Hjelp! Jeg vil klage!

Mange studenter kontakter Studentombudet fordi de er misfornøyd med et vedtak eller ønsker råd og bistand i forbindelse med en klageprosess.

Studentombudet kan hjelpe deg med å finne ut av ulike alternativer i saken, og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå frem hvis han ønsker å klage. Selve klagen må du skrive selv, men Studentombudet kan se over og komme med innspill.

Under kan du lese om hva klageretten er, når du kan klage og hva du bør tenke på når du skriver en klage. Dette er på ingen måte en fasit eller oppskrift på hvordan du skal gjøre det, men kanskje kan du få noen nyttige tips å ta med på veien.

Når kan du klage?

I prinsippet kan du klage på alle enkeltvedtak som universitetet har fattet. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere bestemte personer. For eksempel avgjørelser om tilrettelegging, godskriving av fag eller fritak fra undervisning, permisjon, opptak eller klage på formelle feil på eksamen. Når en søknad blir avvist er det også vanligvis et enkeltvedtak.

Enkeltvedtak skal være skriftlige og begrunnet, og informere om klageretten. Men selv om det ikke er gjort har du klagerett. Hvis du er usikker på om du kan klage på en avgjørelse kan du kontakte Studentombudet.

Hvordan klager du?

Klagefristen er tre uker fra du får beskjed om vedtaket. Enten du sender epost, brev eller leverer den personlig skal klagen rettes til den enheten som har fattet vedtaket. Det er vanligvis det fakultetet du studerer på.

I noen tilfeller kan det hende at klagen skal behandles selv om du har levert den for sent. Det kan for eksempel være hvis du ikke var gjort kjent med klageretten eller hvis det av andre grunner ikke er din skyld at du ikke sendte klagen tidligere.

Hva skal klagen inneholde?

I noen tilfeller finnes det et spesielt skjema du kan fylle ut for å klage. I de tilfellene der det ikke finnes et skjema er det få krav som stilles til innholdet, men klagen skal være skriftlig og undertegnet, og du må skrive hva det er du klager på og hvilken endring du ønsker.

Klagen bør også inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager, men dette er ikke et krav. Mange tror at en klage må være veldig lang og utfyllende, men ofte kan det gjøres veldig kort.

Hva skjer når jeg klager?

Når du klager på et vedtak skal den som gjorde vedtaket først behandle det på nytt. Hvis klagen ikke blir tatt til følge skal den som gjorde vedtaket oversende den til Klagenemnda.

Saksgangen for klager er altså:
Det er viktig at du har tenkt igjennom konsekvensene av å klage før du klager. Hva skjer hvis du får medhold i klagen? Klager du for eksempel på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen kan resultatet hvis du får medhold bli at du må ta eksamen på nytt.

Hvordan skriver jeg en klage?

Det er mange måter å skrive en klage på, og det er ikke sikkert at den ene måten er riktigere enn den andre. Hva du bør ta med i en klage og ikke avhenger av den enkelte sak. Noen ganger kan klagen være veldig kort, og andre ganger bør den være mer utfyllende.

Merk at det for noen typer klager finnes spesielle klageskjemaer. Spør på fakultetet ditt hvis du er usikker på om det finnes klageskjema for din sak.

Det viktigste når du skriver en klage er å få med:

Tenk på hvem som skal lese klagen. Hva vet leseren om temaet? Hva trenger vedkommende å vite for å forstå klagen din? Noen ganger kan det være lurt å tenke at du skal forklare saken for noen for første gang. Kanskje er det noe du må forklare nærmere, men det er ikke nødvendig å ta med informasjon som ikke er relevant. Forsøk å være så presis som mulig og hold deg til saken. Når du har skrevet ferdig klagen kan du gå igjennom sjekklisten under før du sender den til riktig organ.

Hvis du er usikker på om du skal klage eller hvordan – ta kontakt med Studentombudet.