Velkommen til praksishåndboka for bachelor i vernepleie.

Vernepleierstudenter skal i løpet av praksisstudiene bestå 3 praksisemner. I denne praksishåndboka finner du nødvendig informasjon om praksisstudiene.  

Praksis er en viktig læringsarena på lik linje med læringsaktiviteter på universitetet. Praksisstudiene skal bidra til at studentene utvikler sin vurderings-, handlings- og beslutningskompetanse gjennom å integrere teoretisk og praktisk kunnskap. Praksisstudiene skal også gi erfaring med flerfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid.

Våre praksisveiledere er spesielt viktige i veiledning og vurdering av vernepleierstudentene. På denne siden vil man finne informasjon om rettigheter og plikter, samt veiledning og vurdering av studentene. 

Forvalter av innholdet er Britt Andersen på vegne av bachelorutdanningen i vernepleie ved Avdeling for vernepleie, helsefremming og inkludering (VHI) ved OsloMet.
Kontaktinformasjon: branders@oslomet.no