Introduksjon

Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) benyttes av ergoterapeuter og ergoterapistudenter. EVA belyser faktorer som påvirker og inngår i menneskes utførelse av aktiviteter. EVA brukes i systematisk vurdering og dokumentasjon av personers aktivitetsutførelse. EVA fremmer konsekvent bruk av ergoterapi fagterminologi.

Ergoterapi analyse og vurdering av aktivitet (EVA) har sin opprinnelse som et pedagogisk verktøy anvendt av ergoterapeututdanningen ved OsloMet for å utvikle studenters ferdigheter i aktivitetsanalyse og anvendelse av ergoterapi fagterminologi. Et anvendbarhetsstudie viste at deler av EVA-systemet kan benyttes i klinisk arbeid (Clark, Jespersen, Ellingham, & Brovold, 2014). EVA-skjemaer for analyse av ferdigheter benyttet i observasjon av personers utførelse av aktivitet (aktivitetsutførelse) bidrar til enhetlig begrepsbruk og fremhever aktivitetsperspektivet i klinisk dokumentasjon. Begrepene som beskriver utførelsesferdigheter anvender felles norske terminologi for Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) og Occupational Therapy Intervention and Process Model (OTIPM). Ved bruk av fagterminologi i EVA-systemet synliggjøres sammenhengen mellom ergoterapiteori og praksis.

EVA består av ulike skjema som brukes til å analysere hele eller ulike deler av det menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) samspillet. Skjema kan velges og settes sammen for å analysere og vurdere ulike sammenhenger innenfor MAO systemet og/eller i henhold til ulike terapeutiske formål.