Utdanning til faglig leder av trafikkskole ved OsloMet-storbyuniversitetet

Interessen for utdanning til faglig leder av trafikkskole er stor. Dette fører til lange ventelister for de som ønsker utdanningen gjennomført i Norge. OsloMet har av denne grunn etablert studiet «Faglig leder av trafikkskole» med oppstart januar/februar 2020.

Av Kai A. Fegri

Studiet er godkjent av Statens vegvesen. Etter gjennomført studium skal studentene være i stand til å inneha en lederrolle i arbeidet med å legge til rette for en trafikkopplæring på høyest mulige nivå. Den kommende faglige lederen skal bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet ved å utvikle egen arbeidsplass som en lærende organisasjon. Grunnlaget for arbeidet er gitt i Trafikkopplæringsforskriftens paragraf 6-15, som stiller krav til utvikling, vedlikehold og samkjøring av undervisningsopplegg slik at det harmonerer med gjeldende forskrifter og læreplaner.

Faglig leder må besitte et bredt perspektiv på trafikkopplæringens og trafikkskolenes rolle ned tanke på samfunnets mangfold og myndighetenes visjon om null drepte og null hardt skadde i trafikken, 0-visjonen. Faglig leder må være dyktig på daglig drift, ledelse og kvalitetsutvikling av den faglige og pedagogiske kompetansen ved trafikkskolen.

I tillegg er det naturlig å utvikle kompetanse om økonomi, administrasjon og drifts- og utviklingsplan for egen virksomhet. Lederen skal også kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere veiledning av kollegiet, både individuelt og i gruppe, slik at forskrifter og læreplan ivaretas.

Faglig leders oppgaver og plikter er omfattende. Det er nok ikke alle som kan tilfredsstille kravspesifikasjonene til enhver tid. Det mest vesentlige grunnlaget vil være å stimulere til å etablere en lærende organisasjon som utvikler seg i takt med tiden. Til det behøves interessert og motiverte medarbeidere. Her gjelder det å oppdage og bruke nøklene for å nå inn til den enkelte lærer. Egentlig både faglig og personlig.

En læreres utfordring å nå frem til eleven. Også trafikklæreren kjenner på denne utfordringen. Elevforutsetningene er ulike, og det er krevende å tilpasse seg alle. I hvert fall samtidig. Elever med svake ferdigheter i norsk språk er en stor utfordring siden kommunikasjonen blir relativt enkel. Når kulturforskjeller kommer på toppen av dette kan det være vanskelig å få tilstrekkelig måloppnåelse. Trafikklæreren er en av yrkesgruppene som hyppigst kommer i kontakt med innvandrere på et tidlig stadium. Mange skal ha førerrett og mange skal i tillegg ha yrkesrett som yrkessjåfør. Derfor vil en av faglig leders oppgaver være å tilrettelegge for mangfoldet i opplæringen ved å følge opp lærernes kompetanse i undervisning av fremmedspråklige. Det kreves god kompetanse for å være en god og konstruktiv lærer i slike sammenhenger.

Faglig leder skal følge opp sine medarbeideres etiske sans. Dette temaet inneholder både faglige og personlige utfordringer hos både lærer og elev. Det er for eksempel et tema når trafikklæreren glir over i rollen som terapeut. Ved å sitte tett sammen i en lukket bil oppstår det ofte en viss fortrolighet, og da kan det komme frem opplysninger som ikke naturlig hører hjemme i trafikkopplæringen. Klare rutiner for hvor og hvordan det skal meldes fra er nødvendig, og det er faglig leder oftest skal være mottager av bekymringsmeldinger. På denne måten løftes ansvaret bort fra trafikklæreren til et nivå saken kan behandles profesjonelt.

En ansvarlig leder ved en trafikkskole bør være i stand til å utforme og formidle en strategi for virksomheten. Den bør inneholde mål og mening for driften og en handlingsplan for hvordan skolen har tenkt å komme dit. Oppmerksomhet på myndighetenes fokus på utvikling av forskrifter og krav samt prioriteringer er en naturlig forutsetning for dette utviklingsarbeidet.  Til dette behøves en oppmerksomhet på forskning i trafikksikkerhetsarbeidet, samt utvikling av Nasjonal transportplan (NTP) og Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Disse dokumentene legger føringer for trafikklærerens arbeid. Faglig leder bør, som en del av ledergruppen, initiere prosessen og inkludere sine medarbeidere i prosessen.

Gjennom diskusjoner og veiledning skal trafikklæreren videreutvikle sin kompetanse og bli i stand til å være med på å kvalitetssikre undervisningsplaner og skolens pedagogiske plattform ved å ha interesse for det etiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for skolens drift.

Publisert av kaife

Arbeider på OsloMet Trafikklærerutdanningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.