Charter, Code & Monica

For at HiOA skal kunne tilby utdanning av beste kvalitet og hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler, må en god rekrutterings- og karrierepolitikk være en høyt prioritert oppgave for ledere på alle nivåer i institusjonen. Bedre karrierepolitikk og tilrettelegging for karriereplanlegging skal omfatte alle vitenskapelig ansatte og omfatte personer i alle karrierefaser i forskjellige roller og med ulike ambisjoner.  

Som seniorrådgiver i HR-avdelingen arbeider Monica Knutsen De Figueroa hele tiden med disse spørsmålene. I høst arbeidet hun mye med å skrive en søknad til EU-kommisjonen om sertifisering av HiOA for Charter & Code. Det største arbeidet med dette var å utvikle en handlingsplan (“Charter & Code Action Plan 2016-2018”).

Charter & Code er en fellesbetegnelse på to dokumenter. De spesifiserer på en rekke områder anbefalinger om roller, ansvar, forpliktelser og rettigheter for forskere, arbeidsgivere og finansiører. Forskere er imidlertid definert som «fagfolk som er engasjert i utviklingen og frambringelsen av ny kunnskap, nye produkter, prosesser, metoder og systemer, og i ledelsen av prosesser i den forbindelse.».  Undervisning er også eksplisitt nevnt som noe som inngår i arbeidsoppgavene til «forskere».  Prinsippene i Charter & Code berører altså alle som underviser, forsker og leder.   

Det første dokumentet, “The European Charter for Researchers” er en erklæring om UF-ansattes rettigheter og plikter, inkludert arbeidsvilkår, kunnskapsutvikling, mobilitet og karriereplanlegging.  Det andre dokumentet, “The European Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”, inneholder etiske retningslinjer for rekruttering.   Tilsammen består Charter & Code av 40 anbefalte prinsipper om ansvar og forpliktelser for UF-ansatte og deres arbeidsgivere.  Prinsippene er gruppert i områdene (1) etiske og faglige forhold, (2) rekruttering og utvelgelse, (3) arbeidsbetingelser, og (4) forskerutdanning og karriereutvikling.

HiOA har tidligere sluttet seg til Charter & Code, og gjennom det forpliktet oss til å sikre rettferdig rammebetingelser for vårer UF-ansatte, såvel som transparente rekrutteringsprosesser og likebehandling av alle søkere til faglige stillinger. Mer generelt støtter vi igjennom Charter & Code opp om prinsippet om et åpent og attraktivt europeisk arbeidsmarked for UF-ansatte.

Charter & Code er viktige elementer i EUs politikk for å gjøre forskning til en attraktiv karriere, og dermed for å utvikle Det europeiske forskningsområdet (“the European Research Area”, gjerne forkortet ERA) og Det europeiske høyere utdanningsområdet (“the European Higher Education Area”). Det er derfor ikke overraskende at vi har sett indikasjoner på at kommisjonen ønsker å prioritere å gi midler til institusjoner som har forpliktet seg til prinsippene i Charter & Code.

Over 1 200 institusjoner fra 40 land i og utenfor Europa har eksplisitt støttet prinsippene i Charter & Code, men bare rundt 230 har fått kommisjonens «HR Excellence in Research» merke.  Men i dag fikk Monica svar fra EU kommisjonen; HiOA har fått aksept for Charter & Code-søknaden. Vi er nå sertifisert og har fått rettigheter til å bruke ‘HR excellence in research’ logo på våre nettsider og er med på den internasjonale listen av godkjente institusjoner.  

Jeg er glad for at vi har kommet langt i arbeidet med dette.  HiOA er et universitet med økende internasjonal aktivitet, og det er viktig for oss å gjøre det enkelt å rekruttere internasjonalt.  Fagpersoner ved andre universiteter vil nå vite hvilke prinsipper vi arbeider og ansetter etter. De vil f.eks. vite at våre ansettelsesprosesser er transparente og rettferdige.  

HiOA tilfredstiller kravene i Charter & Code, delvis fordi norsk lovgivning er i samsvar med prinsippene i Charter & Code, men også fordi HiOA har vært igjennom en fokusert utvikling for å nå ambisiøse utviklingsmål, først gjennom fusjonen av HiO og HiAK og deretter igjennom universitetsutviklingen. I denne prosessen har det vært viktig å gjøre alt riktig, og vi har skjelt til prinsippene for Charter & Code.

Vi må fortsette å strekke oss på alle områder, vi har for eksempel en vei å gå når det gjelder systemer for evaluering, bedømming, karriereveiledning og karriereutvikling.  For at HiOA skal hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler, må ledere på alle nivåer prioritere god rekrutterings- og karrierepolitikk.  

Her kan vi hente inspirasjon fra mange steder.  Universitets- og høgskolerådet oppnevnte en arbeidsgruppe i juni 2015 som fikk i oppdrag å skrive et «inspirasjonsdokument» under visjonen «Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter». Rapporten, som kom nylig med tittelen «Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren», foreslår et helhetlig rammeverk for karrierepolitikken ved norske UH-institusjoner. 

Monicas arbeid er i skjæringspunktet mellom internasjonalisering og HR,   Hun arbeider mye på tvers av organisasjonen med internasjonal rekruttering, og er også med i vårt nye internasjonaliseringsprosjekt.  Tusen takk til Monica og alle dere som har vært med og bidratt til søknaden.

Logo intern interesse mørk 200

Dette er en artikkel for de som har en interesse og en aksje i HiOAs indre liv og utvikling.  Du kan finne mer på HiOAs nettsider om Charter & Code, og her finner du HiOAs handlingsplan for Charter & Code.  Videre finner du her HRS4R-nettsidene til Euraxess.  HRS4R står for «Human Resources Strategy for Researchers», og nettsidene er en ressurs for institusjonene i deres arbeid med implementere Charter & Code.  Her finner du UHRs inspirasjonsdokument.,

Ellers, følg rektoratet!  Du finner meg på min Facebookside, på Twitter, på LinkedIn og denne HiOA-bloggen.  Rektor Curt Rice har også en HiOA-blogg.  Du finner ham også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Nina Waaler, prorektor for utdanning, har også en HiOA-blogg, og du finner henne også på Twitter og LinkedIn.

HR-Excellence-in-Research-695

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen