Inkluderingskompetanse som samskaping

AFI søker studenter som:

 • ønsker å lære mer om inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet og om samarbeid  mellom NAV-veiledere, brukere og arbeidsliv 
 • kan delta i prosjektaktiviteter og datainnsamling
 • enten skal skrive sin masteroppgave alene eller sammen med en studentkollega

DU FÅR:

 • kompetanse knyttet til arbeidsliv og inkludering
 • mulighet til å selv formulere problemstillinger og forskningsspørsmål som du selv er interessert i
 • mulighet til å knytte kontakterinnenfor forskning og offentlige myndigheter
 •  cv-bygging og muligheter for referanser i fremtidig jobbsøkerprosesser

Prosjekttittel: Inkluderings-kompetanse som samskaping

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet gjennomføres ved Arbeidsforskningsinstituttet/SVA/OsloMet.   Prosjektet finansieres av NAV FoU og varer fra 01.10.2020 og ut 2023.

Prosjektet har følgende overordnede mål:

 1. Utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse blant NAV-veiledere
 2. Utvikle inkluderingskompetanse i bedrifter gjennom samskaping mellom veiledere, brukere og mentorer om mentortiltaket

Samskaping innebærer at bedrift og bruker er aktivt med i utformingen av inkluderingsforløpet.

Forskningsdesignet er hovedsakelig kvalitativt orientert og medforskningsbasert og legger opp til forskningsstøttet organisasjonslæring på NAV-kontor. Det gjennomføres intervjuundersøkelser, samtaleobservasjon, dialogkonferanser, spørreundersøkelser samt dokumentanalyser i prosjektet.

I prosjektet deltar tre fylker med to utvalgte NAV-kontor (og to gjestefylker med to NAV-kontor hver). I tillegg deltar Arbeids- og tjenesteavdelingen og Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

AFI ønsker aktive masterstudenter som deltar i flere av prosjektets aktiviteter – både feltarbeid, intervjuundersøkelser, spørreundersøkelse og deltakelse på prosjektets konferanser og samlinger kan være aktuelt. Studentene vil også bli invitert inn i interne fagmøter med forskerne på AFI og medforskere i praksisfeltet, og kan få bistand til sin egen prosjektutvikling og oppgaveskriving.

Siden dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som akkurat har startet, er det foreløpig ikke så mye eksisterende datamateriale. Vi nevner likevel to datasett som er innsamlet og som kan brukes i studentprosjekter:

 1. En enkel spørreundersøkelse rettet mot NAV-veiledere som bruker mentortiltaket i sitt arbeid med å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet
 2. En intervjuundersøkelse der NAV-veiledere har svart på spørsmål om hvordan mentortiltaket fungerer i dag
Noen foreslåtte tema, problemstillinger eller hypoteser som studentene kan forfølge i masteroppgaven:
 • Erfaringer i NAV og bedriftene med bruk av mentor
 • Brukernes erfaringer med mentortiltaket 
 • Utvikling av inkluderingsmuligheter, inkluderingsevne og inkluderingsvilje i bedriftene 
 • Utvikling av inkluderingskompetanse på NAV-kontorene
 • Utvikling av veilederrollen (kompetanseutvikling, tjenesteutvikling overfor brukere)
 • Digitaliseringens betydning for kvalitetsmessig oppfølgning av brukere og mentor

Studenter som ønsker å delta i prosjektet får en unik mulighet til å knytte kontakter innenfor forskning, offentlig forvaltning og myndigheter. Gjennom prosjektet vil studentene også få innblikk i og kompetanse knyttet til arbeidsliv og inkludering. Deltakelse i prosjektet kan være gunstig for studentenes kompetanseutvikling, cv-bygging og gir muligheter for referanser i fremtidig jobbsøkerprosesser. Ta kontakt med prosjektleder Øystein Spjelkavik dersom du er interessert i mer informasjon om studentdeltakelse i dette prosjektet: oysp@oslomet.no eller mobil 90992966.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *