SVA: Den kommunale utleiesektoren i Norge: grunntrekk, utfordringer og dilemmaer (BOVEL)

English Title: The municipal social rental sector: What are the main challenges and dilemmas of the residual social rental sector in Norway? What are the main differences between social rental sectors across rural and urban Norway? (HOUSINGWEL).

Note that this project is available also for MIS students, but it requires Norwegian language skills to do the data collection.

Den kommunale utleiesektoren i Norge er av de mest markedsorienterte og behovsprøvde «sosiale boligtilbudene» i Europa. I Norge er kommunale boligsektoren i prinsippet ment som et midlertidig tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. Det skal ikke være et hjem for livet, slik det kan være i mange andre europeiske land. I et komparativt perspektiv er det kommunale boligtilbudet i Norge videre av beskjeden størrelse. Den utgjør kun omkring fire prosent av boligmassen. Når det er sagt er den kommunale boligsektoren av stor sosialpolitisk betydning også i Norge, som følge av at den huser grupper som barnefamilier med lavinntekt, rusmiddelbrukere, personer med psykiske lidelser, flyktninger og andre sårbare grupper. Det finnes videre store variasjoner mellom ulike norske kommuner med hensyn til antall kommunale boliger, målgrupper, organisering, tildelingsregler, kontraktslenger og oppfølgingstjenester til beboerne. I tillegg vil bolig- og bomiljøkvaliteten – og beboernes erfaringer og opplevelser av det – variere fra sted til sted.

Disse variasjonene skal BOVEL (senter for bolig- og velferdsforskning) kartlegge og analysere mellom 2022 og 2024 i et nytt forskningsprosjekt. I prosjektet skal vi ikke bare undersøke variasjonene mellom ulike kommunetyper over hele landet, men også identifisere og drøfte den kommunale boligsektorens største sosialpolitiske utfordringer og dilemmaer. Prosjektet vil besvare spørsmål som er lite belyst i norsk samfunnsvitenskapelig boligforskning.

Vi ønsker å rekruttere flere masterstudenter i sosialfag (sosialt arbeid) og/eller «Social Welfare and International Health Policy». Studenter på prosjektet vil få mulighet til å søke masterstipend, og få veiledning av en seniorforsker tilknyttet BOVEL ved SVA (senter for velferds- og arbeidslivsforskning på OsloMet). Veiledning vil gjennomføres både enkeltvis og i gruppe sammen med andre studenter og forskere.

Skriv en kortfattet søknad med opplysninger om faglig bakgrunn og motivasjon addressert til jarso@oslomet.no  og ingar.brattbakk@oslomet.no Vi ber om at vitnemål (eller karakterutskrift) fra bachelorgraden legges ved søknaden, eventuelt også annen relevant dokumentasjon. Det er ingen formell antallsbegrensning, men vi ser for oss å veilede 2 til 5 studenter innenfor rammen av prosjektet i første omgang. Studenter som blir tildelt en veileder på prosjektet kan skrive masteroppgave på både norsk og engelsk.

Tema og problemstillinger i prosjektet

Casestudier av det kommunale boligtilbudet i bydeler og kommuner

Vi ønsker at noen studenter gjennomfører casestudier av det kommunale boligtilbudet i kommuner og/eller bydeler. Casestudiene kan studere et deltema i dybden (for eksempel regler og praksiser knyttet til boligtildeling og bo-oppfølging) eller analysere grunntrekk/dilemmaer og utfordringer i den kommunale boligsektoren som helhet.

Variasjon & variasjonens konsekvenser. Hvordan varierer reglene, praksisene og organiseringen av den kommunale boligsektoren på tvers av norske kommuner? Hva er konsekvensene av ulike regler og praksiser for bolig- og tjenestetilbudet til beboerne? («Variasjonen» mellom ulike kommuner kan for eksempel bestå i ulike prinsipper for husleiefastsettelse (markeds- eller kostnadsbasert), prioritering av målgrupper, arbeid med oppfølgingstjenester etc.).

Gjennomstrømning vs. bostabilitet. I kommunal boligpolitikk finnes det ofte en målsetting om gjennomstrømning i beboermassen fordi kommunal bolig skal være et midlertidig tilbud. Hvis mange beboere flytter frigjøres boliger for nye og kanskje enda mer trengende husholdninger. Samtidig er bostabilitet for barnefamilier og andre sårbare grupper et hensyn det legges vekt på i norsk boligpolitikk. Spørsmålet er dermed hvordan kommunene prioriterer mellom de legitime hensynene til gjennomstrømning og bostabilitet i den kommunale boligsektoren?

Kommunale «bakkebyråkraters» subjektive opplevelser og forståelse av egen rolle. Hvordan opplever kommunalt ansatte sin egen rolle i arbeidet med å tildele boliger, fornye kontrakter, følge opp personer med tjenestebehov, legge til rette for gode bomiljøer og håndheve regelverket i den kommunale boligsektoren? Hvilke faglige utfordringer og dilemmaer møter dem i arbeidshverdagen? I hvilken grad er det utfordrende å prioritere mellom ulike gruppers behov (barnefamilier, rusmiddelbrukere, flyktninger etc.) i en svært behovsprøvd boligsektor?

Hvordan er det å være kommunale leieboer i Norge? Boindeks-prosjektet har samlet inn data fra om lag 140 hushold som leier kommunal bolig i tre norske kommuner. Dataene kan utnyttes mer, både i kvalitative og kvantitative analyser. Tematikken spenner vidt fra forhold ved selve boligen, felles inne- og uteområder, bomiljø, kontraktsforhold, forhold til utleier og bostabilitet.

https://www.veiviseren.no/forstaa-helheten/eksempler-og-erfaringer/boindeks-som-metode-for-beboermedvirkning

Oppvekst i kommunale boliger. Et prosjekt kan også undersøke barns oppvekstvilkår i kommunale boliger ved å snakke med barn og unge (og eventuelt deres foresatte) om bla. følgende relevante tema:

Hvordan trives de, om stolthet/skam og tilhørighet til hjemmet?

Opplever de stigmatisering knyttet til hvor og hvordan de bor?

Ulike sider ved trangboddhet som om de tar med venner hjem og om muligheter for å gjøre lekser hjemme og om uteområder, lekeplasser og steder å utfolde seg.

Trygghet/utrygghet knytta til andre beboere, beboere som ruser seg eller er utagerende eller har en avvikende atferd.

Data og metode

Studentdelen av prosjektet gjennomføres hovedsakelig med kvalitativ metode, men i den utstrekning det er mulig vil relevant statistikk gjøres tilgjengelig for studentene. Kvalitative intervjuer, data fra boindeks (se over), fokusgrupper og dokumentstudier er de mest aktuelle datakildene. Det er mulig å gjennomføre casestudier av enkeltkommuner, og komparative studier som analyserer og sammenligner to eller flere kommuner. Videre er det mulig å sammenligne egne funn med praksiser og regelverk knyttet til sosiale utleieboliger i andre europeiske land.

Datainnsamlingen koordineres og gjennomføres i samarbeid mellom student, veileder og andre forskere knyttet til prosjektet.

Studentmålgruppe for prosjektet

Prosjektet vil være relevant både for masterstudenter i sosialt arbeid og «Social Welfare and International Health Policy». Arbeidet med en masteroppgave innenfor prosjektet vil gi empirisk dybdekunnskap og teoretisk forståelse av boligsosiale virkemidler, velferdstjenestene i kommunene og prinsipielle sosialpolitiske dilemmaer. En masteroppgave i regi av BOVEL vil også gi studentene erfaring med å analysere velferdsspørsmål i tråd med samfunnsvitenskapelige metoder.

Masterstipend og veiledning

Alle studenter som skriver masteroppgave i regi av BOVEL, får en veileder tilknyttet senteret og mulighet til å søke masterstipend fra BOVEL og/eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veiledning vil gjennomføres enkeltvis og i grupper med flere studenter og forskere.

BOVEL, senter for bolig- og velferdsforskning (SVA – OsloMet)

BOVEL er et senter ved SVA (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning) på OsloMet med Velferdsforskningsinstituttet NOVA som vertsinstitusjon. Lavinntektsgrupper på boligmarkedet, den kommunale boligsektoren og effekter av offentlig politikk er blant senterets viktigste forskningstemaer i perioden 2022 til 2024.

BOVEL har et faglig tyngdepunkt i kvantitative registerbaserte analyser, men vil også gjennomføre kvalitative studier, surveyundersøkelser og forskningsprosjekter som kombinerer ulike datasett og metoder. Formålet til BOVEL er:

  • Vitenskapelig forskning og publisering av høy internasjonal kvalitet om bolig- og velferdsspørsmål: lavinntektsgruppers vilkår på boligmarkedet, kommunal boligpolitikk, effekter av offentlig politikk, vanskeligstilte på leiemarkedet etc.
  • Praksisrelevant forskningsformidling/kunnskapsbasert deltagelse i den offentlige debatten.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk boligpolitikk.
  • Etableringen av et knutepunkt for alle boligforskere i Norge / stimulere til forskningssamarbeid om bolig- og velferdsspørsmål over hele landet.
  • Utdanning av master- og doktorgradskandidater.

Senteret finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet med 7,5 millioner årlig i tre år, og i tillegg bidrar OsloMet og NOVA med egenfinansiering på ca. 2 millioner hvert år. Departementet har en opsjon på forlengelse av senterets drift i fem år. I tillegg til SVA-instituttene NIBR, AFI og SIFO har BOVEL følgende partnere: Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, Fafo, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning.

Litteraturtips

Brattbakk mfl. (2019). Utvikling av «Boindeks» for leieboliger. Beboeropplevelse av bolig, bomiljø, kontraktsforhold og utleier. AFI-Fouresultat 1/2019. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/1306

Elvegård, K. & Svendsen, S. (2017). Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger. NTNU Samfunnsforskning.

https://samforsk.no/Publikasjoner/2018/Gjennomstr%C3%B8mming%20eller%20bostabilitet.pdf

Sørvoll, J. (2019). The Dilemmas of Means-tested and Market-oriented Social Rental Housing: Municipal Housing in Norway 1945-2019. Critical Housing Analysis, 6(1), 51–60. https://www.researchgate.net/publication/333720317_The_Dilemmas_of_Means-tested_and_Market-oriented_Social_Rental_Housing_Municipal_Housing_in_Norway_1945-2019

Sørvoll, J. & Johannessen, K. (2020). Kommunale boliger for vanskeligstilte i Oslo – utfordringer og dilemmaer i en behovsprøvd og markedsstyrt boligsektor. Kort oppsummert 2/2020. Oslo: NOVA. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/20.500.12199/6419

Se presentasjonen som pdf her:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *