Eldre pasienters erfaringer med pasientsdeltakelse i utskrivningsprosessen fra sykehus – metasyntese av kvalitative studier

Utskrivning fra sykehus er en kritisk overgang for multisyke eldre pasienter. For denne pasientgruppen avhenger en vellykket utskrivning fra sykehus i stor grad av planlegging, der god samhandling og kommunikasjon mellom pasienter, helsepersonell og pårørende står sentralt. Politiske føringer det siste tiåret har medført at eldre pasienter blir utskrevet fra sykehus raskere og sykere enn før. Når den gjennomsnittlige liggetiden på sykehuset går ned, får helsepersonell mindre tid til å koordinere helsetjenestene på tvers av nivåene i helsetjenesten, og mindre til å forberede pasientene på hjemmesituasjonen.

Begrepet brukermedvirkning kan defineres på flere måter. Én måte å se det på, er pasients rettigheter og muligheter til å påvirke og delta i beslutninger om egne helsetjenester gjennom en dialog som er tilpasset pasientens preferanser og potensial – og som evner å kombinere pasientens erfaringer med helsepersonellets fagkunnskap. Når brukermedvirkningen er vellykket, oppnår vi større pasienttilfredshet, færre reinnleggelser, bedre behandlingsresultat og kortere institusjonsopphold. Det er med andre ord vesentlig at pasientene medvirker i egen utskrivningsprosess. Vi gjennomførte derfor en kvalitativ metasyntese der målet var å sammenstille funn fra tidligere kvalitative primærstudier som omhandler eldre pasienters erfaringer med pasientdeltakelse i utskrivingsprosessen fra sykehus.

En forskningsbibliotekar gjennomførte systematiske søk i databasene: Medline, Embase, Cinahl, PsycINFO og SocINDEX. Data fra 18 studier ble inkludert. Alle de inkluderte studiene beskrev eldre pasienters (over 65 år) erfaringer med pasientdeltakelse i utskrivningsprosessen fra sykehus. Vi brukte tematisk analyse for å kategorisert dataene.

Gjennomgangen av originalstudiene viste at opplevelsen av pasientdeltakelse i utskrivningsprosessen varierte blant eldre pasienter. Den tematiske analysen avdekket fem temaer som alle er med på å påvirke de eldre pasientenes muligheter til og opplevelse av å delta i egen utskriviningsprosess: (1) pasientens helsetilstand, (2) ledelse og sykehusrutiner, (3) å reise hjem som en norm og en preferanse, (4) utfordringer med gjensidig kommunikasjon og asymmetriske forhold og (5) betydningen av sosialt nettverk.

Kortere liggetid på sykehus gjør pasientdeltakelse og brukermedvirkning spesielt viktig for eldre pasienter. Helsetjenesten må derfor:

  • Organiseres på måter som sikrer at brukermedvirkning for denne pasientgruppen.
  • Sikre at pasientene mottar relevant informasjon om egen behandlingen.
  • Sikres tilstrekkelig muntlig og skriftlig kommunikasjon mellom tjenesteleverandører, fagpersoner, eldre pasienter og pårørende.
  • Sikre seg at den informasjonen som blir gitt, er blitt oppfattet og forstått av pasienten.
  • Sikre at eldre pasienters erfaringer og opplevelser integreres i beslutningsprosessene.
  • Sikre at pårørende involveres i planleggingen av utskrivningen.
  • Kritisk reflektere over spenningen mellom pasientens mål og organisasjonsmål

Metasyntesen er publisert i BMJ Open og er forfattet av PhD-student Ingvild Lilleheie og medforfattere, og du kan lese hele publikasjonen her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *