LIFECHANCES: Stort forskningsprosjekt om unges livssjanser

Ungdom i endring er omdreiningspunktet i et stort prosjekt som har fått finansiering av forskningsrådet. LIFECHANCES går fra 2023 til 2027, og her undersøker vi hvordan ulike ungdomsliv gir ulike livssjanser over tid. Hva karakteriserer unges veier gjennom og ut av utdanning? Hvilke kritiske hendelser og faktorer former løpene? Hvilke konsekvenser får ulike løp for ungdommene – for hvor de ender opp og hvordan de har det? For å forstå hvordan ulikhet skapes gjennom ungdomslivet, er prosjektet longitudinelt: vi følger de samme ungdommene over tid. Vi ser dessuten ikke bare på utdanning, men undersøker samspillet mellom utdanning og andre arenaer i unges liv og betydningen av geografisk, sosial og kulturell tilhørighet og tillit til institusjonene.

Prosjektet er unikt posisjonert for å belyse problemstillingen. Vi bruker rike kvalitative data i kombinasjon med registerdata og spørreskjema-undersøkelser blant ungdom. I sentrum av prosjektet er intervjudata fra Ungdom i endring, et kvalitativt longitudinelt forskningsprogram som følger ungdommer fra ulike steder i Norge. De kvantitative dataene kommer fra offentlige registre og spørreskjema-undersøkelsene Ungdata og The International civic and citizenship study (ICCS).

Arbeidspakke 1 identifiserer kritiske faktorer som påvirker ungdommers utdanningsløp og framtidsvisjoner gjennom sekvensanalyse av registerdata og longitudinelle analyser av Ungdom i endring. Vi kartlegger vanlige og uvanlige løp fra 16 til 22 års alder.

Arbeidspakke 2 undersøker hvordan ungdoms livsvalg og utdanningsløp påvirkes av sosial og lokal tilhørighet både innenfor og utenfor skolen basert på Ungdom i endring. Her ser vi på hva ulike ungdommer selv ser på som gode liv og hva som skal til for å oppnå det.

Arbeidspakke 3 identifiserer konsekvenser av unges relasjoner til utdanningssystemet gjennom å se på ulike «tillitsbaner» gjennom ungdomstiden. Vi ser om tillit til utdanningssystemet kan være en kritisk faktor for gjennomføring, basert på Ungdom i endring, samt Ungdata og ICCS som muliggjør internasjonal sammenligning av sammenhengen mellom tillit og ulike skolefaktorer.