Voldsprogrammet II (2020-2024)

Forskningen som finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet er organisert i seks programområder:

  1. Vold i oppveksten: utviklingstrekk og utfall i ung voksen alder
  2. Seksuell vold i nære relasjoner
  3. Partnervold i ulike familiekontekster
  4. Legalstrategiske utfordringer
  5. Voldsfeltet: statlig styring og samordning
  6. Internettrelaterte overgrep mot barn og unge

Forskningen som finansieres av Kunnskapsdepartementet er organisert i fire prosjekter:

  1. Sosial kontroll i utsatte nabolag. Ungdommer og foreldres håndtering av selvbestemmelse og risiko
  2. Pardannelse på tvers av religiøse og etniske grenser. Motstand og endring
  3. Vold og ære. Den strafferettslige håndteringen av kulturell pluralisme
  4. Foreldres restriksjoner på barns deltakelse i skolen. Om skolens håndtering av fritak og fravær på religiøst/kulturelt grunnlag

Se for øvrig prosjektoversikten for øvrige prosjekter tilknyttet Voldsprogrammets andre periode.