Family Partner – Samskaping, implementering og evaluering av en intervensjon som skal forhindre barnemishandling

Family Partner-prosjektet vil utvikle og forbedre tjenestene for barn som vokser opp med risiko for mishandling, som er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

Barnevernstjenestene har behov for flere evidensbaserte tiltak for oppfølging av utsatte familier med komplekse behov. «Family Partner»-prosjektet har som mål å utvikle, implementere og evaluere en ny intervensjon for barnevernstjenesten. «Family Partner» er et tiltak som blir levert av en erfaren «familiepartner», ved 1) hjemmebesøk og tett oppfølging av familiene, 2) Foreldreveiledning og 3) koordinering av velferdstjenestene. Dette vil gi bedre tjenester for barn i en sårbar situasjon, forbedre familienes innflytelse over og tillit til velferdstjenestene, forbedre barnas livssjanser, og forhindre mishandling av barn. «Family Partner» er et utfordrende og komplekst forsøk på offentlig innovasjon, hvor vi samarbeide med flere og ulike aktører: internasjonale forskere, norske kommuner, SOS Barnebyer, brukermedvirkere, og nasjonale og kommunale aktører.

Prosjektet vil

  • utvikle tiltaksmanualen og tilpasse denne til barnevernstjenesten,
  • fasilitere implementeringen av «Family Partner» i tre norske kommuner, 
  • evaluere kommunal implementering, med tanke på tilpasning, aksept, nytte og kostnader av tiltaket,
  • forberede en randomisert, kontrollert utprøving av programmet i den kommunale barnevernstjenesten i flere kommuner

Foreslåtte tema, problemstillinger eller hypoteser som studentene kan forfølge i masteroppgaven

  • Hvordan kan profesjonsutøvere samarbeide med forskere og andre aktører om utvikling av intervensjoner?
  • Hvilke utfordringer møter barnevernet når de skal ta i bruk nye og omfattende intervensjoner i en etablert praksis?
  • Litteraturgjennomganger av f.eks. effekter av bestemte elementer innenfor familiebehandling, oppfølgingsmetodikk osv. Vi har erfaring med gjennomføring av denne typen studier.
  • Er det mønstre i hvordan profesjonsutøvere følger opp familier i ulike faser?
  • Dersom studenter har andre relevante problemstillinger innenfor tematikken, er vi åpne for disse.

Data

Rapporteringer fra profesjonsutøveres møte med familier (kvantitative data). Intervju av profesjonelle familiepartnere. Studenter i prosjektet bør også gjennomføre egne intervjuer. Vi vil bistå med kontakt mellom student og informant.

Relevante studieprogram

Sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og International Sosial welfare and Health Policy.

Maksimum antall studenter

Seks

Prosjektledere

Eirin Pedersen, https://www.oslomet.no/om/ansatt/peei/, https://www.researchgate.net/profile/Eirin-Pedersen

Anne Grete Tøge, https://www.oslomet.no/om/ansatt/anneto/, https://www.researchgate.net/profile/Anne-Toge

Noe for deg? Send en epost til anneto@oslomet.no. Forklar hvorfor du vil jobbe med akkurat dette temaet, og hvilke problemstillinger du vil undersøke.

Last ned presentasjon som pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *