Organisering

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er ansvarlig for forskningsprogrammet. Forskerne tilhører Seksjon for forskning om barndom, familie og barnevern (oslomet.no) og Seksjon for ungdomsforskning (oslomet.no).

Samarbeid og nettverk

Programmet har samarbeidsrelasjoner til flere norske forskningsinstitusjoner og -miljøer, slik som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Norges idrettshøgskole og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo.

Programmet ved Elisiv Bakketeig koordinerer det nordiske nettverket for barnehusforskning.

Undervisning og formidling

Forskerne i programmet holder gjesteforelesninger både ved OsloMet og andre utdanningsinstitusjoner og veileder studenter på ulike nivåer.

Programmet arrangerer seminarer og konferanser for forskere og fagfeltet. I 2019 arrangerte NOVA og NKVTS konferansen ECDV III (Third European Conference on Domestic Violence).

Forskerne formidler også gjennom media og i kronikker.

Masterstipend

Som et bidrag til å styrke rekrutteringen til voldsforskning har Voldsprogrammet etablert en ordning med masterstipend. Under Voldsprogrammet I (2014-2019) ble disse utlyst åpent til studenter i samfunnsfaglige disipliner over hele landet som ønsket å skrive om vold og overgrep. I Voldsprogrammet II (2020-2024) knyttes stipendutlysningene nærmere til programmets forskningsprosjekter.

Referansegruppe

Voldsprogrammet I (2014-2019)

Kjersti Ericsson, Professor i kriminologi ved UiO

Kristin Fjell, leder, Statens Barnehus Bergen

Siv Hallgren, advokat/partner, Advokatfirmaet Elden

Per Isdal, psykologspesialist og psykoterapeut, ATV Stavanger (til vår 2017)

Nina Misvær, førstelektor/helsesøster, Institutt for sykepleie, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Odd Arne Tjersland, Professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, UiO

Solveig Karin Bø Vatnar PhD, psykologspesialist, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helseregion Sør-Øst

Judith van der Weele, psykologspesialist

Guri Wold, leder, Krisesenteret i Vest-Agder (til vår 2017)

Marius Råkil, direktør, Stiftelsen Alternativ til vold (fra vår 2017)

Tove Smaadahl, leder, Krisesentersekretariatet (fra vår 2017)