Voldsprogrammet I (2014-2019)

Voldsprogrammets første periode (2014-2019) var delt inn i fire områder:

  1. Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse (JD)
  2. Kulturelle forståelser og underliggende årsaker (JD)
  3. Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi (JD)
  4. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap (KD)

Utviklingstrekk, sårbarhet og beskyttelse

Dette programområdet omfattet to prosjekt:

I det første prosjektet undersøkte vi omfang av vold og overgrepserfaringer blant unge og så på utviklingstrekk i voldens omfang og uttrykksformer. Prosjektet inkluderte spørreundersøkelsen UngVold 2015.

I det andre prosjektet studerte vi mulige effekter av vold og overgrep og hva som kan ha betydning for hvilke reaksjoner slike erfaringer kan føre til.

Kulturelle forståelser og underliggende årsaker

Dette programområdet omfattet disse prosjektene:

I prosjektet om seksuell vold så vi blant annet nærmere på hvordan og hvor de som er utsatte, setter grenser for hva som gjelder som ulike former for seksuell vold. Vi så på hvordan kvinnelige og mannlige ofre, i ulike livsfaser og i forskjellige sosiokulturelle miljøer setter disse grensene. I prosjektet om vold i majoritets- og minoritetsfamilier studerte vi hva som er forskjellig og likt når vold utøves i etnisk norske familier og i minoritetsfamilier.

Tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi

Programområde nummer tre omfattet fem forskningsprosjekt:

Prosjektene fokuserte på ulike aspekter ved hvordan utsatte for vold og overgrep opplever sitt møte med hjelpetjenester og rettsapparat, og hvordan disse tjenestene fungerer, sammen og hver for seg.

Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Dette programområdet kom inn i Voldsprogrammet i 2017 gjennom en tilleggsbevilgning fra Justis- og beredskapsdepartementet som et tiltak i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Dette politikkområdet ble så flyttet til Kunnskapsdepartementet. I første periode gjennomførte vi følgende prosjekter:

  1. Ungdom, ærbarhetsnormer og sosial kontroll
  2. Vold og utnytting i et transnasjonalt landskap
  3. Tvangsekteskap og æresrelatert vold: Rettslige og utenrettslige virkemidler

Se for øvrig prosjektoversikten for øvrige prosjekter tilknyttet Voldsprogrammets første periode.