Rekrutteringsstillinger ved HiOA

Rekrutteringsstillinger er ph.d.-stipendiatstillinger eller postdoktorstillinger. Kunnskapsdepartementet (KD) finansierer et stort antall slike stillinger, som ofte bare blir kalt KD-stillinger.

Tabellen under viser KDs fordeling av KD-stillinger til de unge universitetene og de to høgskolene som er defacto universiteter, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Sørøstnorge (HSN). Figuren som følger viser fordelingen av KD-stillinger blant alle universitetene og de to universitetskandidatene per 2016.

2012 2013 2014 2015 2016
NMBU 145 3 8 2 7
UiS 74 4 14 24 44
UiA 53 4 13 24 39
UiN 32 2 6 12 35
HSN 61 3 5 10 23
HiOA 45 3 7 6 20

Tabell1: Antall KD-stillinger ved de unge universitetene og universitetskandidatene i 2012, og deretter årlige tildelinger. Kilde: Kunnskapsdepartementet [1,2,3,4,5].

 

figur1

Figur 1: KD-stillinger ved universitetene og universitetskandidatene budsjettåret 2016. Kilde: Kunnskapsdepartementet [5].

Tabell 1 indikerer at antall førstekompetente ikke er et kriterium for fordeling av KD-stillinger til institusjonene i sektoren. Figur 2 (under) viser at rekrutteringsstillingene langt fra er jevnt fordelt.  Skulle HiOA hatt like mange KD-stillinger per førstestilling som UiA eller UiS, skulle vi ha hatt 240 stillinger, som figur 8 viser.  For å komme på linje med HSN trenger vi hele 58 stillinger mer enn vi har i dag.

 

figur2

Figur 2: Antall KD-stillinger per førstestillingsårverk ved universitetene og universitetskandidatene budsjettåret 2016. Antall førstestillinger ved institusjonene som nylig har overdratt andre virksomheter er beregnet ut fra fjorårets tall for hver av virksomhetene som ble overdratt. Kilde: Kunnskapsdepartementet [5] og NSD [6].

 

figur3

Figur 3: Figuren viser hvor mange KD-stillinger HiOA skulle hatt dersom vi skulle hatt like mange per føtstestillingsårsverk som hver av de andre universitetene.   Antall førstestillinger ved institusjonene som nylig har overdratt andre virksomheter er beregnet ut fra fjorårets tall for hver av virksomhetene som ble overdratt. Kilde: Kunnskapsdepartementet [5] og NSD [6].

 

HiOAs sterke satsing på forskerutdanning

En viktig del av HiOAs arbeid med faglig utvikling har vært å utvikle brede og sterke doktorgradsprogrammer.   I dag har HiOA seks ph.d.-programmer:

  • Atferdsanalyse, startet 2010
  • Bibliotek- og informasjonsvitenskap, startet 2012
  • Helsevitenskap, startet 2013
  • Profesjonsstudier, startet 2005
  • Sosialt arbeid og sosialpolitikk, startet 2011
  • Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, startet 2013

KDs betydelige forfordeling av HiOA når det kommer til rekrutteringsstillinger kombinert med departementets krav i 2011 om at ph.d.-programmer må vise et volum på minst 15 doktorgradsstudenter, førte til at HiOAs styre i 2011 vedtok at HiOA selv skulle finansiere stillingene som manglet for å nå disse kravene. HiOAs kraftige investering i utviklingen av doktorgradsprogrammene har bidratt til en rask økning i antall ph.d.-studenter, som vist i figur 4 under.

I 2012 hadde HiOA 45 KD-stillinger, som innebar en planlagt egenfinansiering av 45 stillinger for å sikre et volum på 90 studenter totalt. Etterhvert som KD finansierte flere stillinger, gikk HiOAs egenfinansiering av stillinger ned. Med tildelingene i statsbudsjettet for 2016 er HiOA nede i 12 egenfinansierte stillinger.  I effekt har dette vært en forskuttering av KD-stillinger.

 

figur4

Figur 4: Veksten i registrerte studenter på HiOAs ph.d.-programmer. Kilde: NSD [6] og HiOA.

 

HiOAs forvaltning av rekrutteringsstillinger

Forvaltingen av høgskolens interne stipendpolitikk og fordeling av strategiske rekrutteringsstipend er delegert til det sentrale FOU-utvalget. Du kan lese om FOU-utvalgets mandat og sammensetning her.

Tildelingene fra KD til HiOA de siste årene er vist i tabell 2 (under). Regjeringens forslag til statsbudsjett i fjor høst ga HiOA fire rekrutteringsstillinger, budsjettforliket i Stortinget økte dette til 14 stillinger, og i forrige uke fikk HiOA også tildelt seks stillinger for å styrke innføringen av femårig lærerutdanning.

År Antall Anvendelse
2014 7 frie
2015 2 øremerket helse- og sosialfag
2 øremerket lærerutdanning
2 øremerket ingeniørutdanning
2016 10 frie
3 øremerket sykepleie
1 øremerket MNT-fag, fases ut etter en periode
4 øremerket  lærerutdanning
2 øremerket  lærerutdanning, fases ut etter en periode

Tabell 2: Tildelinger fra KD de siste årene. Kilde: Kunnskapsdepartementet [1,2,3,4,5].

Figur 5 viser hvordan studentene er fordelt på HiOAs doktorgradsprogrammer. I tillegg følger en rekke studenter eksterne programmer, og HiOA har i dag rundt 220 ph.d.-studenter.

figur5

Figur 5: Fordeling av KD-stillinger og internfinansierte stipendiatstillinger på HiOAs ph.d.-programmer (antall stillinger i dag pluss stillingene fordelt i vinter). Kilde: HiOA.

Når en stilling er fordelt til et program og en veileder, overføres midlene til programmets fakultet.  Stillingene er finansiert med tre årsverk som kan fordeles over fire år om ønskelig. Linjeledelsen til stipendiaten er selv ansvarlig for finansiering utover de tre årsverkene dersom det er ønskelig eller anses som nødvendig.  For HiOA sentralt betyr dette at en stillingsfinansiering vil være tilgjengelig for reallokering tre år etter at allokering er gjort, uavhengig av om stipendiaten er ferdig eller ikke.

Det innebærer at vi har omtrent 33 stillinger tilgjengelige for fordeling hvert år.

Utfordringer med forskuttering av stillinger

HiOAs langtidsforskuttering av stipendiatstillinger har skapt en utfordring når KD tildelt flere. På den ene side forventer Stortinget at når de finansierer en ny rekrutteringsstilling til HiOA skal det føre til en ny rekrutteringsstilling i budsjettåret, ikke for eksempel året før. På den andre siden, hvis sektoren ikke får lov til å gradvis flytte fra egenfinasierte stipendiater til for eksempel egenfinansierte postdoktorander, vil den ikke finansiere stipendiater selv.  Dette har vært et problem, forskuttering av stillingene gir den situasjonen, mens hvis HiOA ikke hadde forskuttert hadde de ikke fått rask nok utvikling på programmene.

For å redusere denne situasjonen har HiOA begynt å la det gå litt tid fra vi får nye KD-stillinger til vi omdisponerer egne strategiske midler, selv om noen av midlene kan ha sterkere effekt igjennom andre tiltak.

 

Øremerking og innsatsområder

Med start i 2016 øremerket regjeringen stillinger til lærerutdanningen, sykepleie og MNT-fag. Når KD gir oss en stilling som er øremerket for et bestemt fagområde, skal dette fagområdet ha minst én KD-stilling inntil KD bestemmer noe annet.  HiOAs praksis har vært at fakultetene og programmene selv har et ansvar for at øremerkingskravene er ivaretatt i programmene.  Når noen stillinger blir gitt direkte til programmene for egen disponering og noen er konkurranseutsatt, skal fakultetene først bruke de egendisponerte til å møte øremerkingskravet, deretter vil påfølgende utlysning bli brukt til å rette opp eventuelle gjenstående øremerkingsmankoer.

Øremerking er også et signal fra Regjeringen om hvilke områder de ønsker at HiOA skal arbeide med å styrke.  Skal man vurdere om vi har fulgt opp dette, må man se på summen av tiltakene og investeringene som HiOA har gjort og gjør på disse områdene. HiOA gjør en svært sterk investering i sine fagområder, i sine doktorgradsprogrammer og i sin utvikling mot et universitet.  Vi måler ikke vår innsats på disse områdene kun på hvor mange egenfinansierte stipendiatstillinger vi bruker på områdene i et enkelt budsjettår. Når vi for eksempel reduserer antall stillinger vi finansierer selv, er det fordi finansieringen flyttes til et annet svært viktig strategisk initiativ som vil gavne programmene og miljøene mer, ikke mindre.

Utfordringer med HiOAs fordelingsmodell

Slik det er i dag har ikke et program eller fagområde en fast tildeling av stipendiatstillinger fra HiOA, med unntak av det antallet stillinger som er øremerket fra departementet til programmet eller fagområdet. Antall stillinger på toppen av de øremerkede er en funksjon av HiOAs prioriteringer og fordelingskriterier. Det betyr at antall stillinger på et program eller fagmiljø vil kunne variere over tid, men skal aldri gå lavere enn det antall stillinger som er øremerket for programmet eller fagmiljøet.

Det opplagte problemet her er at for programmer uten øremerkede stillinger, kan antall stipendiatstillinger finansiert fra KD eller internt gå ned til null.  For at denne modellen skal være hensiktsmessig, må vi enten være trygge på at programmene selv er i stand til å skaffe seg stort nok volum av stipendiatstillinger, eller kunne avvike fra modellen de gangene vi ser vi får uheldige fordelingsresultater.  Det skjedde i denne fordelingsrunden, som vi vil se under.

Det er i tillegg  i ledelsens interesse at noen flere hensyn enn gruppenes styrke og søknadenes kvalitet tas med.  Andre viktige kriterier er faggruppens potensiale og fagområdets relevans.  Fra et organisasjonsutviklingssynspunkt, kan det også være viktig å bruke noen av stillingene til å systematisk bygge ut veiledningserfaringen i institusjonen.

Logo intern interesse mørk 200

Denne artikkelen er i en serie for de som er interessert i HiOAs indre liv.  Det kan du også gjøre ved å følge rektoratet.  Du finner meg på min Facebooksidepå Twitterpå LinkedIn og denne HiOA-bloggen.

Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på FacebookTwitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

Referanser

[1] Orientering om statsbudsjettet 2012 for universit og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2011.

[2] Orientering om statsbudsjettet 2013 for universit og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2012.

[3] Orientering om statsbudsjettet 2014 for universit og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2013.

[4] Orientering om statsbudsjettet 2015 for universit og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2014.

[5] Orientering om statsbudsjettet 2016 for universit og høgskoler, Kunnskapsdepartementet 2015.

[6] Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Norsk samfunnsvitenspelig datatjeneste.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen