WATT

Hva er WATT?

WATT er en tverrfaglig forskningsgruppe som undersøker forholdet mellom politikk/ideologi og implementering av velferdsteknologi. Vi er opptatt av hvordan velferdsteknologi endrer den kommunale strukturen og offentlig tjenesteyting,  og hvordan kommunal struktur og offentlig tjenesteyting er premiss for hva velferdsteknologi er og kan være.

For å undersøke dette følger vi ulike velferdsteknologier rettet mot sosialt isolerte mennesker, deriblant barn og unge som møter ulike utfordringer i hverdagen, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre mennesker, innvandrere og flyktninger – for å nevne noen.

WATT kombinerer ulike metoder for å studere utviklingen, implementeringen og bruken av disse teknologiene, og er teoretisk forankret i kulturanalyse og vitenskaps- og teknologistudier. WATT sitt hovedcase er gründerselskapet No Isolation og deres to teknologiprodukter AV1 og KOMP-PRO. I tillegg har vi delprosjekter knyttet til digitalisering av NAV og barnevernet i Norge.

Forskningsgruppen ledes av Marit Haldar, professor i sosiologi ved Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet.

 

Hva vil WATT?

Forskningsgruppas formål er å:

– etablere seg som ledende i samfunnsvitenskapelige analyser av velferdsteknologi rettet mot mennesker i sosial isolasjon

– produsere ny kunnskap om forholdet mellom menneske, maskin og samfunn

– videreutvikle metoder for å fange opp teknologierfaringene til barn, unge og eldre mennesker som har nedsatt funksjonsevne og er lite inkludert i samfunnet

– involvere studenter i sitt arbeid gjennom praksis, bachelor- og masteroppgaver