Fysisk funksjon og smerte påvirker helserelatert livskvalitet hos eldre kvinnelige osteoporosepasienter

Osteoporose og vertebrale frakturer (kompresjonsbrudd i ryggsøylen) representerer er stor helseutfordring på verdensbasis, og forekomsten er økende i takt med en aldrende befolkning. Forekomsten er spesielt høy i Norge og Norden sammenlignet med andre deler av verden. Vertebrale frakturer har vist seg å ha stor innvirkning på helserelatert livskvalitet, fysisk funksjon og smerte hos de som erfarer dette. Bruddene kan oppstå spontant, og innebærer en betydelig økt risiko for nye vertebrale brudd og ytterligere helseutfordringer.

I denne tverrsnitts-studien har vi undersøkt sammenhengen mellom helse-relatert livskvalitet, fysisk funksjon og smerte hos 149 hjemmeboende kvinner over 65 år med osteoporose og vertebrale fraktur. Hensikten med studien var å forsøke å identifisere faktorer som kunne ha sammenheng helserelatert livskvalitet . Data fra spørreskjema om livskvalitet (SF-36 og Qulaeffo-41), fysisk funksjon (ganghastighet, styrke og balanse) og smerte (NRS) ble benyttet. Lineær regresjoner og multivariable regresjonsmodeller ble benyttet for å undersøke sammenhengen.

De viktigste funnene tyder på at det blant denne gruppen av osteoporosepasienter er en klar sammenheng mellom fysisk funksjon, målt ved ganghastighet, smerte og livskvalitet. Høyt smertenivå og lav ganghastighet hadde sammenheng med lav livskvalitet. Vi fant en statistisk signifikant sammenheng mellom smerte og alle domenene i livskvalitetsinstrumentene, bortsett fra domener som representerer psykisk helse -dimensjonen. For ganghastighet var det en statistisk signifikant sammenheng i til sammen 9 av 14 domener (begge instrumentene).

Helserelatert livskvalitet er en sentral indikator for helse. Økt kjennskap til hvilke faktorer som har sammenheng med helserelatert livskvalitet for personer med osteoporose og vertebrale frakturer er viktig i forebygging av ytterligere redusert helse. Funnene i denne studien viser at både smerte og ganghastighet (fysisk funksjon) har sammenheng med helserelatert livskvalitet. Dette er faktorer som kan påvirkes gjennom intervensjoner. En behandlingstilnærming som ivaretar både smertereduksjon og bedring av fysisk funksjon vil mulig kunne påvirke helserelatert livskvalitet i positiv retning for eldre kvinner med osteoporose og vertebrale frakturer.

Les hele studien publisert i BMC Geriatrics av PhD – student Brita Stanghelle et al. her: Associations between health-related quality of life, physical function and pain in older women with osteoporosis and vertebral fracture.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *