Det mangfoldige universitet

Mangfold er avhengig av en rekke faktorer, inkludert  individuell frihet, rettferdighet, toleranse og inkludering.   Dette er verdier vi forplikter oss til.  Mangfold er ikke bare avhengig av disse verdiene, mangfold kan også bidra til å utvikle dem.   Mangfold kan bidra til å skape toleranse, forståelse, aksept, frihet fra fordommer, åpenhet, respekt, aktelse, anerkjennelse og inkludering.   Dette er ikke bare viktige dannelsesidealer, det også en forutsetning for kunnskapsutvikling.

Har du tenkt noe på hva slags vesen HiOA er?  Hvilken identitet høyskolen har?   Det er ikke et spørsmål det er enkelt å svare på, for HiOA er et vidunderlig, komplisert, kreativt, sjarmerende og litt rotete sirkus med mange, mange fasetter.  HiOA er mangfoldig.  Og kanskje nettopp det er den beste karakteristikken av HiOA: Mangfold.

Mangfold har mange dimensjoner. Kjønn, etnisitet, kultur, nasjonalitet, politikk, religiøs tilhørighet og livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering og kjønnsidentitet.    

HiOA har blitt en svært internasjonal høgskole med studenter fra 115 ulike nasjonaliteter! Og høgskolen skiller seg markant ut fra resten av universitetene i Norge med sin gode kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger, som figuren under viser.

HiOA er svært mangfoldig og er svært opptatt av mangfold. Mangfold er i HiOAs hovedstrategi beskrevet som en av HiOAs tre kjerneverdier.  Og ikke overraskende har HiOA en egen handlingsplan for mangfold.  HiOA opprettet i 2013 en stilling i  fellesadministrasjon hvor mangfoldsarbeid inngår i stillingsbeskrivelsen, og høgskolens rektor, Curt Rice, er leder av KIF-komiteen, hvis mandat nylig ble utvidet fra  kjønnsbalanse til «kjønnsbalanse og mangfold».

27. januar i 2015 fikk høgskolen sin første mangfoldskomite som er bredt sammensatt av representanter fra alle fakultetene, sentrene, studentene og administrasjonen. Komiteopprettelsen var et riktig og viktig skritt i retning av et systematisk mangfoldsarbeid ved HiOA.  Arbeidet i komiteen reflekteres i ulike tiltak i HiOAs Handlingsplan for mangfold i neste planperiode (2016-18(20)).

Videre har mangfold i ulike fasetter blitt en fast post både på HiOA-skolen og i høgskolens Kulturkalender. Høgskolens HR-medarbeidere har alle en viktig rolle i å rekruttere og utvikle mangfold. Likestilt rekrutterings- og personalpolitikk står derfor på agendaen i hvert av høgskolens fire HR-forumsmøter i året.

HiOAs videreutdanningstilbud innen «Flerkulturell pedagogikk» og «Flerspråklighet og andrespråkspedagogikk», en forskergruppe innen «Mestring, arbeid og mangfold» og en gruppe som heter “Mangfold i pedagogisk praksis” (MiPP).  HiOA-instituttet AFI leverte tidligere i år en rapport sammen med NIFU om mangfold i forskningssektoren, på oppdrag fra Kif-komiteen.

«HiOA er en storbyinstitusjon og ligger i en region der befolkningssammensetningen er mer variert enn i andre deler av Norge. Mangfoldet gir oss fortrinn til å forstå og høste fordelene av forskjellighet. Vi skal stimulere til likeverd og kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn.»

– Ny viten, ny praksis, Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus

R.E.S.P.E.C.T.

-Aretha Franklin

Kjønn 1

Figur 1: Denne grafen viser at HiOA skiller seg markant ut fra universitetene i Norge ved sin gode kjønnsbalanse i akademiske posisjoner. Boblene representerer ulike institusjoner, hvor størrelsen på boblene reflekterer antall studenter (UiO er en større boble enn HiOA fordi UiO har flere studenter enn HiOA) .  Langs den horisontale aksen er institusjonene ordnet etter andel kvinner i professorstillinger, og langs den vertikale aksen er de ordnet etter andel kvinner i førstestillinger. (Kilde: Tilstandsrapporten 2015, tabellene V8.10 og V8.11 [2])

Dette er akademiske toppstillinger.  Men dessverre er det slik at selv om vi har en god kjønnsbalanse i våre akademiske toppstillinger, så er kjønnsubalansen i HiOAs studieprogrammer og øvrige stillingskategorier til dels stor. En god kjønnsbalanse i alle stillinger og alle studieprogrammer er et mål for HiOA.

Hva skjer?

I dag hadde jeg gleden av å åpne en tredagers Pestalozziworkshop på HiOA hvor temaet var seksualitet og kjønn i skolen.  Bildet øverst er fra denne workshopen.  Om to uker åpner et nytt nettsted for å fremme bevissthet rundt kjønnsnormer i barnelitteratur, med høgskolens Institutt for barnehagelærerutdanning som en viktig samarbeidspartnerne i utviklingen.  21. oktober holder førsteamanuensis i psykologi ved UiO, Henning Bang, et seminar for høgskolens personale med tittelen «Organisasjonskultur og mangfold», hvor han går nærmere inn på hva slags typer mangfold som kan eksistere i en organisasjon, hva forskning sier om konsekvensene av mangfold i organisasjoner, og hvordan dialogisk kommunikasjon kan være en måte å dra nytte av mangfold på arbeidsplassen. Og 28. oktober arrangerer Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning en workshop på HiOA om mangfoldsledelse.

Våren 2016 vil professor og forskningsleder ved FAFO, Jon Rogstad, holde et kurs på HiOA-skolen hvor temaet vil være rekruttering av mangfold. I april vil psykolog og doktorgradsstipendiat ved NHH, Mads Nordmo holde et kurs samme sted i hvordan våre implisitte fordommer kan være til hinder for mangfold på arbeidsplassen.

For å nevne noe av det som skjer.

010

Foto: Guðrún Ragnarsdóttir

Mangfoldskomiteens mandat

Komitéens mandat er å (1) utarbeide, implementere og evaluere toårig handlingsplan for mangfold, (2) apportere på og analysere høgskolens likestillingsarbeid, (3) bidra til strategiske diskusjoner og målutformingsarbeid ved HiOA, (4) være en pådriver for en inkluderende og ikke-diskriminerende personalpolitikk, og (5) legge til rette for forskningsformidling og kompetanseutvikling innen mangfold

Følg med

Referanser

[1] “Ny viten, ny praksis, Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus”, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012.

[2] “Vedlegg, Tilstandsrapport Høyere utdanning 2015”; Kunnskapsdepartementet.

Forkortelser:

HiOA: Høgskolen i Oslo og Akershus

NMBU: Norges miljø-og biovitenskapelige universitet

NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

UiA: Universitetet i Agder

UiB: Universitetet i Bergen

UiN: Universitetet i Nordland

UiO: Universitetet i Oslo

UiS: Universitetet i Stavanger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen