Stipendiatfordeling 2016

 

I vinter fordelte FOU-utvalget 36 stillinger. 12 stillinger ble fordelt likt til hvert doktorgradsprogram (altså 2 til hver), 6 stillinger ble videresendt til fakultet for lærerutdanning for å brukes til å styrke utviklingen mot femårig lærerutdanning, opp mot 10 stillinger kan skrives inn i eksterne prosjektsøknader dersom de er av en viss størrelse og det kan sannsynliggjøres at innskriving av HiOA-finansierte stillinger kan styrke søknadens vinnersjanser.   30 stillinger for oppstart i 2017 vil bli fordelt før sommeren.

Søknadene

FoU-utvalget fastsatte en rekke kriterier for fordeling av de 18 stipendiatstillingene, som du kan lese her.

Vi mottok ca. 111 søknader gjennom Limesurvey.  Fordelingen av søknader på programmene er vist i figur 6.  Veiledernes tilknytning er vist i figur 7.

 

figur6

Figur 6: Fordeling av søknadene på doktorgradsprogrammene. Kilde: HiOA.

 

figur7

Figur 7: Søknadene: Hoved- og medveiledernes tilknytninger.  Kilde: HiOA.

 

Tildelingene

Fordelingen på programmer og enheter er vist i figurene 8 og 9 under.  Figurene viser at FOU-utvalget lyktes i å oppnå flere av målene med utlysningen.  Ett mål var å mobilisere miljøene sterkt, noe antallet søknader og aktivitetene fram mot søknadsfrtisten viste,  Et annet mål var å få miljøer uten egne ph.d-program på banen.  Både TKD og SVA er godt representert, og vi har sett at arbeidet med søknadene har satt en rekke faggrupper i kontakt med hverandre som tidligere ikke har vært det.  Et tredje mål var å få miljløene til å fokusere på fagmiljene og forskningsgruppene sine som sterkere verktøy for målrettet utvikling og prosjektsøknadsarbeid.  Ellers ser vi at den store søknadsbunken fra HF førte fram, fakultetet gjorde det svært godt i konkurransedelen av fordelingen.

 

figur8

Figur 8: Fordeling av tildelingene på doktorgradsprogrammene. Kilde: HiOA.

 

figur9

Figur 9: Tildelingene: Hoved- og medveiledernes tilknytninger. Kilde: HiOA.

 

Utfordringer med HiOAs fordelingsmodell

FOU-utvalget ønsket å bruke denne runden av tildelinger til å høste erfaringer for å kunne forbedre fordelingsmodellen, kriteriene, vektingen av kriteriene, evalueringsprosessen, etc.  Den neste utlysningen vil være det neste raffineringssteget for fordelingsmodellen, og vil også brukes til å rette opp skjevheter eller feil i fordelingene i denne runden. En arbeidsgruppe vil arbeide med dette over de neste ukene. 

Fordelingen av stipendiatstillinger er ikke en enkel jobb under de beste omstendigheter.  Men FOU-utvalget har tatt viktige skritt i riktig retning. Medlemmene har hevet seg over fakultære egeninteresser og tatt et overordnet institusjonsperspektiv. De har tatt modige og viktige valg for å utvikle ny policy og prosess for å bruke rekrutteringsstillingene til maksimalt beste for høgskolen, om de er finansiert av KD eller HiOAs strategibudsjett. Og de har vært tydelige på at dette er arbeid i utvikling.

Kritikk

Fordeling av rekrutteringsstillinger tror jeg alltid vil være utsatt for kritikk. Vi har langt færre stillinger enn etterspørselen.  Det har kommet en del kritikk til prosessen, og jeg skal kort gå igjennom noe av den her.

1) “Søknadene ble ikke faglig evaluert”. Jeg antar det med dette menes at søknadene ikke ble fagfellevurdert. Det er bevisst.  Det var adgangen til å lyse ut stipendiatstillinger som ble lyst ut, ikke selve stipendiatstillingen. Vurderingen var derfor (a) av fagmiljøene (som ble gjort ut fra et sett indikatorer) og (b) om fagmiljøene kunne formidle hva de ønsket å bruke stipendiatstillingen til på en effektiv måte (som ble gjort av medlemmer i FOU-seksjonens EU-team). For å ivareta at fagmiljøene skal ha fleksibilitet i utlysningene vurderte utvalget altså ikke om forskningen som stipendiatene skal gjøre vil flytte forskningsfronten.

2) “Stipendiene ble utlyst i konkurranse på tvers av alle disipliner, fag og profesjoner på hele høyskolen, noe som gjorde det umulig ta hensyn til faglige og profesjonsspesifikke fagtradisjoner og tilnærmingsmåter i kvalitetsvurderingene,…”  Det var fagmiljøene som ble vurdert, og da har man ikke i samme grad behov for å ta hensyn til fagtradisjoner.  Se kommentaren i punktet over.

3) “Fristen var uforsvarlig kort”.  Hvis man her mener fristen for søkerne, så var den på omtrent en måned.  Utlysningene ble gjort direkte til forskningsgruppene, og FoU-utvalget mener at forskningsgruppene som skal få en stipendiat ikke burde trenge mye tid på fortelle hva de kunne ønske å bruke en ph.d.-student til.

4) “FoU-utvalget ved HiOA hadde veldig kort tid for å behandle» vurderingene. «Utvalgsmedlemmene, som  fikk søknadene ferdig rangert av FoU-administrasjon ved HiOA,  hadde kun én dag til å gjøre seg kjent med innstillingen og søknadene.” Utvalget har outsourcet hovedarbeidet av vurderingen.  Det  er helt vanlig, siden utvalgene har begrenset tid i møtene.  Utvalget diskuterte og bestemt prinsippene, indikatorene og vektingen av disse på to utvalgsmøter. Når prinsippene var ferdigdiskutert, gikk man igjennom konsekvensene for fordelingen og gjorde noen justeringer for å rette opp noen skjevheter. (Se forøvrig kommentaren under.)

5) Utvalgsmedlem “Osland slaktet behandlingen”. Utvalget hadde blitt enige om at de ville få fordelingsforslaget sent, og at de ville trenge å bruke de siste dagene før møtet på forberedelsen til møtet. Osland ønsket i møtet en protokolltilførsel hvor han forklarte at stemmegivingen var basert på å kontrollere kvaliteten i fordelingsforslagen. Utvalget diskuterte da om saken skulle trekkes (for at utvalget skulle bruke mer tid på vurderingene), men ingen i utvalget ønsket å gjøre det.  Det er utvalget selv som bestemmer hvor mye tid det skal bruke på sakene.

6) “Den store mengden sammen med korte frister og tidspress gjorde i seg selv behandlingen uforsvarlig.” Hvis det her vises til tidsfristene for søkerne, se punkt 3, over.  Hvis det dreier seg om tidsfristene for FOU-utvalget, se punkt 5, over – FOU-utvalget setter sine egne tidsfrister.

7) “Fordelingen tok ikke hensyn til KDs øremerking”.  Dette er ikke korrekt.  Siden noen av stillingene ble fordelt av enhetene og noen sentralt, og siden det var diskusjoner om hva øremerking skulle bety i en situasjon når hioa hadde forskuttert stillinger, ble FOU-utvalget enige om å se å se hvordan øremerkingen ble ivaretatt og så bruke neste runde for å rette opp eventuelle ørmerkingsmankoer.

8) “Prosessen medførte at man ikke hadde noen styring med skjevfordeling mellom PhD-programmene.”  Dette er ikke korrekt.  Fordelingen var en blanding av konkurranse, minimumsfordeling til programmene og videreføring av KDs øremerkinger.  Utvalget diskuterte dette over to møter nettopp for å få tid til å gjøre en slik balansering.

9) “Satsingen fra politisk ledelse på lærerutdanningen er ikke fulgt opp av HiOA”. Dette er feil. For det første kan man ikke se på årets fordeling alene for å avgjøre om HiOA satser på lærerutdanningen, ei heller kan man se på et enkelt års tildeling. HiOA har finansiert en rekke av stipendiatstillingene som nå er på LUIs program.  Lærerutdanningen har også blitt prioritert på andre måter.  Men det mest interessante er kanskje at med fjorårets “flate” fordeling ville LUI fått 17%, mens de nå fikk 25%.

10) “Høgskolen må forholde seg til politiske signaler”. Høgskolen har en rekke politiske signaler og insitamentet å forholde seg til.  Det blir skjevt å vurdere høgskolens innsats ut i fra fordeling av stipendiatstillinger alene, og ikke minst ut i fra én enkelt fordeling alene. Kritikken tar ikke inn over seg helhetsbildet.

11) “Resultatet ble da også at noen programmer fikk mange, mens andre fikk få eller ingen.” Det er riktig at fordelingen nå er annerledes enn en flat fem stillinger til hvert program.  Men fordelingen reflekterer rimelig godt kjøttvekten i enhetene og i programmene, såvel som antall søknader fra hvert program eller enhet.  HF sendte inn 47 søknader, og tildelingen viser at denne mobiliseringen førte fram.

12) “Gjennom denne metoden fraskrev HiOAs sentrale FoU-utvalg seg ansvar for en balansert og faglig forsvarlig utvikling av alle egne PhD-programmer”. Dette er ikke korrekt. Fordelingen ble gjort over to fou-utvalgsmøter nettopp for å foreta en avbalansering mellom programmene.

13) “De langsiktige konsekvensene av en slik ansvarsfraskrivelse er skjevutvikling uten styring av hele høyskolen.” Dette er ikke korrekt. Se forøvrig punktet over.

14) “Skandaløst”.  Det er ikke noe skandaløst over denne fordelingen. Fordelingen har skjedd til dyktige grupper med gode søknader og tydelige mål for stillingene.

15) “I tillegg kan det reises velbegrunnet tvil om den faglige nøytraliteten i den såkalte søknadstekniske vurderingen. En slik søknadsteknisk vurdering vil ut fra egen indre logikk favorisere søknader fra bestemte fag og tilnærmingsmåter hvor stipendiatprosjekter er forhåndsdefinert som nisjeoppgaver inn i store pågående prosjekter, gjerne basert på laboratorievirksomhet og veldefinerte, tekniske oppgaver.”  Kritikken retter seg mot at søkerne ble bedt om å gi en beskrivelse av hva de skulle bruke stipendiaten til.  Kritikken sier at om man ber om dette, så disfavoriserer det enkelte fagtradisjoner, og at man ikke bør spørre disse fagmiljøene hva stillingene skal brukes til.

16) “Når LUI følger departementets intensjon om å bruke de øremerkete stillingene på grunnskole- og faglærerutdanningen, blir det svært få stillinger igjen å fordele til de tre andre instituttene på fakultetet. Viktige områder for FoU med kompetente fagmiljø, blir skadelidende.”  Dette er korrekt og er en kritikk av (a) at hios får så få KD-stillinger, og (b) at KD øremerker dem.

Logo intern interesse mørk 200

Sammenlignet med andre institusjoner har HiOA dessverre en svært lav tildeling av KD-stillinger. Vi har i dag 78 KD-stillinger og skulle, hvis vi hadde samme antall per doktogradsholdende ansatt som UiS eller UiA, hatt over 200.  Sammenlikner vi oss med Høyskolen i Sørøstnorge, skulle vi hatt nesten dobbelt så mange som det vi har i dag. En viktig oppgave for HiOA framover er derfor å arbeide for å øke antall stipendiatstillinger vi får fra KD.  Det er en oppgave som hviler på oss alle i organisasjonen. Les om dette og HiOAs rekrutteringsstillingsstrategi her.

Artikkelen ble oppdatert  12 mai, og delen om kritikk har blitt lagt til.

«Intern interesse» er en serie med artikler for de som har spesiell interesse for HiOAs indre liv.  Du kan også lære mer om det ved å følge rektoratet.  Du finner meg på min Facebooksidepå Twitterpå LinkedIn og denne HiOA-bloggen.

Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på FacebookTwitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen