Helsepersonells erfaringer med involvering av eldre og pårørende i ernæringsomsorg

Tidligere studier om ernæringsomsorg til eldre personer rapporterer om utilstrekkelig kunnskap om eldre personers ernæringsbehov og preferanser, manglende brukermedvirkning blant pasienter og pårørende og fragmenterte tjenester som ikke er i henhold til eldre pasientenes behov. En personsentrert tilnærming til pleie og omsorg kan forbedre kvaliteten på omsorgen og tilrettelegge for at eldre personer kan delta og ta informerte valg vedrørende eget liv, behandling og omsorg. Dette gjelder også ernæringsomsorgen. Det mangler imidlertid forskning på hvordan helsepersonell opplever at eldre personer og pårørende medvirker i ernæringsomsorgen.

Med dette som bakteppe,  var formålet til Christine H. Hestevik og medforfattere å utforske helsepersonell sine erfaringer med å involvere eldre pasienter og pårørende i ernæringsomsorgen. De publiserte nylig artikkelen ‘Hospital nurses and home care providers’ experiences of participation in nutritional care among older persons and their family caregivers: a qualitative study’ i The Journal of Human Nutrition and Dietetics.

Helsepersonellet som deltok i denne studien beskrev involvering av pasienter og pårørende som svært viktig for å oppnå positive resultater i ernæringsomsorgen, men rapporterte at de ofte unnlot å involvere dem. De opplevde at å involvere eldre pasienter ofte var utfordrende og tidkrevende. Mange oppgaver, mangel på tid og manglende tilrettelegging for pasient og pårørende involvering i praksis ble beskrevet som barrierer for å inkludere dem. Andre barrierer var at de opplevde motstand fra pasienter og pårørende mot å involveres, konflikter mellom pasientenes ernæringspreferanser og standardprosedyrer og ønske om å beskytte pårørende fra stress og belastning. Disse resultatene viser et klart behov og et stort potensiale for kvalitetsforbedring i omsorgen og ernæringsomsorgen som tilbys eldre personer. Ernæringsomsorgen både på sykehus og i hjemmesykepleien ser ut til å mangle en personsentrert tilnærming som anerkjenner og verdsetter pasientenes og deres pårørendes individuelle behov og ønsker i ernæringsomsorgen.

Studien inkluderer semi-strukturerte kvalitative intervjuer med 23 helsepersonell ansatt på geriatrisk avdeling på sykehus og i hjemmesykepleien. Intervjudata ble analysert med tematisk analyse.

Studien kan du lese her.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *