Om programmet (2014-2024)

Forskningsprogrammet vold i nære relasjoner ved strekker seg over ti år (2014–2024). Programmets finansiering kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet (regjeringen.no) med 54 millioner kroner og Kunnskapsdepartementet (regjeringen.no) med 19 millioner kroner.

Bakgrunnen for bevilgningen fra Justis- og beredskapsdepartementet er beskrevet i stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner fra 2012 (Meld. St. 15 (2012-2013)). Den løftet fram at kunnskap, forebygging og kvalitet i tjenestene på voldsfeltet henger nøye sammen. Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet har sin bakgrunn i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).

Tilsvarende finansiering er også gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress til (NKVTS). Samlet representerer bevilgningene fra myndighetene en historisk satsing på samfunnsvitenskapelig voldsforskning i norsk sammenheng.

Programmet tilhører Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet (oslomet.no). En viktig målsetting for programmet fra NOVAs side er å bidra med langsiktig og teoriforankret kunnskap som forebyggende og avhjelpende arbeid kan forankres i.

Teoretisk tar programmet utgangspunkt i en vid forståelse av begrepet vold i nære relasjoner så vel som et holistisk og interseksjonelt perspektiv på vold. Videre bygger programmet på og tar sikte på å videreutvikle en forståelse av årsakene til volden som et resultat av samspillet mellom faktorer på individuelt, situasjonelt og strukturelt nivå.

Programmets første periode (Voldsprogrammet I, 2014-2019) bygget på eksisterende voldsforskning ved NOVA, blant annet om forekomsten av seksuelle overgrep og vold i ungdomsbefolkningen og om ulike tjenester i voldsfeltet. Programmet representerte en betydelig utvidelse, både med hensyn til tema, tilnærminger og bemanning. Viktige nye tema var partnervoldens dynamikk og variasjon, rettsapparatets håndtering av familievoldssaker og såkalt «negativ sosial kontroll». Disse prosjektene tilhører programmets første periode. 

I programmets andre periode (Voldsprogrammet II, 2020-2024) videreføres og konsolideres forskningen fra første periode, samtidig som nye temaer også er kommet inn, blant annet digitale seksuelle overgrep. Disse prosjektene tilhører programmets andre periode.

Voldsforskningen ved NOVA omfatter også andre prosjekter enn de som er knyttet til kjernefinansieringen, mange med finansiering fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Kontaktpersoner

Voldsprogrammet ledes av et team bestående av:

Kari Stefansen (oslomet.no), forsker I
E-post: kari.stefansen@oslomet.no

Elisiv Bakketeig (oslomet.no), forsker II
E-post: elisiv.bakketeig@oslomet.no

Anja Bredal (oslomet.no), forsker II
E-post: anja.bredal@oslomet.no

For spørsmål om forskningsformidling og kommunikasjon, ta kontakt med Nina Eriksen (oslomet.no), nina.eriksen@oslomet.no