SVA1, SVA2, SVA3

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) går fra ett kapittel til ett annet. Det første kapittelet startet da forskningssentrene AFI og NOVA 1. januar 2014 ble innlemmet i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). SVA ble da etablert som et senter i HiOA med AFI og NOVA som senterets institutter.

Det andre kapittelet startet 1. januar 2016. SVA doblet i størrelse da forskningsinstituttene NIBR og SIFO ble med. Med 220 ansatte blir SVA et særdeles spennende og slagkraftig samfunsforskningsmiljø. I artikkelen “Fire trinn i en rakett” kan du lære om effekten av å gjøre dette. I artikkelen “HiOA etablerer et av Europas mest spennende samfunnsforskningssentra” kan du lese hvorfor vi gjør det.

Her skal jeg fortelle litt om hvordan vi gjør det.

Fra SVA1 til SVA2

Internt har vi uformelt kalt SVA fram til 1. januar 2016 for SVA1, mens det nye SVA da er SVA2.  SVA2 er dobbelt så stort som SVA1, og en slik endring er selvfølgelig krevende.  Arbeidet med overdragelsen gikk svært bra. Tjenestemannsorganisasjonene og administrasjonen i instituttene og på HiOA gjorde en kjempeinnsats, og da juleferien kom var mange slitne. Folkens, dere gjorde en fantastisk innsats!  Tusen takk.  

En viktig del av prosessen var en samtale som strakk seg over mange måneder og som endte opp med en strategi med følgende hovedpunkter:

 • NIBR og SIFO går inn i SVA
 • Overgangen organiseres slik at risiko minimeres. Det innebærer at
  • overgangen skal føre til minimale forstyrrelser for instituttenes virksomhet, og at
  • SVAs struktur og organisering i størst mulig grad skal beholdes.
 • Vi skal ha en overgangsfase på opptil to år. I denne perioden skal
  • instituttene sikre kontinuitet og stabilitet i sin drift og oppdragsinngang
  • instituttene integrere seg med hverandre, i SVA-strukturen og med HiOA
  • instituttene utforske mulighetsrommet som er etablert, og ekspandere sitt akkvisisjonsarbeid
  • instituttene og HiOA etablere en mål, strategi og plan for veien videre
  • HiOA styrke sin infrastruktur og sitt støtteapparat for BOA.

Denne strategien er viktig for å unngå at vi kommer bakpå i oppdragsforskningmarkedet.  

SVA 3

SVA2

I perioden som nå har startet får instituttene tid til å bli en del av HiOA, lære en ny sektor å kjenne, lære hverandre å kjenne, utvikle SVA som et slagkraftig senter, utvikle en visjon, en strategi og en plan for hva som skal skje videre. 

Utviklingen skal også finne gode måter å fordele strukturer og tjenester imellom faggruppenivå, instituttnivå, senternivå og sentralt. Det er i HiOAs, SVAs og instituttenes felles interesse å etablere noen støttetjenester på senternivå etter å ha tatt et godt blikk på tjenestene som i dag ligger under det enkelte institutt.  

SVA blir også viktig for at HiOA skal styrke seg som et moderne, samfunnsrelevant og arbeidslivsnært universitet. Målet er en dynamisk og tjenesteorientert administrasjon som skal tjene sin eksternfinansiert forskning godt.

SVAs leder, Kåre Hagen får en substansielt mer omfattende oppgave, og har tatt permisjon fra rollen som leder for NOVA.  Forskningssjef Bjørn Hvinden har tatt den krevende jobben som forskningsdirektør for NOVA.

Ordningen med SVA-styre ble videreført for SVA2 med noen justeringer; det vil være fire eksterne representanter og fire ansattrepresentanter (en fra hvert institutt) og prorektor for forskning (som i dag er meg) vil lede styret.

SVA3

I SVA2-perioden skal vi utvikle SVA som et slagkraftig senter, og utvikle en visjon, en strategi og en plan for hva som skal skje videre.

Ut av denne planen vil SVA3 bli født. Ulike faglige potensialer skal tas ut. I høst ble en arbeidsgruppe satt ned for å utvikle en preliminær faglig utviklingsplan for SVA2. I tillegg til en rekke konkrete og praktiske forslag, presenterte arbeidsgruppen også flere eksempler på områder hvor SVA har unike muligheter til å markere seg markant sterkere både nasjonalt og internasjonalt, inkludert migrasjon og mangfold, urbanisering og storbyutvikling, fattigdom og ulikhet, befolkningsaldring, miljø og klima fra samfunnsforskningsperspektiv,  europeisk integrasjon, bolig og.  Når arbeidsgruppen også trekker inn mulighetsrommet skapt av resten av HiOA, vil noen områder skille seg ut enda sterkere som substansielle kompetansesentra.

Med noen unntak er dette aktiviteter hvor instituttene i dag arbeider isolert og ofte konkurrerende på de samme oppdragene. SVA3 skal imidlertid rigges på en slik måte at vi over tid utnytter potensialet ved å se aktivitetene samlet og utnytte komplementær kompetanse.  Gjennom god koordinering og samarbeid kan samfunnsspørsmålene belyses på bedre måter, med nye vinklinger og flere perspektiver.  For noen temaer kan det gjøres ved å definere ulike programområder eller strategiske satsninger for samarbeidet, for andre kan det gjøres ved å etablere matriseorganiserte forskningssentra. Disse programområdene og sentrene skal dekke og styrke både forskning, utdanning og formidling.  

Hvordan SVA3 vil se ut vet vi lite om. Det vi vet mer om er hvordan vi skal komme dit.  Utviklingen skal i stor grad komme nedenfra, og motiveres av at instituttenes fagmiljøer, som individuelle fagmiljøer, som individuelle institutter og som et kollektiv, sammen med HiOA ser og lar seg inspirere av mulighetsrommet.

Hva så?

Vi mener at etableringen av SVA vil ha svært positive konsekvenser for partenes evne til å levere på sine samfunnsoppdrag; på undervisning, forskningskvaliteten og på forskningens relevans og samfunnsnytte.  Om vi vil realisere dette er i første rekke avheng av i hvilken grad arbeidet ved instituttene og høgskolen lar seg kople sammen på formålstjenlige måter og i hvilken grad fagmiljøene ved instituttene og HiOAs utdannings og ph.d.-programmer finner hverandre.  Vi vet at vi kan levere sterkt på samfunnets forventninger, og vi mener vi har funnet en plan for hvordan vi skal komme dit.

SVA 7

Les mer

I artikkelen “HiOA etablerer et av Europas mest spennende samfunnsforskningssentra” kan du lese hvorfor vi etablerer og utvikler SVA. I artikkelen “Fire trinn i en rakett” kan du lære om effekten av å gjøre dette.  Denne artikkelen forteller litt om hvordan virksomhetsoverdragelsene og organisasjonsutviklingen foregår, og er skrevet for de mer spesielt interesserte.

Forøvrig, følg rektoratet!  Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen