Et kritisk aktivitetsperspektiv på brukermedvirkning i teknologiforskning med eldre i en omsorgsbolig over tre år

Teknologi har mange potensialer til å støtte eldre hjemmeboende. Men, teknologi er ofte lite kjent og i varierende grad brukt av eldre. Dette kan føre til digitale skiller mellom generasjoner og mellom brukere og ikke-brukere av teknologi.

For at teknologi skal være nyttig og brukervennlig for eldre må de eldre inviteres inn i prosjekter som undersøker brukerbehov, produkttilpasning og produktutprøving sammen med deltakerne. En slik samskapings-prosess vil kunne gi ny kunnskap og brukerbehov og brukerkrav hos eldre.

Assisted Living-prosjektet (2015-2019) ledet av AFI, OsloMet, med partnere fra TKD og HV inviterte omsorgsbolig-beboere over 65 år med i et forskningsprosjekt om velferdsteknologi, som skulle teste ut teknologiske løsninger basert på behov definert av de eldre selv. Målet var et hverdagsliv med aktivitet, verdighet og livskvalitet.

Åtte beboere, to menn og seks kvinner i alderen 81-92 år deltok på individuelle intervju, dialog-kaféer og utprøving med omgivelsessensorer som ble montert i leilighetene til de åtte i syv uker. Våren 2018 ble de åtte deltakerne invitert til en fokusgruppediskusjon der temaet var brukermedvirkning i teknologiprosjekter.

Deltakerne var positive til å delta i dette teknologiprosjektet. Deres motivasjon var at de så viktigheten av å lære om ny teknologi for både å forberede seg til den dagen de ville trenge velferdsteknologi selv, og for å bidra til at eldre i framtiden kunne få bedre hverdager. De poengterte at eldre som bor i omsorgsboliger lett kan bli glemt. Deltakerne mente at de hadde interesse og kapasitet til å delta i prosjektet, til tross for at de hadde enkelte funksjonsnedsettelser.

I analysen av resultatene inkluderer artikkelen et kritisk aktivitetsperspektiv, som utfordrer antakelser vi tar for gitt, som at eldre i omsorgsboliger er skrøpelige og lite autonome, at hegemoniske praksiser opprettholdes og derved også en ulikhet og lite jevnbyrdighet i maktrelasjoner mellom ansatte og beboere. Opprettholdelse av slike holdninger vil medføre ulikhet og urettferdighet, og kan også bidra til å vedlikeholde digitale skiller og til å vedlikeholde holdninger som diskriminerer personer pga alder eller funksjonsnedsettelser.

Studien viste at eldre i en omsorgsbolig lett kan bli ekskludert fra brukermedvirkning i tjenesteforbedring og forskning. Brukermedvirkning ble i denne studien en viktig kilde til samskaping av kunnskap. Forskerne la til rette for gjensidig kontakt over tre år, med fokus på sosiale relasjoner, partnerskap og felles læring. Dette er sosial inklusjon i praksis; det å inkludere deltakere uansett alder eller boforhold nettopp for å sikre rettigheter som medborger, og rettferdig aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd, under SAMANSVAR-programmet og i samarbeid med IKTPLUSS-programmet.

Les hele publikasjonen skrevet av PhD-stipendiat Torhild Holthe og medforfattere publisert i Journal of Occupational Science ved å trykke på lenken under:

Holthe T, Halvorsrud L og Lund A (2020). A critical occupational perspective on user engagement of older adults in as assisted living facility in technology research over three years.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *