Kategorier
Historie

Hvordan høgskolen fikk eierskap i AFI.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utgjør i dag en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette senteret ble etablert i 2014 og utvidet i 2016. AFI har imidlertid en historie i forhold til høgskolen som strekker seg 15 år tilbake i tid. I det følgende skisseres historien fra AFI ble […]

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utgjør i dag en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette senteret ble etablert i 2014 og utvidet i 2016. AFI har imidlertid en historie i forhold til høgskolen som strekker seg 15 år tilbake i tid.

I det følgende skisseres historien fra AFI ble omdannet til aksjeselskap i 2002 og til høgskolen fikk ansvar for forvaltning av eierskapet i 2005. I 2014 ble AFI a.s. sammen med NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) overtatt av Høgskolen i Oslo og Akershus. SVA – Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ble dannet. Historien om AFI a.s. sin virksomhet i tiden som aksjeselskap gjenstår å skrive.

Det var på nyåret i 2002 at ledelsen ved Høgskolen i Oslo (HiO) ble kontaktet av styreleder for AFI Knut Grøholt. Han ville undersøke interessen for eierskap i AFI som da skulle omdannes til aksjeselskap. AFI var da et statlig institutt under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og var blant de institusjonene som Regjeringen og statsråd Viktor Normann ønsket å privatisere.

Høgskolen sendte 19. februar 2002 et brev til AAD og meldte interesse for å bli vurdert i et framtidig eierskap. AAD meldte tilbake 11. mars om at HiO var blant de seks interesserte som hadde meldt seg og inviterte til møte i departementet 19. mars for å presentere høgskolens intensjoner i forhold til eierskapet.

Høgskolens intensjon og vurderinger.

På møtet i AAD 19. mars 2002 la høgskolen fram et notat der den presenterte sine faglige visjoner og ambisjoner ved et eventuelt eierskap. Høgskolens interesse i forhold til AFI gikk først og fremst på muligheten til å videreutvikle og øke sin forskningsinnsats. Det ble pekt på at AFI sine arbeidsområder for en stor del var sammenfallende med høgskolens interesseområder knyttet til arbeidsliv, arbeidsmiljø, likestilling, organisasjonsutvikling, utvikling og fornyelse i offentlig sektor, arbeid og læring, bedriftsutvikling og innovasjon. Disse emnene arbeides det med innen høgskolens grunn- og etter- og videreutdanninger og i forskningsarbeid. Det ble pekt på at HiO ikke hadde tilknytning til noen privat forskningsorganisasjon, noe som i visse sammenhenger kan være en gunstig organisasjonsform for forankring av forskningsprosjekter. Med AFI sin nære lokalisering til HiO (Da i Stensberggt. 29) ville det kunne utvikles samarbeid med høgskolen knyttet til bibliotek, IT-drift og IT-tjenester, kurs og kompetanseutvikling og ulike administrative tjenester.

Notatet ble lagt fram for HiO-styret i møte 21. mars 2002 sammen med en muntlig orientering.

Omdanningen av AFI til aksjeselskap.

På bakgrunn av St.prp. nr. 57 (2001-2002) Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer (framlagt 26. april 2002), ble det gjort vedtak i Stortinget om å omdanne AFI til aksjeselskap. AFI a.s. ble etablert fra 1. juli 2002 med Knut Grøholt som styreleder. Styret fikk i oppgave å vurdere framtidig eierforhold. AAD fikk fullmakt til å selge inntil 100% av aksjene.

Ny runde om eierforholdet.

På nyåret i 2003 ble det en ny invitasjonsrunde i forhold til styret for AFI a.s. med frist for å melde interesse innen 15. februar. Ledelsen ved HiO hadde et møte med AFI 28. januar der høgskolen ble presentert sammen med begrunnelse for eventuelt eierskap i AFI. Begrunnelsen var den samme som ble presentert for AAD i mars året før. I dette møtet kom det fram at styret for AFI ønsket å få klarlagt om det var grunnlag for en bredere deltakelse fra statlige høgskoler knyttet til eierskapet.

HiO tok kontakt med høgskolene i Akershus, Buskerud, Vestfold og Agder om samarbeid knyttet til overtakelse av eierskapet til AFI. Etter et møte 10. mars 2003 med representanter for ledelsen ved de fem høgskolene var det enighet om at disse burde opptre sammen og melde interesse for eierskap i AFI. Det ble lagt vekt på at alle høgskolene hadde klare faglige interesser i forhold til forsknings- og utredningsvirksomheten ved AFI. Det var enighet om at høgskolene samlet burde søke om å oppnå en eierandel på minst 70% i selskapet.

De fem høgskolene utarbeidet en felles intensjonserklæring som ble oversendt til AFI 28. mars.

Styret ved HiO hadde møte 27. mars 2003 (S-sak 35/2003) der styret sluttet seg til forslaget om at HiO sammen med andre høgskoler skulle søke om å få eierskap i AFI a.s. Det ble også vedtatt at HiO kunne gå inn med inntil 2,1 mill. kroner i aksjekapital.

AFI sin anbefaling og vurderinger.

Styret for AFI anbefalte høgskolealternativet for AAD i juni 2003. AAD sluttet seg i august 2003 til anbefalingen og ba styret om å arbeide videre med konkretisering av betingelser og avtaledokumenter i forhold til høgskolene.

I begrunnelsen for styrets valg kommer det fram at det var et valg mellom SINTEF og høgskolekonstellasjonen. En hovedgrunn for å velge høgskolene var at de ut fra egne erklæringer og forklaringer om sin interesse, klarest så ut til å være innstilt på å bygge opp AFI som et nasjonalt og internasjonalt senter for handlingsrettet arbeidslivsforskning og aksjonsforskning.

Det var betydelig sammenfall mellom AFIs og høgskolenes faglige, forskningspolitiske og samfunnsmessige interesser. Høgskolene ville ha utfordringer knyttet til faglig og forskningsmessig oppgradering av personalet. Et stort flertall av de tilsatte og den faglige ledelsen ved AFI støttet høgskolealternativet og ønsket å ta aktivt del i de store utviklingsoppgavene høgskolene sto overfor. Et siste moment var knyttet til vurderingen av at AFI og SINTEF var de største miljøene innenfor arbeidslivsforskning, med SINTEF som det største. Det kunne være ønskelig med konkurranse innen dette forskningsfeltet. AFI og høgskolene sammen ville utgjøre et konkurransemessig alternativ til SINTEF.

Videre vurderinger. UFD kommer på banen.

Videre drøftinger mellom høgskolene og AFI tok en del tid. Høgskolen i Agder og ekstern bidragsyter gjorde vurderinger av økonomien til AFI på oppdrag av høgskolene i fellesskap. Usikkerhet om framtidig størrelse på grunnbevilgningen til instituttet ga grunn til visse bekymringer.

I mai 2004 kom Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) formelt inn i bildet. Det ble etter hvert klarlagt at AFI a.s. burde overføres fra AAD til UFD og at HiO sammen med en konstellasjon av høgskoler skulle forvalte statens eierskap i selskapet. Det ble også klarlagt at AFI a.s skulle drives videre uten av eierne kunne ta ut direkte overskudd. Det medførte at selskapet ble overført vederlagsfritt til UFD. Det ble ikke nødvendig for høgskolene å stille med aksjekapital.

To av høgskolene trakk seg i juni 2004 ut av samarbeidet fordi fagmiljøene ved disse ikke viste særlig interesse for samarbeid med AFI. Det ble utarbeidet en avtale mellom høgskolene i Oslo, Agder og Vestfold (datert 23. november 2004) som grunnlag for videre samarbeid, med fordeling av ansvar for eierforholdet på 48% til HiO, 26% til HiA og 26 % til HiVe. I avtalen var det bl.a. nedfelt at høgskolene samlet skulle sette inn 2 mill. kroner over en femårsperiode i samarbeidsprosjekter knyttet til arbeidslivsforskning.

Overføring av eierskapet. Forvaltningsansvaret overføres til høgskolene.

Det var i september 2004 fattet beslutning i Regjeringen om at eierskapet til AFI skulle overføres til UFD. UFD ba i brev 14. september 2004 om at HiO i samarbeid med høgskolene i Agder og Vestfold skulle fremme forslag til nytt styre overfor AAD. Det var viktig å gi høgskolene nødvendig tid til å forberede styreoppnevningen.

Den formelle beslutningen om overføring av statens eierinteresser i AFI a.s. fra AAD til UFD ble fattet i statsråd 15. oktober 2004. Overføringsdatoen ble satt til 1. januar 2005.

AFI a.s. får nytt styre og ledelse.

De samarbeidende høgskolene fikk ansvaret for å sette sammen nytt styre.  Nytt styre i Arbeidsforskningsinstituttet a.s. ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2005. Representanter for de tre samarbeidende høgskolene møtte for eiersiden. Professor Steinar Stjernø (rektor ved HiO 1994-2000) ble valgt til styrets leder. Departementets fullmaktsbrev er datert 31. januar 2005. Det gir HiO fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i AFI a.s. på vegne av departementet etter nærmere retningslinjer og bestemmelser. Departementet stadfestet retningslinjene for samarbeid med høgskolene i Agder og Vestfold.

Styret gikk raskt inn i arbeidet med økonomistyring og organisering. Arild Steen ble tilsatt som direktør og tiltrådte i september 2005.

Kort om AFI a.s. 2005-2014.

Det var fra tidligere en del samarbeid mellom høgskolene og enkeltpersoner ved AFI.  Det tok en del år før det faglige samarbeidet utviklet seg i større grad mellom forskere i AFI og høgskolenes tilsatte. For AFI ble de første åra preget av en betydelig omstilling, bl.a. ved at tallet på fakturerte timer per forskerårsverk ble økt og antall administrative årsverk ble redusert. På tross av nedtrapping i grunnbevilgningen til AFI, skjedde det en positiv utvikling for forskningsvirksomheten.

På den administrative siden ble det samarbeidet om kjøp av tjenester fra HiO, først ved bibliotek- og dokumentasjonstjenestene, seinere om IT-drift og andre driftstjenester. Tilsatte ved AFI fikk ellers tilbud om deltakelse i tilbud for tilsatte ved HiO innen kompetanseutvikling, men ikke minst gjennom ulike bibliotek- og dokumentasjonstjenester fra Læringssenteret ved HiO. Den positive utviklingen for AFIs virksomhet varte ved.

Fra 1. januar 2014 ble AFI a.s. overdratt til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Fra 1. januar 2016 ble også instituttene Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) del av HiOA. De fire instituttene utgjør nå Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Kategorier
Historie

Hvordan høgskolen fikk eierskap i AFI.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utgjør i dag en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette senteret ble etablert i 2014 og utvidet i 2016. AFI har imidlertid en historie i forhold til høgskolen som strekker seg 15 år tilbake i tid. I det følgende skisseres historien fra AFI ble […]

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) utgjør i dag en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette senteret ble etablert i 2014 og utvidet i 2016. AFI har imidlertid en historie i forhold til høgskolen som strekker seg 15 år tilbake i tid.

I det følgende skisseres historien fra AFI ble omdannet til aksjeselskap i 2002 og til høgskolen fikk ansvar for forvaltning av eierskapet i 2005. I 2014 ble AFI a.s. sammen med NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) overtatt av Høgskolen i Oslo og Akershus. SVA – Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ble dannet. Historien om AFI a.s. sin virksomhet i tiden som aksjeselskap gjenstår å skrive.

Det var på nyåret i 2002 at ledelsen ved Høgskolen i Oslo (HiO) ble kontaktet av styreleder for AFI Knut Grøholt. Han ville undersøke interessen for eierskap i AFI som da skulle omdannes til aksjeselskap. AFI var da et statlig institutt under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og var blant de institusjonene som Regjeringen og statsråd Viktor Normann ønsket å privatisere.

Høgskolen sendte 19. februar 2002 et brev til AAD og meldte interesse for å bli vurdert i et framtidig eierskap. AAD meldte tilbake 11. mars om at HiO var blant de seks interesserte som hadde meldt seg og inviterte til møte i departementet 19. mars for å presentere høgskolens intensjoner i forhold til eierskapet.

Høgskolens intensjon og vurderinger.

På møtet i AAD 19. mars 2002 la høgskolen fram et notat der den presenterte sine faglige visjoner og ambisjoner ved et eventuelt eierskap. Høgskolens interesse i forhold til AFI gikk først og fremst på muligheten til å videreutvikle og øke sin forskningsinnsats. Det ble pekt på at AFI sine arbeidsområder for en stor del var sammenfallende med høgskolens interesseområder knyttet til arbeidsliv, arbeidsmiljø, likestilling, organisasjonsutvikling, utvikling og fornyelse i offentlig sektor, arbeid og læring, bedriftsutvikling og innovasjon. Disse emnene arbeides det med innen høgskolens grunn- og etter- og videreutdanninger og i forskningsarbeid. Det ble pekt på at HiO ikke hadde tilknytning til noen privat forskningsorganisasjon, noe som i visse sammenhenger kan være en gunstig organisasjonsform for forankring av forskningsprosjekter. Med AFI sin nære lokalisering til HiO (Da i Stensberggt. 29) ville det kunne utvikles samarbeid med høgskolen knyttet til bibliotek, IT-drift og IT-tjenester, kurs og kompetanseutvikling og ulike administrative tjenester.

Notatet ble lagt fram for HiO-styret i møte 21. mars 2002 sammen med en muntlig orientering.

Omdanningen av AFI til aksjeselskap.

På bakgrunn av St.prp. nr. 57 (2001-2002) Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer (framlagt 26. april 2002), ble det gjort vedtak i Stortinget om å omdanne AFI til aksjeselskap. AFI a.s. ble etablert fra 1. juli 2002 med Knut Grøholt som styreleder. Styret fikk i oppgave å vurdere framtidig eierforhold. AAD fikk fullmakt til å selge inntil 100% av aksjene.

Ny runde om eierforholdet.

På nyåret i 2003 ble det en ny invitasjonsrunde i forhold til styret for AFI a.s. med frist for å melde interesse innen 15. februar. Ledelsen ved HiO hadde et møte med AFI 28. januar der høgskolen ble presentert sammen med begrunnelse for eventuelt eierskap i AFI. Begrunnelsen var den samme som ble presentert for AAD i mars året før. I dette møtet kom det fram at styret for AFI ønsket å få klarlagt om det var grunnlag for en bredere deltakelse fra statlige høgskoler knyttet til eierskapet.

HiO tok kontakt med høgskolene i Akershus, Buskerud, Vestfold og Agder om samarbeid knyttet til overtakelse av eierskapet til AFI. Etter et møte 10. mars 2003 med representanter for ledelsen ved de fem høgskolene var det enighet om at disse burde opptre sammen og melde interesse for eierskap i AFI. Det ble lagt vekt på at alle høgskolene hadde klare faglige interesser i forhold til forsknings- og utredningsvirksomheten ved AFI. Det var enighet om at høgskolene samlet burde søke om å oppnå en eierandel på minst 70% i selskapet.

De fem høgskolene utarbeidet en felles intensjonserklæring som ble oversendt til AFI 28. mars.

Styret ved HiO hadde møte 27. mars 2003 (S-sak 35/2003) der styret sluttet seg til forslaget om at HiO sammen med andre høgskoler skulle søke om å få eierskap i AFI a.s. Det ble også vedtatt at HiO kunne gå inn med inntil 2,1 mill. kroner i aksjekapital.

AFI sin anbefaling og vurderinger.

Styret for AFI anbefalte høgskolealternativet for AAD i juni 2003. AAD sluttet seg i august 2003 til anbefalingen og ba styret om å arbeide videre med konkretisering av betingelser og avtaledokumenter i forhold til høgskolene.

I begrunnelsen for styrets valg kommer det fram at det var et valg mellom SINTEF og høgskolekonstellasjonen. En hovedgrunn for å velge høgskolene var at de ut fra egne erklæringer og forklaringer om sin interesse, klarest så ut til å være innstilt på å bygge opp AFI som et nasjonalt og internasjonalt senter for handlingsrettet arbeidslivsforskning og aksjonsforskning.

Det var betydelig sammenfall mellom AFIs og høgskolenes faglige, forskningspolitiske og samfunnsmessige interesser. Høgskolene ville ha utfordringer knyttet til faglig og forskningsmessig oppgradering av personalet. Et stort flertall av de tilsatte og den faglige ledelsen ved AFI støttet høgskolealternativet og ønsket å ta aktivt del i de store utviklingsoppgavene høgskolene sto overfor. Et siste moment var knyttet til vurderingen av at AFI og SINTEF var de største miljøene innenfor arbeidslivsforskning, med SINTEF som det største. Det kunne være ønskelig med konkurranse innen dette forskningsfeltet. AFI og høgskolene sammen ville utgjøre et konkurransemessig alternativ til SINTEF.

Videre vurderinger. UFD kommer på banen.

Videre drøftinger mellom høgskolene og AFI tok en del tid. Høgskolen i Agder og ekstern bidragsyter gjorde vurderinger av økonomien til AFI på oppdrag av høgskolene i fellesskap. Usikkerhet om framtidig størrelse på grunnbevilgningen til instituttet ga grunn til visse bekymringer.

I mai 2004 kom Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) formelt inn i bildet. Det ble etter hvert klarlagt at AFI a.s. burde overføres fra AAD til UFD og at HiO sammen med en konstellasjon av høgskoler skulle forvalte statens eierskap i selskapet. Det ble også klarlagt at AFI a.s skulle drives videre uten av eierne kunne ta ut direkte overskudd. Det medførte at selskapet ble overført vederlagsfritt til UFD. Det ble ikke nødvendig for høgskolene å stille med aksjekapital.

To av høgskolene trakk seg i juni 2004 ut av samarbeidet fordi fagmiljøene ved disse ikke viste særlig interesse for samarbeid med AFI. Det ble utarbeidet en avtale mellom høgskolene i Oslo, Agder og Vestfold (datert 23. november 2004) som grunnlag for videre samarbeid, med fordeling av ansvar for eierforholdet på 48% til HiO, 26% til HiA og 26 % til HiVe. I avtalen var det bl.a. nedfelt at høgskolene samlet skulle sette inn 2 mill. kroner over en femårsperiode i samarbeidsprosjekter knyttet til arbeidslivsforskning.

Overføring av eierskapet. Forvaltningsansvaret overføres til høgskolene.

Det var i september 2004 fattet beslutning i Regjeringen om at eierskapet til AFI skulle overføres til UFD. UFD ba i brev 14. september 2004 om at HiO i samarbeid med høgskolene i Agder og Vestfold skulle fremme forslag til nytt styre overfor AAD. Det var viktig å gi høgskolene nødvendig tid til å forberede styreoppnevningen.

Den formelle beslutningen om overføring av statens eierinteresser i AFI a.s. fra AAD til UFD ble fattet i statsråd 15. oktober 2004. Overføringsdatoen ble satt til 1. januar 2005.

AFI a.s. får nytt styre og ledelse.

De samarbeidende høgskolene fikk ansvaret for å sette sammen nytt styre.  Nytt styre i Arbeidsforskningsinstituttet a.s. ble oppnevnt i ekstraordinær generalforsamling 5. januar 2005. Representanter for de tre samarbeidende høgskolene møtte for eiersiden. Professor Steinar Stjernø (rektor ved HiO 1994-2000) ble valgt til styrets leder. Departementets fullmaktsbrev er datert 31. januar 2005. Det gir HiO fullmakt til å forvalte statens eierinteresser i AFI a.s. på vegne av departementet etter nærmere retningslinjer og bestemmelser. Departementet stadfestet retningslinjene for samarbeid med høgskolene i Agder og Vestfold.

Styret gikk raskt inn i arbeidet med økonomistyring og organisering. Arild Steen ble tilsatt som direktør og tiltrådte i september 2005.

Kort om AFI a.s. 2005-2014.

Det var fra tidligere en del samarbeid mellom høgskolene og enkeltpersoner ved AFI.  Det tok en del år før det faglige samarbeidet utviklet seg i større grad mellom forskere i AFI og høgskolenes tilsatte. For AFI ble de første åra preget av en betydelig omstilling, bl.a. ved at tallet på fakturerte timer per forskerårsverk ble økt og antall administrative årsverk ble redusert. På tross av nedtrapping i grunnbevilgningen til AFI, skjedde det en positiv utvikling for forskningsvirksomheten.

På den administrative siden ble det samarbeidet om kjøp av tjenester fra HiO, først ved bibliotek- og dokumentasjonstjenestene, seinere om IT-drift og andre driftstjenester. Tilsatte ved AFI fikk ellers tilbud om deltakelse i tilbud for tilsatte ved HiO innen kompetanseutvikling, men ikke minst gjennom ulike bibliotek- og dokumentasjonstjenester fra Læringssenteret ved HiO. Den positive utviklingen for AFIs virksomhet varte ved.

Fra 1. januar 2014 ble AFI a.s. overdratt til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sammen med Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Fra 1. januar 2016 ble også instituttene Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) del av HiOA. De fire instituttene utgjør nå Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.