Design og metode

Kommunene som er selektert gjennom Ungdom i endring er valgt for å gi et spenn i ulike oppvekstvilkår for ungdom i Norge:

1) en forstad med etnisk og kulturelt mangfold

2) et område preget av stor økonomisk velstand og kulturell homogenitet

3) en stasjonsby i industri- og jordbruksområde i en kommune preget av et forholdsvis lavt utdanningsnivå og høy arbeidsledighet

4) en bygd der industrien dominerer blant de lokale arbeidsplassene og arbeidsledigheten er lav.

5) Fra T2 inkluderes også en femte og mer flerkulturell skole.

Datamaterialet er på T2 også bygget ut med tre masterstudenters intervjuer av ungdom på samme alder. Masterprosjektene fokuserer på toppidrettsungdom, jenter med flerkulturell bakgrunn og jenter med middelklassebakgrunn.

Foreldrene til ungdommene ble intervjuet i henholdsvis 2019 og 2021.

Intervjuene med ungdommene dekker helheten i ungdoms liv, med særlig fokus på relasjoner, psykisk og fysisk helse, skole, fritidsaktiviteter og ungdomskultur. I motsetning til en survey-undersøkelse der forskerne må på forhånd bestemme tematikker og svaralternativer, legger intervjuene i Ungdom i endring opp til at ungdommene skal fortelle om sine liv på en erfarings- og praksisnær måte. Denne metoden gir kunnskap om helheten i ungdoms liv, og gjør at vi kan unngå silo- eller sektoranalyser som isolerer opplevelser på ett felt av ungdomslivet.