Studentombudets mandat

I styremøte 20.desember 2016 vedtok Høgskolestyret ved dengang Høgskolen i Oslo og Akershus enstemmig at studentombudet skal være en permanent ordning. Studentombudets mandat lyder som følger:

 1. Studentombudet (ombudet) ved OsloMet er en uavhengig instans som gir råd og bistand i saker om studentenes studiesituasjon. Ombudet skal se tilat sakene blir rettmessig behandlet. Ombudets verdigrunnlag (uavhengig, konfidensiell, uformell, nøytral) skal etterleves i utøvelsen av oppgaven.
 2. Ombudet skal sørge for at instansen er godt kjent blant studentene som et lavterskeltilbud.
 3. Ombudet kan gi tilbud om opplæring til studenttillitsvalgte om studentenes rettigheter og plikter.
 4. Ombudet er administrativt plassert i HR-avdelingen i Avdeling for Organisasjon og virksomhetsstyring, og rapporterer personalmessig og administrativt til HR-direktør. Ombudet har ikke instruksjonsmyndighet
  overfor enhetene ved OsloMet.
 5. Ombudet skal bidra til at saker løses på lavest mulig organisasjonsnivå. Ombudet har ikke beslutningsmyndighet. Ombudet er heller ikke klage eller ankeinstans for beslutninger og vedtak fattet av OsloMet.
 6. Ombudet avgir årlig skriftlig rapport om sin virksomhet til universitetsstyret. Rapport legges frem for læringsmiljøutvalget og universitetsstyret. Rektor orienteres løpende om viktige saker.
 7. Ombudet mottar all skriftlig informasjon utarbeidet av OsloMet om studentenes studiesituasjon.
 8. Ombudet skal være i jevnlig kontakt med relevante enheter i
  organisasjonen, og i samråd med nærmeste leder ta initiativ til læring hos tilsatte knyttet til studentenes situasjon. Ombudet kan fremme saker innenfor sitt område direkte til styret, i tråd med de til enhver tid gjeldende prosedyrer for styresaker.
 9. Ombudet avgjør selv om og på hvilken måte råd og bistand til studentene skal gis. Avslag skal alltid begrunnes. Avslag og misnøye med ombudets avgjørelse kan ikke påklages.
 10. Ombudet har innsyn i saksdokumenter i en sak så lenge studenten
  saken gjelder samtykker, jf. personopplysningslovens § 8 første punktum. Ombudet er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13.
 11. Ombudet er tilsatt som tjenestemann og er underlagt
  tjenestemannslovgivningen i staten. Ombudet har som tilsatt ved OsloMet krav på personalmessig oppfølging av sin leder og tilbud om relevant og nødvendig videreutvikling.