Forskere i WATT

Leder: Marit Haldar

Marit Haldar leder WATT. Haldar er professor i sosiologi ved Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet. Viktige temaer i hennes forskning er barndom, kjønn, familie, sosial ulikhet og sårbare subjekter i velferdsstaten. I den senere tid har hun utviklet forskningsprosjekter om velferdsteknologi, hvor hennes hovedinteresse er forholdet mellom en overordnet politikk/ideologi og konkret implementering av velferdsteknologi. Hennes tidligere studier av ideologier, idealer og allmenne kulturelle oppfatninger av det «vanlige» og «normale» innen disse temaene, har bidratt til forståelse av hva som skaper sosial ulikhet og utenforskap. Haldar er engasjert i å utvikle metodologi og analysestrategier som er egnet til studier av ideologier og kulturelle oppfatninger, og hun har publisert flere internasjonale artikler også om dette.

Full profil på OsloMet.no

Lars Johannessen

Lars Johannessen er sosiolog og forsker på spørsmål om profesjon, kultur og mikrointeraksjon. Han har gjort flere feltarbeid i helse- og sosialfaglige settinger, inkludert en doktorgrad om forholdet mellom skjønn og standardisering i helseprofesjonelles beslutningstaking. Johannessen har bred erfaring med kvalitativ metode og -analyse, og han har vært med på å skrive boken «Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse». Nå arbeider Johannessen med et prosjekt om AV1 – en robot for langtidssyke barn som må være lenge borte fra skolen. Roboten er ment å være barnets øyne, ører og stemme i klasserommet. Prosjektet henter inspirasjon fra kultursosiologi og vitenskaps- og teknologistudier. Det dekker både utviklingen, markedsføringen, implementeringen og virkningene av roboten.

Full profil på OsloMet.no

Erik Børve Rasmussen

Erik Børve Rasmussen er sosiolog og postdoktor ved Institutt for sosialfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet. I doktorgradsavhandlingen sin har han undersøkt fastlegers tilnærming til diagnoser og diagnostikk i møte med pasienter med såkalt ‘medisinsk uforklarte plager og sykdommer’. I den diskuterer han forholdet mellom kunnskap og tvetydighet i et kunnskapssosiologisk perspektiv. I WATT utforsker han utviklingen, implementeringen og brukseffektene av velferdsteknologi i offentlig sektor. Rasmussens forskningsinteresser favner kunnskapssosiologi, vitenskapssosiologi og teknologistudier, medisinsk sosiologi og profesjonssosiologi, samt analyse, teori og teoretisering i kvalitativ forskning. Han er medforfatter av boken «Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse», utgitt på Universitetsforlaget.

Full profil på OsloMet.no

Karl Kristian Larsson

Karl Kristian Larsson har kommet til WATT som offentlig PhD-stipendiat fra NAV. Han er statsviter med ti års erfaring med analyse fra NAV Oslo og Arbeids- og Velferdsdirektoratet. De senere årene har han jobbet med å utvikle NAVs IT-systemer, både med utforming av konsepter og med selve produktutviklingen. Denne bakgrunnen danner grunnlaget for hans doktorgradsprosjekt, der han ønsker å se på hvilke negative konsekvenser offentlig digitalisering kan ha for sårbare grupper i samfunnet. Karl Kristians interesser i forskning inkluderer offentlig digitalisering og sosial ulikhet.

Full profil på OsloMet.no

Minela Kvakic

Minela Kvakic er stipendiat tilsatt ved Høgskolen i Østfold, Avdeling helse og velferd. Hun er tilknyttet PhD-programmet Sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag, OsloMet. Kvakic undersøker hvilke følger digitalisering i barnevernet har for dets profesjonsutøvere og for familier som er i kontakt med det. Hun er utdannet barnevernspedagog (HiØ) med master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (HiØ) og har ti års praksiserfaring fra det kommunale barnevernet.

Full profil på OsloMet.no

Eivind Engebretsen

Eivind Engebretsen er visedekan og professor ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Engebretsens overordnede forskningsinteresse er forholdet mellom politikk/ideologi og kunnskapsutvikling på helsefeltet. Hans særlige interesseområder er kunnskapstranslasjon, bærekraftbegrepet og implementering av bærekraftmålene på helsefeltet, evidensbegrepet og grunnlaget for evidensbaserte beslutningsprosesser, helsekommunikasjon og medisinske tekster.

Full profil på UiO.no

Ardis Storm-Mathisen

Ardis Storm-Mathisen er sosiolog og ansatt som Forsker I i samfunnvitenskap i forskningsgruppen Teknologi og Bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Storm-Mathisen er opptatt av barns og familiers hverdagsliv, særlig av hvordan (digitalt) forbruk og markedslogikker virker inn på og endrer relasjoner og av forskjellsskapende mekanismer og sårbarheter i hjem, fritid, barnehage/skole og samfunnet som helhet. Hennes analytiske fokus er på praksiser (utover det språklige) i aktør-nettverk.

Full profil på OsloMet.no

Tore Gulden

Tore Gulden er professor ved Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for produktdesign. Hans viktigste faglige emner er spillteori, designmetodikk, bærekraftig design, industridesign, spillmekanikk og systemdesign.

Full profil på OsloMet.no

Cecilie Dalland

Cecilie Dalland er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet. Hennes vitenskapsdisipin er allmennpedagogikk. Forskningområder og faglige interesser er klasseromsforskning, kjønn, oppgaveskriving, kreativitet, arbeidsplaner, selvregulering.

Full profil på OsloMet.no