INTERACT – et utdanningsprosjekt for studenter på profesjonsutdanningene på OsloMet

INTERACT er et prosjekt som har ansvaret for et tverrprofesjonelt undervisningopplegg for studentene på profesjonsutdanningene ved OsloMet. Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse i å samarbeide om hjelp og støtte til barn, unge og familiene deres. Tverrprofesjonelt samarbeid vil være en viktig del av studentenes fremtidige yrkesliv. Dette arbeidet viser seg å kreve bevissthet om egen profesjon, kunnskap om andre profesjoner som vil inngå i dette samarbeidet og kompetanse i å kunne være en profesjonell samarbeidspartner for at de barna, de unge og de foresatte dette gjelder skal få et best mulig tilbud. INTERACT skal også gi studentene innføring i hvilke utfordringer et slikt samarbeid kan medføre og hvilke strategier som da kan være viktig å følge. Et velfungerende tverrprofesjonelt samarbeid kan få avgjørende betydning for dem det rettes mot.

I INTERACT får studentene forskningsbasert kunnskap om barn og unges hverdag og trening i å samhandle med studenter fra andre utdanninger. Slik legger INTERACT grunnlaget for bedre samordning av samfunnets tjenester rettet mot barn og unge og deres foresatte. I INTERACT lærer studentene også om grupperoller og gruppeprosesser, som er viktig for å lykkes i tverrprofesjonelt samarbeid INTERACT vil de utsatte barn, unge og deres foresatte gis en spesiell oppmerksomhet.

INTER1100, som inngår i første studieår, gir en felles faglig plattform for alle studentene som deltar i INTERACT. Studentene får kunnskap om barn og unges oppvekst i et samfunn med sosialt og kulturelt mangfold. De får trening i å samhandle og reflektere sammen med studenter fra andre profesjonsutdanninger om utfordringer i barn og unges hverdagsliv og over egen framtidige profesjonsrolle i tverrprofesjonelt arbeid.

I INTER1200, «Kommunikasjon med barn og unge», får studentene økt kunnskap om kommunikasjon og samhandling med barn og unge og deres foresatte. Det legges vekt på anerkjennende kommunikasjon og hvordan samtale med barn kan gjennomføres. I INTER1200  får studentene ytterligere trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger. De utfordres også i større grad i case som vil kreve noe av det tverrprofesjonelle samarbeidet i studentgruppa.  

INTER1300 handler om å få økt bevissthet og ytterligere kunnskap om hvordan egen profesjon kan samarbeide med andre profesjoner om og med barn, unge og deres foresatte. Her blir det mer fokus på utfordringer og muligheter i slikt samarbeid og erfaringer fra studentenes egne praksisperioder. INTER 1300 gir studentene innføring i hvordan noen kommuner tilrettelegger for det tverrprofesjonelle samarbeidet. Studentene skal undersøke hvordan dette er gjort i egne hjemkommuner.