Plenumsforedrag

Opptak av plenumsforedragene er lagt ut og tilgjengelige i noen uker etter kongressen

Geir Selbæk

Kan aldring forebygges?

Vi lever lenger, men får vi flere år med god helse og god funksjon? Geir Selbæk vil i sitt plenumsforedrag gi oppdatert kunnskap om hvordan alderdommens negative konsekvenser kan forebygges.

Geir Selbæk, psykiater, er forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor i geriatri ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom en årrekke forsket på demens og er særlig opptatt av hva vi kan gjøre for å forebygge kognitiv svikt.

Jardar Sørvoll

Boliger for framtidens eldre – på hvilke premisser?

Dagens unge vil inn på boligmarkedet, men hva betyr boligmarkedet for fremtidens eldre? På høstens aldersforskningskongress skal Jardar Sørvoll snakke om boligen og boligmarkedets betydning for å kunne bo godt og lenge hjemme i eldre år

Jardar Sørvoll er historiker og forsker ved NOVA, OsloMet og leder av BOVEL – senter for bolig- og velferdsforskning. Hans forskningsinteresser er knyttet til boligmarked og sosial- og boligpolitikk, inkludert boliger for eldre.

Bodil Blix

Er gamle i dag den nye «generasjon prestasjon»?

Det norske folks økte levealder er et resultat av en kollektiv suksesshistorie. Samtidig overlates stadig mer av ansvaret for konsekvensene av denne suksessen til enkeltindivider – den enkelte gamle og pårørende. Har den gode og trygge alderdommen blitt et individuelt prosjekt, noe den enkelte gamle må prestere?

Bodil Blix er professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet og professor II ved Høgskulen på Vestlandet. Som aldersforsker ønsker hun å skape dialog om hvordan vi som samfunn kan tilrettelegge for gode liv i eldre år til tross for alderdommens utfordringer.

Siren Eriksen

Etiske utfordringer og demens

Kognitiv svikt og demens kan påvirke menneskers evne til selvbestemmelse og reflekterte valg. Det kan utfordre pårørende og helsepersonells behov for å beskytte og vise omsorg. Hvordan vi kan håndtere de etiske utfordringene ved demens er tema for Siren Eriksens plenumsforedrag.

Siren Eriksen er fagsjef for demens og kognisjon ved Nasjonalt senter for aldring og helse og professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun forsker på demens og er spesielt opptatt av hvordan det kan legges til rette for gode og meningsfulle liv for personer med demens.

Siri Rostoft

Hvorfor er skrøpelighet viktigere enn kronologisk alder?

Alder er bare et tall, sies det ofte, men dette er en sannhet med modifikasjoner, det er forskjell på å være 20 år og 90 år. Samtidig er det stor forskjell på helsetilstand for personer med samme alder, og i medisinen er det økende interesse for å fokusere på grad av skrøpelighet fremfor kronologisk alder når vi tar beslutninger. Men hvordan kartlegger vi egentlig skrøpelighet?

Siri Rostoft er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus. Hun er særlig opptatt av eldre pasienters ulike nivåer av skrøpelighet og behandling av eldre kreftpasienter.

Tine Buffel

Ageing in place and the places of ageing: Co-producing age-friendly cities and communities

Tine Buffel er professor i sosiologi og sosialgerontologi ved Universitetet i Manchester. Forskningen hennes inkluderer spørsmål knyttet til nabolag og nærmiljø i eldre år, sosial ulikhet og ekskludering, og utvikling av aldersvennlige samfunn.