Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform

Eric Martin Alexander Berit, Tone Alm Andreassen and Knut Fossestøl has published a new article in Public Management Review.

Development of hybrid professionalism: street-level managers’ work and the enabling conditions of public reform

Breit, Eric Martin AlexanderAndreassen, Tone AlmFossestøl, Knut

https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2095004

Abstract

This paper examines the role of street-level managers in the development of hybrid professionalism. Based on a longitudinal analysis of an organisational reform, we highlight the work of street-level managers in promoting a hybrid ‘social work-like’ professionalism to reconcile social work professionalism with managerial bureaucracy. We highlight four managerial activities—organisational design, discursive reconstruction, R&D project mobilisation and legitimisation in reform documents—and connect these to enabling and constraining conditions in the reform. Overall, we found that the development of hybrid professionalism is contingent on enabling conditions providing material and discursive resources that proactive managers can employ to transform professionalism.

Samhandling og inkludering i arbeidslivet 

https://www.cappelendamm.no/_samhandling-og-inkludering-i-arbeidslivet-9788202740528

Antologien Samhandling og inkludering i arbeidslivet (Therese Saltkjel , Chris Rønningstad og Mette Sønderskov red.) har sprunget ut av INTEGRATEs kjernemiljø.

«Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet, trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale entreprenører.

Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og sosialt entreprenørskap.

Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter, praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.»