjort på annen måte, er fristen for å be om begrunnelse innen en uke etter at studenten ble kjent med karakteren, men maksimalt innen tre uker etter kunngjøring.

Klagefrist etter å ha fått begrunnelse

Når du har fått begrunnelse er klagefristen tre uker. Begrunnelse skal gis innen to uker etter at du har bedt om dette. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig. I følge lovbestemmelsen skal det i begrunnelsen «gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon».

Svar på klagen

I følge OsloMets egne bestemmelser skal klagesensur foreligger innen fire uker etter klagefristens utløp. Du har ikke anledning til å klage på klagesensuren, men du kan klage på formelle feil, hvis du mener det er feil ved bedømmelsen.

Manglende overholdelse av frister

Hvis noen frister ikke er overholdt kan du forsøke å ta kontakt med fakultetet ved å vise til bestemmelsene (bestemmelsene står i lenke til hvert avsnitt), og forklare situasjon. Hvis det ikke hjelper kan du ta kontakt med Studentombudet. Studentombudet kan gi råd og veiledning for hvordan du kan gå frem videre i saken.