HiOA deler ut flere stipendiatstillinger

Forskningsmiljø med høye ambisjoner? Les videre!

Høgskolen har i dag rundt 220 stipendiater, rundt 100 av disse følger eksterne programmer, rundt 120 følger egne programmer.  Andelen som følger eksterne programmer har gradvis gått ned etterhvert som vi har bygget opp våre egne. (Vi vil imidlertid fortsette å ha studenter på eksterne programmer, basert på prosjektsamarbeid, oppgavenes egenart, og ikke mins at ikke alle høgskolens fagmiljøer sokner til et av våre interne programmer.)

HiOA har arbeidet målrettet for å sikre godt volum, god gjennomstrømning og et stimulerende arbeids- og læringsmiljø i ph.d.-programmene. I 2011 kom det også krav fra myndighetene om at programmer må dokumentere kapasitet og potensiale til  å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til seg i løpet av fem år. .

Siden Kunnskapsdepartementet fortsatt finansierer få rekrutteringsstillinger på HiOA (såkalte KD-stillinger) sammenliknet med andre institusjoner og i forhold til kravene til ph.d.-programmer, bestemte styret i 2012 at vi skulle allokere 90 institusjonsadministrerte stipendiatstillinger til våre egne studieprogrammer, med oppstart over tre år.  Med «institusjonsadministrert» mener jeg en stipendiatstilling som HiOA administrerer bruken av.  KD-stillinger er institusjonsadministrerte, men det er også HiOAs egenfinansierte stillinger.

Siden vi har færre enn 90 KD-stillinger finansierer HiOA differansen. For noen år siden hadde vi omtrent 45 KD-finansierte stillinger, og finansierte 45 selv. Høgskolens har imidlertid hatt en vekst i antall KD-stillinger, og andelen selvfinansierte stillinger har gått ned tilsvarende.  Fordelingen av stillingene er delegert til det sentrale FOU-utvalget.

Høgskolen har valgt å fortsette dette programmet litt lenger. Dette har vært og er fortsatt en betydelig investering, en klar prioritering, og en viktig komponent i strategien for å bli akkreditert som universitet.

Hver stilling er finansiert med tre årsverk som kan fordeles over fire år om ønskelig. Linjeledelsen til stipendiaten er selv ansvarlig for finansiering utover de tre årsverkene dersom det er ønskelig eller anses som nødvendig.

Innskriving av 10 stipendiatstillinger i eksterne prosjektsøknader

FoU-utvalget har gjort en forskuttering av neste års tildeling ved at det tillater at 10 stipendiatstillinger skrives inn i eksterne prosjektsøknader. Dette kan gjøres i større søknader hvor det kreves et høyt institusjonsbidrag, eller hvor et slikt bidrag klart øker sannsynligheten for søknadens suksess.  Slik innskriving må godkjennes på forhånd av FOU-seksjonen på institusjonsnivå. (FOU-utvalget vil bli holdt løpende informert,også for eventuelt å korrigere anvendelsen av denne regelen.)

Fordeling av 12 stillinger

Hvert doktorgradsprogram får tildelt 2 stillinger hver.  Tildelingen forutsetter at stipendiatstillinger som ble fordelt for 2015, er utlyst og besatt.  Bruken av stillingene administreres av programmets organisasjonelle enhet (senter eller fakultet).

Tidligere har utvalget fordelt alle tilgjengelige stillinger likt til programmene. Det har hatt noen uheldige effekter. For det første er de faglige nedslagsfeltene til de ulike programmene ulike i størrelse, for det andre har vi sett tegn til at enkelte miljøer etter tildelingene har mistet noe av interessen  for å arbeide for ekstern prosjektfinansiering. I  år gjøres fordeling direkte til programmene med et mindretall av stillingene, og utvalget planlegger å gjøre dette med en enda mindre andel i neste runde.

Utlysning av ca 18 stillinger  

FoU-utvalget flytter sin fordeling av stipendiatstillinger over fra fordeling til programmene til utlysning basert på kriterier.   Omtrent 18 stillinger er skal fordeles etter søknad.     Enkeltpersoner kan ikke søke, ei heller administrative enheter på nivå 2 (fakulteter og sentra). Søkere må være FOU-grupper eller andre forskningsmiljøer, som for eksempel høgskolen forskergrupper, FOU-fellesskap, og matriseorienterte senterdannelser.  Som for alle søknader må også disse være forankret i gruppens linjeledelse.

FoU-utvalget fastsatte også kriteriene for fordeling av de resterende stipendiatstillingene for 2016.

Kriterier for fordeling av stipendiatstillinger for 2016

   A Faglig miljø

 1. Ambisjon. I hvilken grad gruppen har tydelige mål og strategier.
 2. Intensitet. Gruppens aktivitetsnivå.
 3. Publiseringsevne. Gruppens publikasjonshistorie eller annen produksjonshistorie
 4. Ekstern finansiering:  Antall søknader til eksterne programmer og ekstern finansiering.
 5. Sammensetning. Stillingstyper og ph.d.-studentdeltakelse i gruppen.
 6. Gjennomføringsevne. Veiledningshistorie og -kapasitet.

   B Prosjektet og stillingen

 1. Samfinansiering. I hvilken grad stipendiatstillingen utløser annen finansiering
 2. Intern tverrfaglighet og samarbeid. For eksempel at prosjektet inngår i et samarbeid mellom fagansatte på tvers av fakulteter, sentre og institutter.
 3. Integrering. Om prosjektet inkluderer et fagmiljø som ikke dekkes av et eksisterende ph.d.-program ved HiOA.
 4. Internasjonalisering. For eksempel at prosjektet har en utenlandsk medveileder, eller at det planlegges et utenlandsk forskningsopphold for stipendiaten på minst 3 måneder.
 5. Samsvar med institusjonsstrategi. I hvilken grad prosjektet er i samsvar med HiOAs og fakultetets/senterets strategi.

Søknadsfrist, etc

Fristen for oversending av søknader er søndag 24. januar 2016. Ta kontakt med din forskningsgruppeleder, FoU-administrasjon eller prodekan for forskning for å få søknadsskjema og informasjon om søknadsprosedyre.

Utlysningsykluser og øremerkede stillinger

 

Regjeringen har øremerket en del stillinger til visse fagområder. Stillinger øremerket for fagområder som dekkes av høgskolens egne programmer blir lagt inn i 90-gruppen. Søkere bør være klar over hvilke øremerkinger som gjelder for stillingene som lyses ut og planlegge sine søknader deretter.

I 2015 var seks stillinger øremerket helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. Denne øremerkingen ble møtt ved at man fordelte fem stillinger til hvert ph.d.-program og to stillinger til ingeniørmiljøene. (2015-stillingene ble fordelt i 2014.) I 2016 er 3 stillinger øremerket til sykepleie, 1 til MNT-fag, og 10 til «høgskolens fagprofil».  Med fordelingen av 2 stillinger til hvert program får de to helsefagene fikk 2 stillinger hver.

Regjeringen har også annonsert tildelinger av flere stipendiatstillinger innen utdanningsvitenskap, for å støtte etableringen av femårig lærerutdanning.  Disse vil vi fordele når vi vet hvor mange vi får og på hvilke vilkår.

KD-stillinger øremerket for fagområder som ikke dekkes av høgskolens egne programmer blir ikke lagt inn i 90-gruppen og blir fordelt på annet vis.  

Oppdateringer

 • Man trenger ikke å rapportere på Cristin-poeng, men antall aksepterte vitenskapelige publikasjoner i tellende kanaler, dvs. i NVI-kategoriene (og kun disse).  
 • Vennligst rapporter antall publikasjoner for årene 2013 og 2014 ELLER for årene 2014 og 2015.  Dette skal være Cristin-tall, med unntak av 2015 som dere må telle opp selv (siden tallene for 2015 ikke er rapportert til Cristin enda).  Vi vil hente ut Cristintallene for 2015 senere.
 • Søknaden skal som for alle søknader, være forankret i linjeledelsen. Dette gjelder også karakteren man gir sin egen søknad for hvor godt den er forankret i fakultetets strategi. Med andre ord, vi forventer at karakteren er akseptert av linjeledelsen.
 • De innsendte søknadene vil bli sendt til administrajonen på fakultetene av oss slik at de (av formelle årsaker) kan legge det inn i Public360.  
 • Fakultetenes FOU-administrasjon kan uansett være til stor hjelp i dette arbeidet, så ta kontakt med dem. 
 • Man trenger ikke sende word-kopi til fou-seksjonen sentralt.

 

2 hendelser på “HiOA deler ut flere stipendiatstillinger”

 1. Gunnar Haaland

  Til søknadsskjemaets punkt C5 og din oppdatering 2: Hvorfor skal publisering over to år deles på FoU-årsverk over tre år? Det virker helt meningsløst. Særlig å dele publisering i 2013–14 på fou-årsverk i 2013–15.

  1. Morten Irgens

   Som beskrevet i søknadsskjemaene ville justerte skjemaer bli sendt ut i midten av januar. Det ble gjort i forrige uke, og disse er i form av et nettbasert spørreskjema. Du skal rapportere antall artikler over en toårsperiode, enten 2013 og 2014 eller 2014 og 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen