«Hva er viktig for deg?» – dilemmaer og utfordringer

Overalt i helsevesenet ser vi plakater, buttons og t-shirts med spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Hvert år den 6. juni arrangeres «Hva er viktig for deg»-dagen over hele verden og spørsmålet har blitt et slagord for det som kalles en global bevegelse for person-sentrert tilnærming. I norsk politisk retorikk poengteres det at man skal bygge «pasientens helsetjeneste» og tjenester skal gis med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg?».

Spørsmålet har blitt et slags slagord for en snuoperasjon i helsetjenesten som skal gå fra tjenester som er sentrert rundt «hva er i veien med deg?» til tjenester der pasientens verdier og behov står i sentrum. Pasientens mål skal være styrende for hva helsetjenesten foretar seg. Men hva synes helsearbeidere om å stille spørsmålet? Hvilke dilemmaer og utfordringer kommer opp, når de skal snu fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

I denne studien har vi undersøkt nettopp dette. Vi har fulgt en gruppe helsearbeidere som deltok i den nasjonale satsningen «Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Vi intervjuet dem og observerte møter i læringsnettverket.

Det vi fant ut er at det å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» kan synes enkelt, men helsearbeiderne vektlegger at det er en komplisert prosess som krever kompetanse og som må tilpasses de rammen de jobber innenfor. I praksis innebærer snuoperasjonen til mer pasient-sentrerte tjenester at helsearbeidere får nye roller og ansvar i forhold til pasientens liv. Vi fant at det er flere måter å forstå spørsmålet på, noen tilnærmer seg det på en veldig relasjonell måte og er åpne for hva pasienten kan komme til å svare, enten det handler om helse, religion eller familie. Andre mener det er viktig å styre svarene på spørsmålet i retning av mål som helsearbeiderne kan jobbe mot.

Når det gjelder eldre mennesker handler dette mye om mål som kan bedre funksjon slik at de kan bo hjemme lengre. Rammene helsearbeiderne jobber under, både ressursmessig og politisk ser også ut til å styre måten de forstår og bruker spørsmålet. Spørsmålet, krever ny kompetanse av helsearbeidere og det er viktig å legge til rette for at helsearbeidere kan gjøre denne radikale snuoperasjonen som spørsmålet innebærer. Arenaer for refleksjon slik som f eks læringsnettverk kan være en måte å gjøre det på. Våre funn tyder på at dersom man tar for lett på spørsmålet, så blir spørsmålet bare inkorporert i en allerede kjent måte å jobbe på, og det kan bli «keisernes nye klær».

Her kan du lese hele artikkelen What matters when asking, “what matters
to you?” — perceptions and experiences of health care providers on involving older
people in transitional care, publisert i BMC Health Services Research og skrevet av PhD-student Cecilie Fromholt Olsen og medforfattere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *