Om studien

Ungdom i endring er en kvalitativ, longitudinell datainnsamling som følger ungdommer fra ulike oppvekststeder gjennom ungdomstida. Vi intervjuer ungdommene annethvert år fra de er 13 til blir voksne, og dessuten intervjuer vi ungdommenes foreldre. Vi bygger opp et rikt arkiv for å forstå mer om hvordan det er å være ungdom i dag.

To jenter og to gutter står med ryggen mot kameraet og titter utover en by.
Photo by Devin Avery on Unsplash

Intervjuene åpner for analyser av unges liv over tid og på tvers av ulike temaer og oppvekstkontekster. Overordnet legger datamaterialet til rette for å utdype og kontekstualisere Ungdata-undersøkelsen, å undersøke hvordan sosial ulikhet utspiller seg og å legge grunnlag for hvordan vi kan forstå og forebygge ulikhet på forskjellige områder. 

Ungdom i endring har så langt generert en rekke artikler, bokkapitler og rapporter blant annet om kjønn og fritid, unges framtidsorienteringer, ungdom på bygda, ungdomstid under Covid-19 epidemien og foreldres rolle i ungdomsidretten. Materialet er også hovedgrunnlaget til Lifechances, et stort NFR-prosjekt om ungdoms ulike livssjanser, og Funore, et nordisk prosjekt om distriktsungdom. Ungdom i endring benyttes også i en pågående PhD-studie, og bygges ut via flere masteroppgaver.

Om datainnsamlingene

Den første datainnsamlingen (T1) fant sted høsten 2018. Da intervjuet vi 81 ungdommer, som nettopp hadde begynt i 8. klasse, fra fire ulike oppvekststeder. Vi kontaktet så halvparten av ungdommene igjen under den første korona-nedstengingen våren 2020 (TK). Den neste datainnsamlingen ble foretatt våren 2021 (T2), da ungdommene hadde startet siste semester på 10. årstrinn og sto foran viktige veivalg. Vi intervjuet ungdommene igjen i 2023 (T3) da de fleste gikk i tredje klasse på videregående, og skal intervjue dem i 2025 (T4) når de er 19 år og de fleste vil være ferdig med videregående utdanning. Foreldre til ungdommer fra de fire originale oppvekststedene ble intervjuet mellom 2019 og 2022.

Finansering av analyser

Analysene på ulike temaområder blir primært finansiert av eksterne oppdragsgivere. Dataene brukes også i flere forskningsrådsprosjekter. Ta kontakt ved interesse!

Datainnsamlingene er finansiert delvis av NOVA og delvis av Helsedirektoratet gjennom en øremerket bevilgning over statsbudsjettet.

Samarbeid og veiledning

Forskerne som er knyttet til Ungdom i endring tar gjerne imot henvendelser om samarbeid og veiledning på relevante temaområder.

Prosjektlederskap

Prosjektet utføres av forskere ved ungdomsforskningsseksjonen på NOVA.