Ageing in place

Forutsetninger og barrierer for å bo trygt hjemme

Tirsdag 24. oktober, kl. 10.20-11.35

Ansvarlig: Linda Kvæl, NOVA/OsloMet

Presentasjoner:

  • Forutsetninger for trygg aldring i eget hjem – AgePlace prosjektet, Heidi Gautun, NOVA/OsloMet
  • Planlegging og tilrettelegging av egen bosituasjon blant hjemmeboende eldre (75+), Hans Christian Sandlie, NOVA/OsloMet
  • Betydninga av heimen i eit helsefremmande perspektiv blant heimebuande eldre mottakarar av heimesjukepleie – en kvalitativ studie, Therese Hugøy, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Hva er sammenhengen mellom nabolagskarakteristikker og ensomhet blant eldre (75+)?, Marja Aartsen, NOVA/OsloMet
  • FALLFREVENT – implementering av nasjonale råd for fallforebygging i kommunehelsetjenesten en klyngerandomisert studie, Maria Bjerk, FHI