Prosjekter

Pågående prosjekter:

 • Offentlig Ph.D. for lærere. Finansiert av Utdanningsforbundet. I dette prosjektet skal vi gjennomføre en kartlegging av Offentlig sektor ph.d.-ordningen for lærere, ledere og rådgivere e.l. høsten 2020. Vi har to målsetninger med dette prosjektet: 1) Å få økt kunnskap om læreres og lederes erfaring med Offentlig ph.d.-ordningen og på hvilke måter prosjektene bidrar til kompetansebygging i skolesektoren, og 2) Å utlede noen implikasjoner med hensyn til hvordan ordningen kan styrkes. Det blir dermed et viktig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av ordningen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Sølvi Mausethagen, Tine S. Prøitz, Tiril S. Finnanger, Christine Rendahl Stenersen.
 • Renewed perspectives on research use in education (REPOSE), 2020-2024. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. I dette prosjektet søker vi å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av ‘pedagogisk forskning’ fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Tine S. Prøitz, Petter Aasen, Steinar Bøyum, Fredrik Thue, Jens-Christian Smeby, Hege Hermansen, Guri Skedsmo. 
 • Professional Actors’ Work on Retaining Students in Secondary Education (ProAct), 2020-2024. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. Prosjektet har som mål å identifisere lovende praksis for å beholde elever i videregående skole, ved å finne frem til (1) kjennetegn ved institusjonelt arbeid i og på tvers nivåer, institusjoner og profesjoner der skoler lykkes, og dermed også (2) forhold som mest sannsynligvis vil øke gjennomføringen. Prosjektleder: Guri Skedmo. Delprosjektleder: Sølvi Mausethagen.
 • Evaluering av kompetansemodell: desentralisert ordning for skole og yrkesopplæring, og oppfølgingsordning i skolen (EVAKOMP), 2019-2025. Det overordnede formålet med evalueringen er å gi kunnskap om styrker og svakheter ved praktiseringen av disse tre ordningene. Et viktig mål på tvers av ordningene er å identifisere suksessfaktorer som styrker det langsiktige kvalitetsutviklingsarbeidet hos skoler og skoleeiere. Sentrale forskningsspørsmål knytter seg til forholdet mellom nasjonalt og regionalt nivå, fylkesmannens og fylkeskommunens rolle i tilrettelegging og oppfølging av ordningene, lokal forankring og involvering i kompetanseutviklingstiltakene, de ulike samarbeidspartnernes roller og strukturelle trekk ved kommunene som kan påvirke iverksettingen av ordningene. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Hege Hermansen og Sølvi Mausethagen.
 • IMat – Inclusive mathematics teaching: Understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment, 2019-2023. Vi studerer hvordan matematikkundervisningen kan gjøres mer inkluderende ved blant annet å undersøke hvordan undervisningen i matematikk organiseres og utvikles i kommuner og på skoler, og virkningen av ulike strategier for elevenes læring og utvikling. Finansiert av Forskningsrådet gjennom FINNUT-programmet. Delprosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Cecilie Dalland, Hege Knudsmoen.
 • LOaPP – Læringsutbytte i politikk og praksis (usn.no), 2016 – 2019. Vi studerer hvorvidt og hvordan en forsterket orientering mot læringsutbytte i norsk utdanningspolitikk kan observeres i skolens, skolelederes og læreres praksiser. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. Prosjektleder: Tine S. Prøitz, Universitetet i Sør-Øst Norge. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Christina Mølstad, Magnus Hontvedt, Alessandra Dieude, Christine Stenersen, Marte Semb, Pernille Berg.
 • Utbildning, lärande, forskning – en evalueringsstudie (ULF), 2018-2022. Finansiert av Gøteborgs universitet på vegne av samordningsgruppene for det svenske regjeringsoppdraget Utbildning, Lärande, Forskning. En evalueringsstudie av en forsøksvirksomhet med hensikt å bidra til å forsterke det vitenskapelige grunnlaget for lærer- og førskolelærerutdanningene og skolevesenets virksomhet i Sverige. Prosjektleder: Tine S. Prøitz, Universitetet i Sør-Øst-Norge. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Petter Aasen, Kristin Barstad, Hilde Afdal, Maiken Risan, Sølvi Mausethagen.

Avsluttede prosjekter:

 • Menn i grunnskolelærerutdanningene 1-7, våren 2019. Målet med dette prosjektet er å kartlegge forskning om årsaker til den manglende kjønnsbalansen blant lærere i grunnskolen med vekt på 1-7, og få økt kunnskap om hvilke tiltaksområder og tiltak som kan ha effekt på rekrutteringen. Finansiert av Kunnskapsdepartementet. Prosjektleder: Runa B. Myklebust. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Maiken Risan, Hilde Afdal, Sølvi Mausethagen.
 • PraDa – Practices of data use in municipalities and schools (hioa.no), 2014-2018. Finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet. PraDa-prosjektet undersøkte hvordan data om elevenes resultater fra nasjonale prøver og karakterer brukes av kommuner og skoler. I løpet av det siste tiåret har norske kommuner, skoleledere og lærere fått tilgang til mer data om elevprestasjoner. Prosjektet har bidratt til mer kunnskap om hvordan dette har påvirket veiledning av den enkelte elev, skoleledelse og skoleadministrasjon. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Tine S. Prøitz, Guri Skedsmo, Silje Gloppen.
 • Regelverksetterlevelse i grunnopplæringen (opplaringslovutvalget.no), høsten 2019. Finansiert av Kunnskapsdepartementet. Formålet med dette prosjektet var å få økt kunnskap om regelverksetterlevelse i norske fylkeskommuner, kommuner og skoler, og å utlede noen anbefalinger for hvordan kompetanse og arbeid med regelverket kan styrkes i skoler, fylker/kommuner og lærerutdanning. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Galina Shavard, Marte Lorentzen, Hege Knudsmoen, Steinar Bøyum.
 • Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd, våren 2018. Finansiert av Utdanningsforbundet. En evalueringsstudie av Lærerprofesjonens etiske råd. Formålet med rådet er å støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren, samt bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier. Prosjektleder: Sølvi Mausethagen. Prosjektmedarbeidere i TEPEE: Lars Erik Larsen.