Mine bøker

2022

Dette er en bok om å skrive. Forfatteren har selv lang erfaring som skriver, og presenterer her noen grunnleggende ferdigheter i skrivehåndverket. Hans mål er å bidra til at også fagskrivere, som ofte følger den mer regelstyrte akademiske skriveformen, kan utvikle en friere form som bygger på god formidling gjennom en fortellende skrivestil.

Et hovedbudskap er at det å skrive er en kreativ aktivitet og et håndverk som man kan lære seg ved å trene. Skrivingen er skapende virksomhet, selv om den handler om fag, forskning og teori.

Å skrive en fagbok er å stikke hodet fram. Noen gjør det uten videre. Andre må jobbe med seg selv først, enten det er for å våge å ta rommet eller for å utvikle seg som skriver. I denne boka får den uerfarne fagskriveren tips til å arbeide både med sine skriveferdigheter og med å styrke sin tro på egen skriving.

Boka inneholder mange eksempler og tips til formidling av fag.

Høsten 2022 fikk boka er god anmeldelse i Forskerforum (18. november 2022).

2022

Høsten 2022 publiserte jeg en japansk oversettelse av Sosialpedagogisk praksis (2008).

2021

Boka med tittelen 333 ord du trenger når du studerer til barnevernpedagog,. sosionom og vernepleier er skrevet sammen med dosent Jon Arne Løkke ved Høgskolen i Østfold.

Denne boka inneholder 333 ord og begreper. Forfatterne har valgt ut de ordene som er viktigst å forklare i oppstarten av bachelorstudiet til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier. Ordforklaringene er ment som en første hjelp til å komme inn i språket til de profesjonene boka henvender seg til. 

Boka handler altså om ord, og gir deg en inngang til å forstå ordene. En dypere forståelse av profesjonsfagene begynner med en slik grunnforståelse. Målet er at du skal komme i gang med å sette deg inn i fagspråket. Men det er også riktig å si at boka handler om språk. Som profesjonsutøver jobber du med mennesker ved å snakke med dem du møter. Det er ved hjelp av språket du kan gi hjelp og støtte, samarbeide og løse konflikter, og dermed utøve yrket.

2019

Det er to hovedgrunner til at du må skrive i høyere utdanning. 

Den første, og kanskje den kjedeligste, er at du må levere arbeidskrav, semesteroppgaver og eksamensbesvarelser. 

Den andre grunnen er at skriving er fantastisk verktøy for å lære. Det er ikke nok at du leser og lytter. Du må arbeide aktivt med stoffet, gå i dybden på det. Da er skriving et godt arbeidsredskap. 

Når du skriver trener du på å reflektere over det du lærer. Det er spesielt viktig i et yrke der du ofte må bruke faglig skjønn for å ta gode avgjørelser. 

Bokas første del gir deg gode argumenter for å arbeide godt med skrivingen i studiet. 

Den andre delen, som er hoveddelen, gir deg en mengde tips til hvordan du kan arbeide mer effektivt med studiet gjennom skrivingen. Her kan du blant annet lese om hvordan du kan analysere, diskutere og hvordan du kan strukturere en faglig tekst. 

I denne boka får du som bachelorstudent på studiene barnevernpedagog og sosionom verdifull hjelp til å utnytte skrivingen på best mulig måte mens du studerer. Boka kan passe for studenter ved andre studier på høgskoler og universiteter også – spesielt i vernepleie og pedagogikk.

Du må skrive! Skrivebok for studenter i barnevern og sosialt arbeid. Publisert på Universitetsforlaget

2013

Social pedagogical work is a field of practice that is indebted to and illuminated by aspects of knowledge from sociology and psychology, but many practitioners feel that social pedagogical theories are too abstract and distant from the challenges faced in practice.

In Practical Social Pedagogy Jan Storo shows the reader for the first time how the theories and practices of social pedagogy interlock. The book combines social pedagogy theories, psychology, sociology and social work with a social constructionist perspective to help practitioners guide children and young people to cope better with the challenges they face as they grow up. The author emphasises that the actualities of practice are first disclosed in the meeting between the professional practitioner and the client.

The book uses many practical examples to help make the application of social pedagogy more accessible, and is ideal for students on courses covering work with children and young people.

This translation has been carried out by Kirsti Spaven and is published with the financial support of NORLA.

Anmeldelser av denne boka i Scottish Journal of Residential Child Care og European Journal of Social Work

Practical Social Pedagogy: Theories, Values and Methods for Working with Children and Young People. Publisert på Policy Press, Bristol, England. Dette er en oversettelse av «Sosialpedagogisk praksis. Det handler om hva du gjør» fra 2008.

2012

«Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet» handler om hvordan barnevernet bistår ungdom som skal flytte ut av institusjon eller fosterhjem og over i en selvstendig tilværelse som voksen.

Overgangen byr på utfordringer for de fleste unge mennesker, men ungdom som har vært avhengig av barnevernet for å skape en stabil omsorgssituasjon, er ekstra sårbare. Mange har ikke familie å støtte seg på, strever med svake sosiale nettverk og trenger hjelp til å mestre ansvaret for sitt eget liv.

Boken er kortfattet og gir et teoretisk grunnlag for å arbeide med ettervern. Forfatteren bygger på ny norsk forskning og gir empirisk basert kunnskap om hvordan praksis kan utformes for å være en reell hjelp for ungdommen.

Boken er skrevet for studenter innen barnevernspedagog- og sosionomstudiet. Den vil også være aktuell for praktikere og ledere i tiltak som arbeider med å bistå ungdommen i overgangen til et selvstendig liv.

Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet. Publisert på Universitetsforlaget.

2010

Dette er en praktisk bok om profesjonelt miljøarbeid og annen sosialpedagogisk praksis der forfatterne tar til orde for at systematikk og refleksjon må vektlegges. De presenterer en modell som kan bidra til å strukturere arbeidet.

Miljøarbeid utføres på mange arenaer i barnevernet og i barne- og ungdomspsykiatrien, både i institusjoner og som forebyggende arbeid på skolefritidsordninger, ungdomsklubber og i oppsøkende tjenester. Grønvold og Storø tar til orde for at det skal stilles noen krav til hvordan miljøarbeidet skal gjennomføres. De presenterer en systematisk arbeidsmodell som gir rammer for hvordan barnevernpedagoger og andre kan utføre miljøarbeid i praksis.

Profesjonelt miljøarbeid bygger på at arbeidet er systematisk og refleksivt. I denne boka viser forfatterne hvordan miljøarbeidet kan gjøres i partnerskap med barn og ungdom; hvilke vurderinger som må gjøres, hvordan mål kan settes og tiltak iverksettes for å skape positive endringer. Det legges vekt på å vurdere og evaluere under arbeidets gang, slik at målene og tiltakene kan justeres underveis – og at miljøarbeidet må dokumenteres.

Erik Grønvold er psykolog. Jan Storø er barnevernpedagog og cand.polit., og har blant annet gitt ut bøkene Klar, ferdig, flytt – verktøykasse for ungdom (2003) og Sosialpedagogisk praksis – det handler om hva du gjør (2008). Begge var ansatt ved barnevernpedagogutdanningen ved Høgskolen i Oslo da boka ble utgitt – det som etterhvert ble OsloMet.

«…jeg vil anbefale boka til alle som jobber eller skal jobbe systematisk med barn og unge.» Elin Lindberg Kjeldsen i Fontene.

Miljøarbeid i barnevernet. Systematikk og refleksjon. Skrevet sammen med Erik Grønvold. Publisert på Universitetsforlaget.

2008

I denne boken presenteres sosialpedagogisk praksis slik vi møter den i barnevernspedagogens yrkesutøvelse. Forfatteren knytter praksisen til sentrale teorier om sosialpedagogikk, samtidig som det understrekes at praksisen må utformes i genuine møter mellom den profesjonelle og klienten.

Sosialpedagogisk teori bidrar til forståelsen av individets dannelse og utdanning, samtidig som samfunnsperspektiv og fellesskapsforståelse er viktig. Sosialpedagogikkens fokus er «de pedagogiske nødsituasjoner» og endringsarbeid med barn og unge står sentralt. Storø viser hvordan teoriene og praksisene griper inn i hverandre og konkretiserer det sosialpedagogiske arbeidet.

Forfatteren legger vekt på personlig og profesjonell kompetanse i møte med de handlingskravene man møter i pedagogisk arbeid. Sentrale temaer er relasjon, refleksjon, perspektivering, struktur, systematikk og kontekst. Språket og et sosialkonstruksjonistisk perspektiv er viktige redskaper.

Boken henvender seg både til studenter og praktikere. Særlig til barnevernspedagoger, men også vernepleiere, sosionomer og andre yrkesgrupper som arbeider med utsatte barn og ungdommer og deres familier, vil ha nytte av den.

Sosialpedagogisk praksis. Det handler om hva du gjør. Publisert på Universitetsforlaget.

2003

«Klar, ferdig – flytt» er en praktisk bok som gir deg gode tips og nyttige verktøy når du vil flytte for deg selv!

Boka hjelper deg med spørsmål som:

  • Er jeg klar til å flytte for meg selv?
  • Hvordan finne et sted å bo?
  • Hvordan komme i gang med skole eller jobb?
  • Hvordan styrer jeg pengene mine? Hvordan bør jeg forholde meg til venner og familie?
  • Hvordan avslutter jeg kontakten med barnevernet?
  • Hvem kan hjelpe meg hvis jeg får problemer nå?

Boka er delt i to hoveddeler. Den første delen er for ungdom, den andre delen er for voksne som skal hjelpe den unge på veien til et selvstendig liv.

Klar, ferdig … flytt. Verktøykasse for ungdom. Publisert på Gyldendal Akademisk. Denne boka er ikke i handelen lenger. Men du kan bestille opptrykk av den her (klikk på tittelen).

 

2001

Boken tar for seg barnevernets arbeid med ungdom skal flytte ut av fosterhjem eller institusjon, og over i en selvstendig tilværelse. Forfatteren er opptatt av at ettervernstiden er et viktig mellomspill i et ungt menneskes liv, og at godt ettervern kan bidra til at utsatt ungdom får en god start på voksenlivet. Har litteraturliste og stikkordregister.

På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern. Publisert på Universitetsforlaget. Denne boka er ikke i handelen lenger. Men du kan bestille opptrykk av den her (klikk på tittelen).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *