Kort om BELONG

Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier (BELONG)
En gruppe med barn som ser på samme tegneseriebok
Credit: Pexels Cottonbro

Prosjektet skal studere 12-åringers tilhørighet til blant annet mennesker, steder og ting for å få kunnskap om hvorfor noen faller utenfor samfunnet i voksen alder.

Et viktig mål for velferdsstaten Norge er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Studier indikerer imidlertid at andelen barn som marginaliseres og sosialt ekskluderes øker, særlig blant barn og unge som kommer fra familier med innvandrerbakgrunn og lav inntekt. Hvorfor det er slik vet vi ikke nok om. Vi vet imidlertid at dette har store kostnader for individene det gjelder og samfunnet ellers. De individuelle og samfunnsmessige kostnadene knyttet til marginalisering og sosial ekskludering er betydelige i form av frafall fra skole, uførhet og fremtidig arbeidsløshet. Om prosjektet evner å hindre denne type livsløp, kan det få stor innvirkning i samfunnet.

Ideen bak prosjektet er å studere marginalisering og sosial ekskludering i lys av ny «tilhørighetsteori». Tilhørighet viser til grunnleggende behov for «ontologisk sikkerhet» – en følelse av å være «hjemme», av velvære og trygghet og av å passe inn i våre omgivelser og i verden for øvrig. Følelsen av tilhørighet kan knyttes til mennesker, steder, ting o.a., og kan ha positive og negative konsekvenser. Prosjektets mål er å øke forståelsen av barns (12-åringers) tilhørighet, og med dette bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen på feltet.

fire barn som ler og koser seg
Credit: Pexels Cottonbro

Forskningsspørsmålet omhandler hva slags praksiser fremmer og hindrer barns tilhørighet, der konsekvenser og løsninger tillegges vekt. Prosjektet ønsker videre å bidra til forskningsfronten empirisk, teoretisk og metodisk. Empirisk vil det øke forståelsen av hvorfor noen barn og unge marginaliseres og ekskluderes og andre ikke. Teoretisk vil vi bidra til styrke koblingen mellom tilhørighetsteori og praksisteori. Metodisk vil vi videreutvikle teknikker som er spesielt egnet til å studere praksiser blant barn og voksne med varierende språkkunnskaper, slik som visuell etnologi, brukerinvolvering, barn som medforskere og kvasieksperiment.

Prosjektet løper i perioden 2021-2025 og er koordinert av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare ved Hebrew University i Jerusalem (HUJI) og Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V) ved Goethe-Universität Frankfurt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *