Kategorier
Historie

ABM-Media a.s. – Etablering og virksomhet

ABM-utvikling ble fra 1. januar 2003 etablert som statens samordnende organ for arkiv, bibliotek og museum under Kirke- og kulturdepartementet, med et eget styre med representanter for Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet. Etableringen av det nye organet representerte en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling. I forbindelse med den interne organiseringen av virksomheten ble […]

ABM-media utgir tidsskriftet «Bok og bibliotek» i tillegg til relevante bøker om høyskolesektoren.

ABM-utvikling ble fra 1. januar 2003 etablert som statens samordnende organ for arkiv, bibliotek og museum under Kirke- og kulturdepartementet, med et eget styre med representanter for Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Kunnskapsdepartementet. Etableringen av det nye organet representerte en sammenslåing av Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og Norsk museumsutvikling.

I forbindelse med den interne organiseringen av virksomheten ble det aktuelt å vurdere et mer frittstående organ til å utgi ulike tidsskrifter og fagblad innen sektoren. Bok og Bibliotek var et etablert fagblad som lå under ABM-utvikling. Museumsnytt var et fagblad utgitt av Norges museumsforbund. Det manglet et fagblad på arkivsektoren. Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) var opptatt av å få etablert et arkivfaglig blad for hele arkivsektoren.

Styret for ABM-utvikling vedtok i september 2004 at relevante miljøer innenfor ABM-sektoren skulle inviteres til å vurdere etablering av en institusjon «ABM-media» med formål å utgi publikasjoner og media innenfor arkiv, bibliotek og museumsfeltene. Noe av bakgrunnen for etableringen var kritikk fra flere hold, særlig fra Norsk Bibliotekforening, mot at et statlig organ skulle utgi et sentralt tidsskrift for sektoren. Det handlet om tidsskriftets redaksjonelle uavhengighet. Det samme kunne sies om Museumsnytt som ble utgitt av Norges museumsforbund, og skulle være et redaksjonelt uavhengig tidsskrift.

I løpet av året 2005 foretok ABM-utvikling en rekke sonderinger med ulike interessenter om å etablere et frittstående selskap. Norges museumsforbund var tidlig interessert i etableringen. Høgskolen i Oslo fikk formell forespørsel i januar 2005. Henvendelsen ble besvart i februar 2005, med en positiv interesse, men da forutsatt at det nye selskapet kunne etablere en publiseringskanal med en godkjent referee-ordning.

I de videre vurderingene ble det klarlagt at ABM-utvikling, som hadde eierinteresse, ikke selv hadde fullmakt til å gå inn i et aksjeselskap og kjøpe aksjer. Slik fullmakt hadde imidlertid Høgskolen i Oslo, noe som var ett moment for den løsningen som ble valgt.

Høgskolen i Oslo kommer formelt på banen.

Det ble holdt et møte på Høgskolen i Oslo i januar 2006 mellom høgskolens administrative ledelse og ledelsen ved ABM-utvikling. Her ble det med forbehold om styrets godkjenning fra høgskolens side uttrykt interesse for å gå inn med aksjekapital og bidra til å etablere selskapet ABM-media. Høgskolen ønsket å ha tung aksjepost, men ikke så mye som 50% av aksjene.

Høgskolens motivasjon for å gå inn i ABM-media var følgende:

-Engasjement i utgivelsen av Bok og Bibliotek kunne basere seg på at dette kunne bli et fritt og uavhengig debattblad, en mulig arena for høgskolens egne tilsatte.

-Høgskolen hadde utdanninger innen museum og arkiv. Tilsatte innen disse fagområdene kunne få muligheter for å delta i debatter og ellers publisere.

-Det var svært viktig for høgskolen at det kunne bli etablert et felles forskningstidsskrift for arkiv, bibliotek og museum som det var meritterende å publisere i.

Det var ellers en avgjørende forutsetning fra høgskolens side at ABM-utvikling måtte inngå en avtale på minst 3 år med ABM-utvikling om økonomisk støtte til utgivelsen av Bok og Bibliotek tilsvarende utgiftene en hadde med dette.

Med dette som bakgrunn ble det fremmet sak til styret for HiO i mars 2006 der det ble gitt tilslutning til at høgskolen går til videre drøftinger med ABM-utvikling og med fullmakt til å medvirke økonomisk ved kjøp av aksjer i et nytt medieselskap.

Etablering av ABM-media a.s.

Etter styrevedtaket ved HiO ble det gjort en del sonderinger som førte til at Norges museumsforbund og Landslaget for lokal- og privatarkiv ble eiere av det nye medieselskapet sammen med Høgskolen i Oslo.

8. november 2006 ble det avholdt generalforsamling og stiftelsesmøte i ABM-media a.s. Det ble inngått aksjonæravtale med samlet aksjekapital på kr 400 000,-, hver aksje pålydende kr. 1000,-. Høgskolen i Oslo ble eier av 45% av aksjene, Norges museumsforbund med 45% og Landslaget for lokal- og privatarkiv med 10% av aksjene. (Seinere fikk Biblioteksentralen overta 1 aksje fra HiO og en aksje fra NMF, siden Forlagssentralen som regnskapsfører skulle eie aksjer.) ABM-utvikling sikret sine interesser med en plass i styret. Det ble videre undertegnet og fastsatt vedtekter for ABM-media a.s. Det ble foretatt valg av styremedlemmer og revisor. Øivind Frisvold ble valgt som styreleder.

Styret i ABM-media a.s. holdt sitt første konstituerende møte 8. november.

Virksomheten til ABM-media de første årene.

Virksomheten den første tiden besto i å drifte fagbladene Bok og bibliotek og Museumsnytt. Disse ble i hovedsak finansiert med statlige bevilgninger. Biblioteksentralen førte regnskapet etter nærmere avtale. Selskapet ble ledet fra lokaler leid av Høgskolen i Oslo, der Bok og bibliotek de første årene ble lokalisert, og med daglig leder i timebetalt deltidsstilling. Først var Kariann Bigseth daglig leder, fra 2008 Hans Martin Fagerli.

Museumsnytt ble fortsatt lokalisert hos Norsk museumsforbund. Redaktør Inger-Anne Hovland fortsatte til 2008 da Signy Norendal overtok stillingen. Bok og bibliotek skulle rekruttere ny redaktør, noe som skjedde i to omganger. Fra september 2007 har Odd Letnes vært redaktør. Det ble utviklet nettsider for begge tidsskriftene.

Fra 2008 etablerte selskapet forlagsvirksomhet med sikte på å utgi faglige rapporter innenfor ABM-sektoren. ABM-media ble registrert som forlag innenfor UH-sektorens publiseringssystem på nivå 1. Publikasjonene ble trykket etter samme system som høgskolens egne publikasjoner, dvs. i mindre opplag i første omgang, og så med nye opptrykk etter behov.

Det ble også søkt om og innvilget fritak fra merverdiavgift og skatt på selskapet ut fra selskapets målsetting om at opparbeidet overskudd skal gå inn i driften og brukes til utvikling av nye prosjekter. Selskapet ble drevet med noe overskudd som ga mulighet for å utvikle virksomheten og bl.a. utgi publikasjoner med lite salgpotensiale.

Det ble arbeidet med å etablere et digitalt tidsskrift innen arkivområdet, noe som ble realisert i 2010 med Gudmund Valderhaug som ansvarlig redaktør.

ABM-utvikling ble lagt ned i 2010 med virkning fra 1. januar 2011. Ideen om et fellesskap mellom arkiv, bibliotek og museum lever likevel ennå i ABM-media a.s. som fortsatt drives etter forutsetningene ved etableringen av selskapet. Nils Pharo er styreleder og Lars Egeland er daglig leder. De tre tidsskriftene er i god drift og det utgis stadig nye bøker på forlaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *