«Bedre før – bedre etter»? – Nytt doktorgradsprosjekt

Nytt doktorgradsprosjekt i forskningsgruppen Aldring, helse og velferd på OsloMet undersøker om preoperativ trening gir bedre funksjon etter innsetting av totalprotese i hoften.

Befolkningen i Norge blir eldre og i takt med den aldrende befolkningen, øker også innsetting av totalprotese i hofter. Rundt 275 000 nordmenn over 20 år er diagnostisert med artrose (1) og i 2017 ble det utført 9097 operasjoner for innsetting av totalprotese i hofter i Norge (2).

Høy alder og nedsatt funksjon i forkant av operasjon synes å påvirke postoperativ prognose i form av nedsatt ganghastighet etter operasjon (3) og forlenget periode med rehabilitering postoperativt (4).

I lys av dårlig funksjon før operasjon og ytterligere funksjonsnedsettelse under sykehusinnleggelsen, antas det at opptrening før operasjon (prehabilitering) motvirker funksjonsnedsettelse og gir bedre prognose etter operasjon (5, 6). Kunnskapsgrunnlaget for antagelsen er imidlertid mangelfull. Doktorgradsprosjektet «Bedre før – bedre etter» er en randomisert kontrollert studie hvor vi undersøker hvorvidt prehabilitering vil kunne føre til økt ganghastighet og økt funksjonsnivå etter operasjon. Utvalget består av hjemmeboende eldre, 70 år eller eldre, med nedsatt funksjonsnivå i forkant av operasjon. Deltakerne i prosjektet rekrutteres fra ulike sykehus i Oslo og Akershus. Deltakerne fordeles tilfeldig til to grupper; den ene gruppen vil få veiledet trening av AktivA-fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, mens den andre gruppen følger sykehusets prosedyrer før operasjon. I treningen er både utholdenhet, progressiv styrke- og nevromuskulær trening sentrale elementer (7). Treningen er veiledet 2 ganger i uken, i tillegg trener pasienten hjemme.

Studien finansieres av Fysiofondet. I tillegg til PhD – prosjektet har Fysiofondet i tillegg nylig bevilget midler for å gjennomføre en langtidsoppfølging av prosjektdeltakerne, 6 og 12 måneder etter operasjon.

Samhandlingsreformen (8) fokuserer på å flytte helsetjenestene nærmere folks bosted og at ressursene i større grad enn tidligere skal gå til å utbedre helsetjenestene i kommunen. Reformen fokuserer på å forebygge fremfor å reparere, samt arbeide for tidlig innsats heller enn sen innsats. «Bedre før – bedre etter» har et prehabiliteringsfokus og passer godt inn i denne tankegangen. Vi tror denne studien vil gi økt kunnskap i fysioterapifaget og støtte beslutninger på hvorvidt artrosepasienter bør gjennomgå prehabilitering for å få et bedre postoperativt resultat ved innsetting av totalprotese.

Studien drives av stipendiat Odd – Einar Svinøy og vit. ass Katinka Koen Frøystad Webjørnsen. Prosjektleder er førsteamanuensis Gunvor Hilde. Biveiledere i prosjektet er professor Astrid Bergland og professor May Arna Risberg. Prosjektet er forankret i forskningsgruppen Aldring, helse og velferd ved OsloMet.

Kontaktinformasjon til prosjektet:

Stipendiat Odd-Einar Svinøy: oddeina@oslomet.no

Vitenskapelig assistent Katinka Koen Frøystad Webjørnsen: kakfwe@oslomet.no

 

Referanser

  • Grotle M. et al. Prevalence and burden of osteoarthritis: results from a population survey in Norway. J Rheumatol 2008;35(4):677-84
  • Topp R, Ditmyer M, King K, et al. The effect of bed rest and potential of prehabilitation on patients in the intensive care unit. AACN Clin Issues 2002;13(2):263-76. [published Online First: 2002/05/16]
  • Kwok IH, Paton B, Haddad FS. Does Pre-Operative Physiotherapy Improve Outcomes in Primary Total Knee Arthroplasty? – A Systematic Review. The Journal of arthroplasty 2015;30(9):1657-63. doi: 10.1016/j.arth.2015.04.013 [published Online First: 2015/04/29]
  • Wondrasch B, Aroen A, Rotterud JH, et al. The feasibility of a 3-month active rehabilitation program for patients with knee full-thickness articular cartilage lesions: the Oslo Cartilage Active Rehabilitation and Education Study. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy 2013;43(5):310-24.
  • Helse- og omsorgsdepartementet (2009). meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid. [Available from: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/, accessed 09.09.2019]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *