Om prosjektet

I partnerskap for styrket profesjonskunnskap og praksisrelevant lærerutdanning (iPAR) er et utviklingsprosjekt basert på partnerskap mellom lærerutdanning, skoler og skoleeiere. Prosjektets hensikt er først og fremst å styrke og utvikle partnerskapet og samarbeidsrelasjonene mellom virksomhetene og aktørene i feltet til beste for lærerstudentenes læring og utvikling av profesjonskunnskap. Samtidig er hensikten at også lærerutdannere, skoleeiere, skoleledere og lærere skal utvikle ny kunnskap sammen som kan komme både praksisfelt og utdanningsinstitusjon til gode.

iPARs overordnede mål 

1. Å styrke praksisrelevant utdanning gjennom kunnskapsbaserte utprøvinger av partnerskapsmodeller mellom lærerutdanning, skoler og skoleeiere  

2. Å styrke profesjonskunnskap for alle aktører og institusjoner i partnerskapet gjennom nye modeller for praksisopplæring og undervisning      

Lærerutdanningen står i dag overfor store utfordringer som sviktende rekruttering, et vedvarende spenningsforhold mellom teori og praksis og et økende behov for yrkesrelevans i en skole og i et samfunn som krever omstillingsdyktige og profesjonelle lærere. Samtidig som lærerutdanningen preges av økende akademisering gjennom masterspesialisering, etterspør praksisfeltet kunnskapsrike og relasjonsorienterte lærere som kan håndtere og lede læringsprosesser i det mangfoldige klasserommet.

Utfordringene, som også er formulert i NOKUT-evalueringen av norsk lærerutdanning fra 2020 krever utstrakt samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner, skoleeiere og skoler. Det krever nysgjerrighet og åpenhet og respekt fra aktørene i feltet, og det fordrer en genuin interesse fra alle parter om at lærerstudentene blir tilbudt den beste utdanningen der skolens praksis koples tett til forskningsbasert undervisning og profesjonsorientert veiledning, der skolenes praksisveiledere har en nøkkelfunksjon.

iPARs tosidige mål skal bidra til å sikre likeverd mellom partnerskapets aktører, kunnskapsformer og tradisjoner, samt å bidra til gjensidig læring og utvikling på alle arenaer i partnerskapet gjennom prosjektets tiltak og aktiviteter. iPAR har også fire delmål som på hver sine måter vil bidra til å nå de overordnede målene for prosjektet.

Delmål 1: Styrke veiledningskompetanse for praksisveiledere i praksisskoler  

Per i dag er det kun én skole OsloMet samarbeider med som har utviklet et system for veiledning der praksisveiledere systematisk kommer sammen for å lære og veilede hverandre med støtte fra UH. I iPAR vil vi lære av denne skolens erfaringer og stimulere til kunnskapsutvikling og tilsvarende modeller for andre skoler, tilpasset ulike skolekontekster.

Delmål 2: styrke profesjonsrettet forskning gjennom praksisbaserte masteroppgaver

I studieevalueringen fra uteksaminert kull ved OsloMet 2022 oppgir studentene at de er usikre på om masteroppgavearbeidet vil styrke egen profesjonsutøvelse. Likeledes rapporterer både lærere og skoler at de har relativt liten nytte av oppgavene. iPAR vil styrke masteroppgavenes relevans for praksis og sikre at både studenter og involverte skoler kan dra nytte av forskningsarbeid som studenter utfører.

Delmål 3: Styrke praksisrelevante og studentaktive læringsformer  

Område 3 vil i stor grad dreie seg om å styrke og utvikle studentaktive læringsformer som i noen grad er prøvd ut i lærerutdanningen. iPAR vil gjøre de to siste årene med masterfordypning til et arnested der studentene får økt trening og erfaring med undervisning.

Delmål 4: Etablere og utvikle lærende nettverk for økt profesjonskunnskap og praksisrelevant lærerutdanning for aktører i partnerskapet

Det siste området, lærende nettverk, bygger på eksisterende universitetsskolesamarbeid. I lærerutdanningen ser vi et stort behov for å skalere opp deltakelsen og øke aktiviteten. Nettverket vil åpne rom for å identifisere både hindringer og muligheter til å kople campus- og grunnskoleopplæringen i utdanningen tettere sammen, og samtidig gi anledning til å støtte utviklingsarbeid på kommune- og skolenivå.