Bli kjent med våre masterstudenter

Fem spørsmål og svar med våre masterstudenter Luam Kebreab og Anja Elton Proskurnicki i Belong prosjektet.

Luam Kebreab
Luam Kebreab
credit: privat

Hvem er du? Hva studerer/jobber du?

Mitt navn er Luam Kebreab. Jeg er utdannet sosionom, og jeg tar master i sosialfag, retning barnevern nå. Jeg jobber deltid i en barnevernsinstitusjon ved siden av studiene.

Hva skal du skrive masteroppgaven om?

Jeg skal skrive masteroppgave som omhandler unges opplevelse av tilhørighet og se på hvorvidt det er en sammenheng mellom unges tilhørighet, materiell verdier og en tilbøyelighet for lovovertredelser.

Hvorfor ble du interessert i det?

Dette temaet fanget interessen min da jeg gjennom jobb ofte møter unge som ser ut til å ha utfordringer med å føle tilhørighet, særlig blant unge med minoritetsbakgrunn. Jeg tenkte derfor at dette er noe jeg ville undersøke nærmere.

Når skal du levere oppgaven din?

Masteroppgaven min skal leveres våren 2023. 

Når jeg sier «tilhørighet» hva er det du tenker på?

Når jeg tenker på tilhørighet, så tenker jeg på føle seg «hjemme» og tilknytning til noe/noen. Det er en grunnleggende følelse som de fleste etterstreber å kjenne. 

Anja Elton Proskurnicki
Anja Elton Proskurnicki
Credit: Privat

Hvem er du? Hva studerer/jobber du? 

Jeg er utdannet barnevernspedagog, og tar en master i sosialt arbeid på deltid. Jeg har i 13 år jobbet med oppsøkende sosialt arbeid med ungdom og unge voksne ved Utekontakten i Bærum kommune. Jobber nå ved Oslo universitetssykehus ved enhet Front Barn, som gir barn med store psykiske helseutfordringer, i alderen 4-14 år og deres familier, et intensivt og tverrfaglig hjelpetilbud. 

Hva skal du skrive masteroppgaven om? 

Min masteroppgave skal handle om unge som ikke går på skole og deres hverdag. Jeg er opptatt av å høre om hvordan de ser på egen situasjon og eventuelle ønsker de måtte ha for fremtiden. Tema som vennskap og tilhørighet vil utforskes sammen med informantene, og danne bakgrunnsteppet for oppgaven. 

Hvorfor ble du interessert i det?

Jeg har gjennom flere år jobbet med ungdom som faller utenfor, både på skole og i samfunnet forøvrig. Ofte har det vært sosiale årsaker som har gjort det vanskelig å komme på skolen. For noen utvikler fraværet seg til å bli et utenforskap som varer over flere år, noe som kan få alvorlige konsekvenser for unge menneskers liv, og for samfunnet forøvrig. Det er mange meninger om temaet skolefravær. Jeg ønsker med min oppgave å få de unge stemmene frem, og håper at jeg kan få interesserte informanter til å snakke med meg om dette viktige temaet.

Når skal du levere oppgaven din?

Oppgaven skal leveres i november 2022. Ser jeg at jeg trenger mer tid, har jeg også mulighet til å levere i mai 2023.

Når jeg sier «tilhørighet» hva er det du tenker på?

Når jeg hører begrepet «tilhørighet» tenker jeg først og fremst på det å oppleve seg som endel av et fellesskap; det å høre til. Jeg tenker at tilhørighet er et svært viktig tema, kanskje noe av det aller viktigste innenfor sosialt arbeid, og for mennesker generelt.